JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Hyvä Paimen pitää huolen lampaistaan

Sana sunnuntaiksi
18.4.2021 7.30

Juttua muokattu:

15.4. 15:20
2021041515205720210418073000

Ee­ro Nuo­li­o­ja

Py­hä­päi­vän evan­ke­liu­miin si­säl­ty­vän ver­tauk­sen pe­rus­sa­no­ma on aja­ton ja yk­sin­ker­tai­nen sekä vä­lit­tää us­kon kan­nal­ta kes­kei­sen asi­an, pe­las­tuk­sen vies­tin.

Päi­vän ai­hee­na on Hyvä Pai­men. Van­has­taan ni­mi­tyk­si­nä ovat ol­leet myös psal­mi­lai­nauk­set Her­ra on mi­nun pai­me­ne­ni ja Her­ran us­kol­li­suus (Ps. 23:1 ja 33:5). Jee­sus ha­vain­nol­lis­ti sa­no­maan­sa ai­kan­sa maa­seu­tu­kult­tuu­rin ku­vil­la, jot­ka ovat ou­to­ja tä­män päi­vän ih­mi­sil­le.

Tar­hat oli­vat luo­lia tai ai­tauk­sia kor­kei­ne ki­vi­ai­toi­neen ja ovi­auk­koi­neen. Pai­me­net var­ti­oi­vat ovel­la, et­tei­vät ros­vot ja pe­dot pääs­seet yöl­lä tar­haan. Jo­ta­kin tut­tua on tuos­sa ku­vas­sa: Suo­mes­sa­han uu­ti­soi­daan joka kesä tu­hois­ta, joi­ta su­det ai­heut­ta­vat öi­sin lam­mas­lai­tu­mil­la. Kes­kuu­des­sam­me elää vie­lä myös se­ni­o­rei­ta, joil­le lam­pai­den ja leh­mien pai­men­ta­mi­nen on ol­lut oma­koh­tai­ses­ti tut­tua lap­suu­des­sa.

Maa­laus­tai­de on van­has­taan teh­nyt Jee­suk­sen ver­tauk­sen hy­väs­tä pai­me­nes­ta tun­ne­tuk­si. Tä­män leh­den lu­ki­jois­sa on nii­tä, jot­ka saa­vat ihas­tel­la ko­ti­seu­ra­kun­tan­sa kir­kos­sa ai­hees­ta maa­lat­tua alt­ta­ri­tau­lua. It­se ver­taus on tal­len­net­tu vain Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­miin.

Van­han tes­ta­men­tin pai­menp­sal­mi (Ps. 23) ja pai­men­ku­vauk­set (esim. 1. Moos. 4; 2. Moos. 3; 4. Moos. 27; 1. Sam. 16; Jes. 40; Hes. 34 ja Aam. 7) an­ta­vat mo­ni­puo­li­sen taus­tan Jee­suk­sen ver­tauk­sel­le.

Jo­han­nes ker­too ver­tauk­sen edel­lä, et­tä Jee­sus pa­ran­si so­ke­a­na syn­ty­neen ker­jä­läi­sen sa­pat­ti­na. Teko när­käs­tyt­ti fa­ri­seuk­set. He kuu­lus­te­li­vat mies­tä, sa­noi­vat Jee­suk­sen ole­van syn­ti­nen ja ajoi­vat pa­ran­ne­tun ulos. He osoit­tau­tui­vat vää­rik­si pai­me­nik­si. Jee­sus suun­ta­si sa­nan­sa heil­le ja päät­ti kes­kus­te­lun: ”Te väi­tät­te nä­ke­vän­ne, ja sen täh­den syn­ti py­syy teis­sä.” Sit­ten Jee­sus ker­toi heil­le ver­tauk­sen hy­väs­tä pai­me­nes­ta.

Lam­mas­tar­han port­ti

Kuu­li­jat tun­si­vat hy­vin itä­mai­sen pai­men­ta­mis­kult­tuu­rin. Ver­tauk­ses­sa he sai­vat nyt uu­den ku­van ja si­säl­lön. Jee­sus it­se on port­ti – ai­noa port­ti ja ovi: ”Näin sa­noo Pyhä ja Tosi, Daa­vi­din avai­men hal­ti­ja, hän, jon­ka avaa­maa ovea ei ku­kaan sul­je, hän, jon­ka sul­ke­maa ovea ei ku­kaan avaa” (Ilm. 3:7).

Ver­tauk­sen tar­ha on kuva Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta. Tar­haan tul­laan por­tis­ta. Tar­han omis­ta­ja on us­ko­nut pal­ve­li­joil­leen teh­tä­vän: ”Minä olen an­ta­va si­nul­le tai­vas­ten val­ta­kun­nan avai­met. Min­kä sinä si­dot maan pääl­lä, se on si­dot­tu tai­vais­sa, ja min­kä sinä va­pau­tat maan pääl­lä, se on myös tai­vais­sa va­pau­tet­tu.” (Matt. 16: 19.)

Pyhä Hen­ki on oven­var­ti­ja. ”Il­man elä­väk­si te­ke­vää Hen­keä em­me voi us­koa em­me­kä lä­hes­tyä Kris­tus­ta - - Pyhä Hen­ki kut­suu mei­tä ja syn­nyt­tää meis­sä us­kon ja uu­den elä­män.” (Ka­te­kis­mus 1999. Kol­mas us­kon­koh­ta.) Jee­sus lu­pa­si: ”Pyy­tä­kää, niin teil­le an­ne­taan. Et­si­kää, niin te löy­dät­te. Kol­kut­ta­kaa, niin teil­le ava­taan.” (Matt. 7:7.)

Pai­men kul­kee edel­lä

Hyvä Pai­men pi­tää huol­ta lam­pais­taan joka het­ki. Hän kul­kee edel­lä. On tur­val­lis­ta kul­kea pe­räs­sä ja seu­ra­ta tut­tua ään­tä. Jee­sus tun­tee seu­raa­jan­sa ja hei­dän tar­peen­sa. Tämä on loh­dul­lis­ta muis­taa ja us­koa tä­nään­kin. ”Hän kut­suu lam­pai­taan ni­mel­tä ja vie ne lai­tu­mel­le” (Joh. 10:3). ”Hän vie mi­nut vih­reil­le nii­tyil­le” (Ps. 23:2).

Vie­ras­ta ei kan­na­ta seu­ra­ta. Ku­va­pu­heen ros­vot, var­kaat ja pe­dot ovat vaa­ral­li­sia – niin kuin ta­val­li­ses­sa­kin elä­mäs­sä. Ver­tauk­sen pai­no­pis­te ei kui­ten­kaan ole vaa­rois­sa. Kat­kel­ma päät­tyy va­loi­sas­ti: ”Minä olen tul­lut an­ta­maan elä­män, yl­tä­kyl­läi­sen elä­män” (Joh. 10:10).

Evan­ke­liu­min us­ko­jal­la hy­vän pai­me­nen hoi­dos­sa on jo nyt yl­tä­kyl­läi­nen elä­mä. ”Her­ra on mi­nun pai­me­ne­ni, ei mi­nul­ta mi­tään puu­tu” (Ps. 23:1). Tämä hyvä osa on esi­ma­kua sii­tä, mitä on ker­ran kirk­kau­des­sa: ”Mitä sil­mä ei ole näh­nyt ei­kä kor­va kuul­lut - - min­kä Ju­ma­la on val­mis­ta­nut niil­le, jot­ka hän­tä ra­kas­ta­vat” (1. Kor. 2:9).

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys