JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Jeesus tarjoaa elävää vettä

Päivämies
Sana sunnuntaiksi
28.5.2014 0.01

Juttua muokattu:

1.1. 23:42
2020010123423120140528000100

Leh­ti­ma­jan­juh­la on yk­si juu­ta­lais­ten suu­ris­ta juh­la­päi­vis­tä. Sitä vie­te­tään syk­syi­sin 40 vuot­ta kes­tä­neen erä­maa­va­el­luk­sen ja or­juu­des­ta va­pau­tu­mi­sen muis­tok­si. Sa­mal­la se on sa­don­kor­juun juh­la. Pal­mun ja öl­jy­puun ok­sis­ta muo­toil­laan ma­jo­ja, jois­sa asu­taan ja ruo­kail­laan ­­­(3. Moos. 23:40–42, Neh. 8:15-17). Maja voi ol­la ka­tol­la, puu­tar­has­sa tai pi­hal­la.

Tul­kaa juo­maan!

Sun­nun­tain evan­ke­liu­mi ker­too Jee­suk­ses­ta leh­ti­ma­jan­juh­lis­sa. Je­ru­sa­le­min kau­pun­gis­sa oli vä­en­tun­gos. Juh­la oli vaa­ti­nut voi­mia, sil­lä siel­lä oli ol­lut ah­das­ta, hä­li­nää ja kuu­muut­ta. Moni juh­la­vie­ras oli ko­ke­nut ja­noa ja vä­sy­mys­tä, kos­ka juh­la oli kes­tä­nyt jo seit­se­män päi­vää.

Oli juh­lan pää­tös­päi­vä, kah­dek­sas päi­vä. Ei ole ih­me, jos kau­kaa kuu­lu­nut huu­to “Jos jon­kun on jano, tul­koon mi­nun luok­se­ni ja juo­koon!” ha­vah­dut­ti he­reil­le. Siel­lä oli Jee­sus, joka oli tul­lut leh­ti­ma­jan­juh­lil­le sa­laa (Joh. 7:10). Jee­sus kut­sui luok­seen ih­mi­siä, jot­ka oli­vat kuu­lo­mat­kan pääs­sä.

Elä­män edel­ly­tys

Vesi on elin­tär­keä nes­te. Siel­lä mis­sä on vet­tä, on edel­ly­tyk­set elä­mäl­le. Is­ra­e­lin kan­san erä­maa­va­el­luk­sen ai­ka­na ve­den saa­mi­nen ja ve­den riit­tä­mi­nen oli jo­ka­päi­väi­nen huo­le­nai­he. Toki se oli sitä myös Jee­suk­sen ai­ka­na. Me ny­ky­a­jan ih­mi­set olem­me tot­tu­neet sii­hen, et­tä avaam­me vain ha­nan, kun ha­lu­am­me juo­da la­sil­li­sen vet­tä. Eläm­me hy­vää ai­kaa.

Jee­sus ei kui­ten­kaan pu­hu­nut ta­val­li­ses­ta ve­des­tä, vaan sa­noil­la on sy­vem­pi mer­ki­tys. Hän tar­jo­aa vet­tä, jol­la on lu­paus. Ih­mi­nen, joka juo Jee­suk­sen an­ta­maa vet­tä, muut­tuu elä­vän ve­den läh­teek­si. Mi­ten voi muut­tua läh­teek­si?

Mi­ten pää­see us­ko­maan?

Jee­suk­sen huu­to jat­kuu: ”Joka us­koo mi­nuun, ‘hä­nen si­sim­mäs­tään kum­pu­a­vat elä­vän ve­den vir­rat’, niin kuin kir­joi­tuk­sis­sa sa­no­taan.” Huu­dos­sa on tär­keä yk­si­tyis­koh­ta: ”joka us­koo mi­nuun”. Tar­vi­taan siis us­ko.

Kirk­kom­me vuo­den 1948 Kris­tin­op­pi il­mai­see asi­an näin: ”Ju­ma­lan ja Va­pah­ta­jam­me Jee­suk­sen Kris­tuk­sen tun­te­mi­nen ja Ju­ma­lan lap­sek­si pää­se­mi­nen on elä­mäm­me kal­lein asia” (KO 1).

Mi­ten ih­mi­nen pää­see us­ko­maan? Hä­nen tu­lee ol­la kuu­lo­e­täi­syy­del­lä ja ava­ta kor­van­sa kuu­le­maan, sil­lä us­ko tu­lee kuu­los­ta (Matt.13:9; Room. 10:17). Ih­mi­sen tu­lee siis ha­keu­tua sin­ne, mis­sä ju­lis­te­taan evan­ke­liu­mia.

Evan­ke­liu­mi on hyvä uu­ti­nen Jee­suk­ses­ta ja sen ydin on kaik­kien syn­tien an­teek­si­an­ta­mus. Us­koa ei voi ot­taa tai an­sai­ta, sil­lä us­ko on Ju­ma­lan lah­ja. Us­ko­va ih­mi­nen saa tai­vaan lah­ja­na si­sim­pään­sä Py­hän Hen­gen.

Elä­vän ve­den vir­ta

Pyhä Hen­ki avaa Ju­ma­lan sa­nan sa­lai­suu­det. Us­kon lah­jan saa­nut ih­mi­nen voi Py­hän Hen­gen voi­mal­la ju­lis­taa toi­sil­le ih­mi­sil­le sa­maa Ju­ma­lan ar­moa ja an­teek­si­an­ta­mus­ta, jos­ta on it­se osal­li­nen.

Jee­sus jät­ti omil­leen saar­na­vi­ran. Hän ei vie­nyt sitä mu­ka­naan tai­vaa­seen. (Matt.16:19; Joh. 20:22–23.) Elä­vän ve­den vir­ta kul­kee pol­ves­ta pol­veen, us­kos­ta us­koon (Ps. 103:17–18, Ps. 71:17–18).

Kan­nat­taa ol­la us­ko­mas­sa. Us­kol­la saa­vu­te­taan lo­pul­li­nen pää­mää­rä, ian­kaik­ki­nen elä­mä (Joh. 3:16).

Ar­to Heik­ki­lä

Raa­ma­tun­koh­tia, joi­hin kir­joi­tus poh­jau­tuu:

6. sun­nun­tai pää­si­äi­ses­tä: Ps. 27:1–3, 7–9; 1. Kun. 19:8–13, Ap. t. 1:12–14, Joh. 7:37–39

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 28.5.2014.

Kuva: SRK:n kuva-ar­kis­to

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys