JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Jee­sus ha­lu­si kas­teen

Sana sunnuntaiksi
12.1.2020 7.00

Juttua muokattu:

13.1. 11:25
2020011311255520200112070000

Arttu Alasaarela

Arttu Alasaarela

Kyös­ti Mar­ja­nen

Jo­han­nes kas­toi ve­del­lä, mut­ta Jee­sus kas­taa Py­häl­lä Hen­gel­lä.

Eli­sa­beth ja Sa­ka­ri­as oli­vat me­net­tä­neet toi­von­sa omas­ta lap­ses­ta. Ih­me kui­ten­kin ta­pah­tui. He sai­vat esi­kois­po­jan, joka sai ni­mek­seen Jo­han­nes.

Jo­han­nek­sel­le oli tar­koi­tet­tu eri­tyi­nen teh­tä­vä. Hä­nen tuli ker­toa kan­sal­le tu­le­vas­ta Va­pah­ta­jas­ta, rai­va­ta tie­tä Mes­si­aal­le. Jo­han­nes Kas­ta­ja ju­lis­ti ka­rul­la ja vaa­ti­mat­to­mal­la ta­val­laan voi­mal­li­ses­ti tu­le­vas­ta maa­il­man val­keu­des­ta. ”To­del­li­nen valo, joka va­lai­see jo­kai­sen ih­mi­sen, oli tu­los­sa maa­il­maan” (Joh. 1:9).

Jo­han­nes tie­si, et­tä jo ai­ko­jen alus­ta al­ka­en toi­mi­nut Ju­ma­la tu­lee maan pääl­le ih­mi­sen muo­dos­sa. ”Hän on se, jos­ta sa­noin: 'Mi­nun jäl­kee­ni tu­le­va kul­kee edel­lä­ni, sil­lä hän on ol­lut en­nen mi­nua.” Jo­han­nek­sen vah­va vies­ti oli se, et­tä hän on vain sa­nan­saat­ta­ja. Tu­lee Va­pah­ta­ja, joka so­vit­taa kaik­kien maa­il­man ih­mis­ten syn­nit. Jo­han­nek­sen teh­tä­vä­nä on val­mis­tel­la ih­mis­ten sy­dä­miä vas­taa­not­ta­maan hän­tä. "Minä olen ää­ni, joka huu­taa au­ti­o­maas­sa: 'Ta­soit­ta­kaa Her­ral­le tie!" (Jes. 40:3.) Mo­net us­koi­vat Jo­han­nek­sen vies­tin, ja ni­men­sä mu­kai­ses­ti hän kas­toi hei­dät.

Jo­han­nes kas­taa Jee­suk­sen

Evan­ke­liu­mi­teks­ti ku­vaa, kuin­ka koh­dat­tu­aan Jee­suk­sen Jor­dan-vir­ran ää­rel­lä, Jo­han­nes tun­nis­ti hä­net. "Kat­so­kaa: Ju­ma­lan Ka­rit­sa, joka ot­taa pois maa­il­man syn­nin!”

Jee­sus ha­lu­si myös tul­la kas­tet­ta­vak­si. Jo­han­nes koki pie­nuut­ta ja heik­kout­ta teh­tä­vän edes­sä. "Si­nä­kö tu­let mi­nun luok­se­ni? Mi­nun­han pi­täi­si saa­da si­nul­ta kas­te!" (Matt. 3:14.) Jee­sus roh­kai­si hän­tä ve­do­ten Ju­ma­lan tah­don täyt­tä­mi­seen. Niin Jo­han­nes kas­toi Jee­suk­sen.

Kaik­ki läs­nä­o­li­jat sai­vat ko­kea Ju­ma­lan lu­pauk­sen täyt­ty­vän. Merk­ki­nä täs­tä Pyhä Hen­ki las­keu­tui Jee­suk­sen pääl­le nä­ky­vän kyyh­ky­sen hah­mos­sa. ”Ja tai­vais­ta kuu­lui ää­ni: "Tämä on mi­nun ra­kas Poi­ka­ni, jo­hon minä olen miel­ty­nyt." (Matt. 3:17.) Jee­sus oli val­mis jat­ka­maan Isän hä­nel­le an­ta­maa teh­tä­vää. Hä­nen kaut­tan­sa kaik­ki saa­vat ko­kea Py­hän Hen­gen voi­man oma­koh­tai­ses­ti. Jo­han­nes to­dis­ti: ”Se, jon­ka pääl­le näet Hen­gen las­keu­tu­van ja jää­vän, kas­taa Py­häl­lä Hen­gel­lä.”

Kas­te­käs­ky on voi­mas­sa

Va­pah­ta­jan kut­su Tai­vaan val­ta­kun­taan on edel­leen voi­mas­sa. Kas­te­käs­kys­sään Jee­sus ke­hot­ti omi­an­sa kut­su­maan kaik­ki kan­sat ope­tus­lap­sik­seen sekä kas­ta­maan hei­tä Isän Po­jan ja Py­hän Hen­gen ni­meen. ”Men­kää siis ja teh­kää kaik­ki kan­sat mi­nun ope­tus­lap­sik­se­ni: kas­ta­kaa hei­tä Isän ja Po­jan ja Py­hän Hen­gen ni­meen” (Matt. 28:19).

Kas­te on hy­vän oman­tun­non liit­to. Us­ko säi­lyy, kun ih­mi­nen saa säi­lyt­tää hy­vän oman­tun­non. Jo­kai­nen meis­tä tar­vit­see us­kon­kil­voi­tuk­ses­sa kai­ken mah­dol­li­sen avun ja tuen, jot­ta säi­lyi­si tai­vas­tiel­lä. Ju­ma­lan lap­sen tu­lee tais­tel­la hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti sie­lun­vi­hol­li­sen hou­ku­tuk­sia ja syn­tiä vas­taan. Jos syn­ti saa voi­ton, lääk­kee­nä on an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mi. Evan­ke­liu­mi an­taa myös voi­maa tais­tel­la syn­tiä ja kiu­sauk­sia vas­taan.

Syn­ti vie eroon ih­mi­sen Ju­ma­las­ta. Epä­us­kos­sa elä­vä ih­mi­nen on rik­ko­nut kas­teen ar­mo­lii­ton ja on me­net­tä­nyt Ju­ma­lan lap­seu­den. Ti­lan­ne ei ole kui­ten­kaan kor­jaa­ma­ton. Ju­ma­lan puo­lel­ta liit­to on voi­mas­sa ja hä­nen kut­suu sa­nal­laan ta­kai­sin Isän ko­tiin. Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta ju­lis­te­tun evan­ke­liu­min voi­mas­ta epä­us­kon­kin saa us­koa an­teek­si. Täl­löin pa­laa­mi­sen ar­mon saa­nut ih­mi­nen saa uu­del­leen iloi­ta Ju­ma­lan lap­seu­des­ta.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys