JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Armoaurinko loistaa Kristus-kalliolla

Sana sunnuntaiksi
25.7.2021 7.00

Juttua muokattu:

23.7. 09:47
2021072309471620210725070000

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Mar­ko Tyys­kä

Jee­sus on kal­li­o­pe­rus­ta, jon­ka pääl­le us­ko ra­ken­tuu. Pe­rus­tus kes­tää, ei­kä sor­ru maa­il­man myrs­ky­tuu­lis­sa.

Jee­sus oli hil­jat­tain aloit­ta­nut jul­ki­sen toi­min­tan­sa. Hän ju­lis­ti ilo­sa­no­maa Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta ja pa­ran­si sai­rai­ta. Jee­suk­sen mai­ne tai­ta­va­na opet­ta­ja­na ja ih­mei­den te­ki­jä­nä le­vi­si no­pe­as­ti. Hä­nen pe­räs­sään kul­ki suu­ri jouk­ko ih­mi­siä. Näh­des­sään kan­san­jou­kot Jee­sus nou­si vuo­rel­le, is­tuu­tui ja al­koi opet­taa hei­tä. Pit­kän ope­tus­pu­heen lo­puk­si hän pu­hui sa­no­jen­sa kuu­le­mi­sen ja us­ko­mi­sen tär­key­des­tä.

Pu­heis­saan Jee­sus opet­ti, et­tä hä­nes­sä ih­mi­siä lä­hes­tyy Ju­ma­lan val­ta­kun­ta ja kuin­ka tär­ke­ä­tä on pääs­tä sen asuk­kaak­si. Vuo­ri­saar­nas­sa hän Ju­ma­lan huo­len­pi­dos­ta opet­ta­es­saan ke­hot­ti et­si­mään en­nen kaik­kea Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja hä­nen van­hurs­kas­ta tah­to­aan.

Päi­vän evan­ke­liu­mi (Matt. 7:24–29) haas­taa mei­tä tut­kis­te­le­maan, mil­le pe­rus­tal­le elä­mäm­me on ra­ken­net­tu. Jee­sus opet­ti ih­mi­siä kuu­le­maan ja nou­dat­ta­maan Ju­ma­lan sa­nan to­tuut­ta.

Us­ko tu­lee kuu­los­ta

Ju­ma­lan sa­nan kuu­le­mi­nen on tär­ke­ä­tä, sil­lä us­ko tu­lee kuu­los­ta ja kuu­lo Ju­ma­lan sa­nan kaut­ta (Room. 10:17). Jee­sus ke­hot­ti kuu­li­joi­taan te­ke­mään sa­nan­sa mu­kaan. Ih­mi­nen mie­lel­lään pyr­ki­si te­ke­mään joi­ta­kin omia hy­viä te­ko­ja pe­las­tuk­sen­sa eteen.

Ker­ran ih­mi­set ky­syi­vät Jee­suk­sel­ta: ”Mitä mei­dän tu­lee teh­dä, et­tä te­kom­me oli­si­vat Ju­ma­lan te­ko­ja?” Jee­sus vas­ta­si. ”Us­ko­kaa hä­neen, jon­ka Ju­ma­la on lä­het­tä­nyt. Se on Ju­ma­lan teko.” (Joh. 6:28–29.)

Jee­sus it­se oli Ju­ma­lan sana. Jo­han­nes kir­joit­taa evan­ke­liu­min­sa alus­sa Sa­nas­ta, joka tuli li­hak­si ja asui mei­dän kes­kel­läm­me. ”Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa. Hän oli täyn­nä ar­moa ja to­tuut­ta.” (Joh. 1:14.) Sa­nan mu­kaan te­ke­mi­nen on Kris­tuk­seen ja hä­nen sa­naan­sa us­ko­mis­ta.

Elä­mä kal­li­o­pe­rus­tal­la

Jee­sus an­taa tur­val­li­sen lu­pauk­sen. Us­ko­vai­nen ih­mi­nen on kuin vii­sas ra­ken­ta­ja, jon­ka talo on ra­ken­net­tu kal­li­o­pe­rus­tal­le (Matt. 7:24). Kris­til­li­sen us­kon pe­rus­tus on Jee­suk­ses­sa ja hä­nen val­mis­ta­mas­saan pe­las­tuk­ses­sa. ”Pe­rus­tus on jo las­ket­tu, ja se on Jee­sus Kris­tus. Muu­ta pe­rus­tus­ta ei ku­kaan voi las­kea.” (1. Kor. 3:11.)

Ju­ma­lan val­ta­kun­ta maan pääl­lä on ra­ken­net­tu Kris­tus-kal­li­ol­le. Tämä pe­rus­ta kes­tää tä­män maa­il­man har­ha­vir­tauk­set ja myrs­ky­tuu­let. Se an­taa us­ko­val­le tur­van täs­sä elä­mäs­sä ja ker­ran ian­kaik­ki­suu­des­sa. Kris­tus-kal­li­ol­la läm­mit­tää ar­mo­au­rin­ko. Pe­rus­tuk­sen ydin on evan­ke­liu­mi, ilo­sa­no­ma kaik­kien syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta.

Jee­sus pu­hui myös kuu­li­jas­ta, joka kuu­li sa­nan, mut­ta ei us­ko­nut. Hän oli kuin ra­ken­ta­ja, joka ra­ken­si ta­lon­sa hie­kal­le. Ta­los­ta saat­toi kyl­lä tul­la hie­no, mut­ta se ei kes­tä­nyt myrs­ky­tuu­lia ja sor­tui maan ta­sal­le. (Matt. 7:26–27.) Ih­mi­sen omat teot tai an­si­ot ei­vät kes­tä Ju­ma­lan edes­sä. Ai­nut kes­tä­vä pe­rus­tus on Ju­ma­lan sa­naan pe­rus­tu­va us­ko, jon­ka Pyhä Hen­ki lah­joit­taa. Kun ih­mi­nen kuu­lee Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta saar­na­tun Hy­vän Pai­men kut­su­van ää­nen, on ai­ka teh­dä pa­ran­nus (Hepr. 3:15).

Val­ta an­taa syn­te­jä an­teek­si

Jee­suk­sen pää­tet­tyä pu­heen­sa, oli­vat kan­san­jou­kot ih­meis­sään. Jee­sus opet­ti niin kuin se, jol­le on an­net­tu val­ta, ei niin kuin kir­ja­nop­pi­neet. (Matt. 7:28–29.) Mikä oli tämä mies?

Toi­set nä­ki­vät Jee­suk­ses­sa puu­sep­pä Jo­se­fin po­jan, toi­set jon­kin pro­fee­tois­ta, mut­ta hä­nen oman­sa nä­ki­vät hä­nes­sä Mes­si­aan, elä­vän Ju­ma­lan po­jan (Matt. 16:16). Ju­ma­lan po­jal­la oli val­ta an­taa maan pääl­lä syn­te­jä an­teek­si. Tuon val­lan sekä teh­tä­vän saar­na­ta pa­ran­nus­ta ja syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta hän an­toi omil­leen en­nen tai­vaa­seen as­tu­mis­taan (Luuk. 24:47).

Jee­sus sa­noi ope­tus­lap­sil­leen, et­tä joka tei­tä kuu­lee, kuu­lee mi­nua (Luuk. 10:16). Py­hän Hen­gen voi­mal­la saar­na­tus­sa evan­ke­liu­mis­sa on Ju­ma­lan voi­ma. Se pe­rus­tus kes­tää ian­kaik­ki­seen elä­mään saak­ka.

4.10.2022

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys