JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Jou­lun lap­sen vai­heet

Päivämies
Sana sunnuntaiksi
28.12.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:49
2020010123493520141228000000

Ker­to­muk­set Jee­suk­sen lap­suu­des­ta poik­ke­a­vat evan­ke­liu­meis­sa toi­sis­taan. Luuk­kaan evan­ke­liu­mis­sa mat­ka Bet­le­he­mis­tä jat­kuu Je­ru­sa­le­miin, jos­sa yh­dek­sän päi­vän ikäi­nen Jee­sus-lap­si vie­dään temp­pe­liin. Mat­teuk­sen evan­ke­liu­mi ker­too, kuin­ka Jee­sus-lap­si yh­des­sä Ma­ri­an ja Joo­se­fin kans­sa meni Bet­le­he­mis­tä kii­reel­lä Egyp­tiin.

He­ro­des ja pie­ni Jee­sus

Mat­teuk­sen evan­ke­liu­mi pu­huu He­ro­dek­ses­ta, joka uh­ka­si vas­ta­syn­ty­neen Jee­sus-lap­sen hen­keä. Jee­sus ei ol­lut en­sim­mäi­nen lap­si, jota val­lan­pi­tä­jät pel­kä­si­vät.

Ker­to­mus nos­taa esiin myös Moo­sek­sen syn­ty­män, jol­loin fa­rao tah­toi tap­paa Is­ra­e­lin kan­san kes­kel­le syn­ty­neet poi­ka­lap­set: ”Niin fa­rao an­toi koko kan­sal­leen käs­kyn, et­tä kaik­ki hep­re­a­lai­sil­le syn­ty­neet po­jat oli hei­tet­tä­vä Nii­liin mut­ta ty­töt oli jä­tet­tä­vä eloon” (2. Moos. 1:22).

Kaut­ta ai­ko­jen hal­lit­si­jat ovat teh­neet hir­mu­töi­tään. Ih­mi­sen pa­huus on ai­heut­ta­nut ja ai­heut­taa edel­leen koh­tuu­ton­ta kär­si­mys­tä. Vi­at­to­man lap­sen kuo­le­ma on vää­ryys, jota ei saa kos­kaan hy­väk­syä. Vaik­ka sekä fa­ra­ol­la et­tä He­ro­dek­sel­la oli val­ta teh­dä vää­ryyk­siä, Raa­mat­tu osoit­taa, et­tä Ju­ma­lan tah­don to­teu­tu­mis­ta ei ih­mi­nen voi es­tää.

Joo­sef, en­ke­lin tut­tu

Jee­suk­sen syn­ty­mä ei var­mas­ti ol­lut help­poa Joo­se­fil­le. Hä­nen kih­lat­tun­sa odot­ti las­ta, ei­kä Joo­sef tien­nyt, kuka oli lap­sen isä. En­ke­li il­mes­tyi roh­kai­se­maan hän­tä: ”Joo­sef, Daa­vi­din poi­ka, älä pel­kää ot­taa Ma­ri­aa vai­mok­se­si. Se, mikä hä­nes­sä on siin­nyt, on läh­töi­sin Py­häs­tä Hen­ges­tä. Hän syn­nyt­tää po­jan, ja si­nun tu­lee an­taa po­jal­le ni­mek­si Jee­sus, sil­lä hän pe­las­taa kan­san­sa sen syn­neis­tä.”

Eh­kä Joo­sef oli saa­nut kuul­la asi­as­ta mui­den­kin mie­li­pi­tei­tä. Hän ei niis­tä vä­lit­tä­nyt, vaan ”unes­ta he­rät­ty­ään Joo­sef teki niin kuin Her­ran en­ke­li oli käs­ke­nyt ja ot­ti Ma­ri­an vai­mok­seen. Hän ei kui­ten­kaan kos­ke­nut vai­moon­sa en­nen kuin tämä oli syn­nyt­tä­nyt po­jan. Joo­sef an­toi po­jal­le ni­men Jee­sus.” (Matt. 1:24–25.)

Vai­keu­det ei­vät lop­pu­neet Jee­sus-lap­sen syn­nyt­tyä. Ku­nin­gas He­ro­des vai­no­si hän­tä. Yöl­lä Joo­sef jäl­leen saa vies­tin: ”Nou­se, ota lap­si ja hä­nen äi­tin­sä mu­kaa­si ja pa­ke­ne Egyp­tiin. Pysy siel­lä, kun­nes käs­ken si­nun pa­la­ta. He­ro­des ai­koo et­siä lap­sen kä­siin­sä ja sur­ma­ta hä­net.” (Matt. 2:13.)

Vah­vim­man­kin hal­lit­si­jan ai­ka päät­tyy. He­ro­dek­sen val­ta­kau­si päät­tyi sai­rau­teen. Tä­män jäl­keen en­ke­li il­mes­tyi jäl­leen Joo­se­fil­le, joka sit­ten joh­dat­ti per­heen­sä jäl­leen omaan maa­han­sa.

Ju­ma­lan ar­mo suo­je­lee vi­at­to­mia lap­sia

Jee­sus-lap­si sai kas­vaa sii­hen teh­tä­vään, mi­hin Ju­ma­la oli hä­net val­mis­ta­nut. Evan­ke­lis­ta Luu­kas an­taa tuol­loin 12-vuo­ti­aan Jee­suk­sen äi­dis­tä Ma­ri­as­ta kau­niin to­dis­tuk­sen (Luuk. 2:51): ”Kai­ken, mitä oli ta­pah­tu­nut, hä­nen äi­tin­sä kät­ki sy­dä­meen­sä.”

Vi­at­to­mat lap­set tar­vit­se­vat tä­nä­kin päi­vä­nä van­hem­pia, jot­ka kät­ke­vät Ju­ma­lan pe­las­tus­työt sy­dä­meen­sä ja ker­to­vat niis­tä lap­sil­leen. Ju­ma­la siu­na­si Jee­sus­ta: ”Jee­suk­sel­le kart­tui ikää ja vii­saut­ta; Ju­ma­lan ja ih­mis­ten suo­sio seu­ra­si hän­tä” (Luuk. 2:52).

Mar­kus Kop­pe­roi­nen

Raa­ma­tun­koh­tia, joi­hin kir­joi­tus poh­jau­tuu:

Vi­at­to­mien las­ten päi­vä: Ps. 124:2–3, 6–8; 2. Moos. 1:22–2:10; 1. Piet. 4:12–16; Matt. 2:13–21

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 17.12.2014.

2.7.2020

Minä kuu­lun si­nul­le. Pe­las­ta mi­nut! Si­nun sää­dös­te­si mu­kaan minä tah­don elää. Minä olen kuin ek­sy­nyt lam­mas. Et­si mi­nut! Si­nun käs­ky­jä­si minä en unoh­da. Ps. 119:94,176

Viikon kysymys