JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Ju­ma­lan lu­pauk­set to­teu­tu­vat

Sana sunnuntaiksi
17.1.2021 7.30

Juttua muokattu:

15.1. 14:01
2021011514011120210117073000

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

Heik­ki Saa­ri­kos­ki

Jee­sus to­teut­ti Van­han tes­ta­men­tin lu­pauk­set Mes­si­aas­ta, mut­ta jot­kut nä­ki­vät hä­nes­sä vain Joo­se­fin po­jan.

Pyhä Raa­mat­tu si­säl­tää pal­jon Ju­ma­lan an­ta­mia lu­pauk­sia. Ju­ma­lan sa­nas­ta on lu­et­ta­vis­sa lu­pauk­set Her­ran joh­da­tuk­ses­ta jo­kai­sen elä­mäs­sä ja siu­nauk­ses­ta ja var­je­luk­ses­ta kai­kil­le ih­mi­sil­le. Ju­ma­la an­taa lah­ja­na kai­ken hy­vän ih­mis­ten elä­mään. Raa­ma­tun tär­kein il­moi­tus ja Ju­ma­lan sy­väl­li­sin lu­paus on sii­nä, mi­ten Ju­ma­la pe­las­taa syn­ti­sen ih­mi­sen ikui­seen elä­mään Jee­suk­sen an­si­os­ta.

Van­has­sa tes­ta­men­tis­sa on il­moi­tet­tu lu­paus maan pääl­le syn­ty­väs­tä Va­pah­ta­jas­ta, joka ot­taa kaik­kien ih­mis­ten syn­nit omak­seen. Hän kär­sii ja kuo­lee syn­tis­ten so­vit­ta­ja­na, jot­ta jo­kai­nen ih­mi­nen, joka us­koo hä­neen, saa elää. Täs­tä lu­pauk­ses­ta ja en­nus­tuk­ses­ta saar­nat­tiin van­han lii­ton ai­ka­na. Joka sen us­koi, sai kuol­tu­aan Ju­ma­lan ar­mos­ta ikui­sen elä­män.

Kaik­ki ei­vät us­ko­neet en­nus­tuk­sia tu­le­vas­ta Va­pah­ta­jas­ta. Osa ih­mi­sis­tä li­sä­si Ju­ma­lan sa­nan il­moi­tuk­seen sään­tö­jä ja mää­räyk­siä, jot­ka hei­dän mie­les­tään tu­li­si teh­dä täyt­tääk­seen Ju­ma­lan tah­don. Nii­tä käs­ky­jä ja mää­räyk­siä ope­tet­tiin ja lu­et­tiin Jee­suk­sen­kin ai­ka­na sy­na­go­gis­sa.

Jee­sus sy­na­go­gas­sa

Päi­vän evan­ke­liu­mis­sa ker­ro­taan, kuin­ka Jee­sus meni jäl­leen Na­sa­re­tin sy­na­go­gaan, niin kuin hä­nen ta­pan­sa usein oli.

Us­kon­nol­li­sen täy­si-ikäi­syy­den saa­vut­ta­nut voi­tiin kut­sua lu­ke­maan Her­ran sa­naa ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa. Näin ta­pah­tui myös Jee­suk­sel­le. Hä­nel­le an­net­tiin pro­feet­ta Je­sa­jan kir­ja, jos­ta hän va­lit­si teks­tin lu­et­ta­vak­seen.

Jee­suk­sen lu­ke­ma teks­ti en­nus­ti tu­le­vas­ta Mes­si­aas­ta eli hä­nes­tä, joka ar­mah­taa, va­paut­taa ja an­taa kai­ken an­teek­si il­man mi­tään eh­to­ja tai vaa­ti­muk­sia. Lu­et­tu­aan Jee­sus ojen­si kir­ja­kää­rön avus­ta­jal­le ja val­mis­tau­tui pu­hu­maan Her­ran sa­nas­ta. Kaik­ki, jot­ka oli­vat sy­na­go­gas­sa, odot­ti­vat tark­kaa­vai­ses­ti Jee­suk­sen pu­het­ta.

Jee­sus il­moit­ti: ”Tä­nään, tei­dän kuul­ten­ne, on tämä kir­joi­tus käy­nyt to­teen.” Tä­män kuul­tu­aan kaik­ki kiit­te­li­vät hän­tä ja ih­met­te­li­vät nii­tä ar­mon sa­no­ja, joi­ta hän pu­hui. Pian he kui­ten­kin to­te­si­vat: ”Ei­kö tuo ole Joo­se­fin poi­ka?” (Luuk. 4:21–22.)

Ju­ma­lan sa­nan vai­ku­tuk­set

Her­ran sana vai­kut­taa kuu­li­joi­den sy­dä­mis­sä. Saar­nat­tu sana joko pe­las­taa ja aut­taa kuu­li­jaa tai sit­ten kuu­li­ja saat­taa louk­kaan­tua sii­tä.

Ju­ma­lan sa­naan kuu­lu­vat laki ja evan­ke­liu­mi. Laki he­rät­tää syn­nin­tun­non ja tuo hä­dän ja pe­lon syn­nin täh­den. Evan­ke­liu­mi taas on ar­moa ja an­teek­si­an­ta­mus­ta, joka va­paut­taa sen us­ko­jan lain vaa­ti­muk­ses­ta, syn­nin or­juu­des­ta ja kuo­le­mas­ta.

Py­hän Hen­gen voi­mas­ta saar­nat­tu Ju­ma­lan sana syn­nyt­tää us­kon sa­nan vas­taa­not­ta­jas­sa. ”Mut­ta kai­kil­le, jot­ka ot­ti­vat hä­net vas­taan, hän an­toi voi­man tul­la Ju­ma­lan lap­sik­si, niil­le, jot­ka us­ko­vat hä­nen ni­meen­sä” (Joh. 1:12). Sa­nan kuu­le­mi­nen ei kui­ten­kaan au­ta, jos sitä ei us­ko.

Sy­na­go­gan vie­raat nä­ki­vät lu­va­tus­sa Mes­si­aas­sa vain Joo­se­fin po­jan ei­vät­kä us­ko­neet. Mo­net kat­soi­vat ja kat­so­vat vie­lä­kin sa­nan­ju­lis­ta­jaa ei­vät­kä us­ko.

Lu­paus on vie­lä voi­mas­sa

Tä­nään on mah­dol­li­suus us­koa jo to­teu­tu­nee­seen so­vi­tuk­seen ja lu­nas­tuk­seen, jon­ka Ju­ma­la on val­mis­ta­nut Po­jas­saan Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa. Jee­sus on syn­tien so­vit­ta­ja­na lu­nas­ta­nut kaik­ki ih­mi­set syn­nin, kuo­le­man ja sie­lun­vi­hol­li­sen val­las­ta Ju­ma­lan omik­si. Lu­nas­tus on ta­pah­tu­nut!

So­vin­to­saar­na syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta on kuul­ta­vis­sa ja vas­taa­no­tet­ta­vis­sa Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­sa tääl­lä maan pääl­lä. Vain Ju­ma­lan lah­joit­ta­mal­la us­kol­la voi omis­taa Kris­tuk­sen täy­del­li­sen van­hurs­kau­den. Evan­ke­liu­min us­ko­ja saa sy­dä­meen­sä Ju­ma­lan ih­meel­li­sen rau­han. Ar­mos­ta au­tu­aan ei tar­vit­se yrit­tää omal­la on­nis­tu­mi­sel­la kel­va­ta Ju­ma­lal­le. Jee­sus on täyt­tä­nyt vaa­ti­van lain.

Elä­män tie­tä kul­je­taan us­kos­sa tais­tel­len syn­tiä vas­taan. Lan­kee­mus­ten sat­tu­es­sa voi­ma­na on syn­nin­pääs­tön evan­ke­liu­mi.

Vie­lä on voi­mas­sa se, mitä Jee­sus luki Je­sa­jan kir­jas­ta sy­na­go­gas­sa. ”Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut il­moit­ta­maan köy­hil­le hy­vän sa­no­man, ju­lis­ta­maan van­gi­tuil­le va­pau­tus­ta ja so­keil­le nä­kön­sä saa­mis­ta, pääs­tä­mään sor­re­tut va­pau­teen ja ju­lis­ta­maan Her­ran rie­mu­vuot­ta.”

14.4.2021

Me ju­lis­tam­me teil­le ilo­sa­no­man: Min­kä Ju­ma­la lu­pa­si mei­dän isil­lem­me, sen hän on täyt­tä­nyt meil­le, hei­dän lap­sil­leen. Hän on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta. Ap. t. 13:32–33

Viikon kysymys