JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Sä­vyi­siä sa­no­ja us­kos­ta

Sana sunnuntaiksi
30.8.2020 6.00

Juttua muokattu:

25.8. 16:29
2020082516290120200830060000

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Kari Kau­nis­to

Ju­ma­la tah­too ih­mis­ten käyt­tä­vän sa­no­jaan vii­saas­ti.

”He­del­mäs­tään puu tun­ne­taan.” Tämä en­si sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­tiin si­säl­ty­vä Jee­suk­sen ope­tus on le­vin­nyt tu­tuk­si sa­non­nak­si ar­ki­seen kie­len­käyt­töön, ei­vät­kä kaik­ki tie­dä sen ole­van Raa­ma­tus­ta pe­räi­sin. Jee­sus opet­taa sel­ke­äs­ti hy­vän he­del­män ole­van pe­räi­sin hy­väs­tä puus­ta ja huo­non huo­nos­ta puus­ta.

Tä­män Jee­sus sa­noo fa­ri­seuk­sil­le, kun he edel­lä oli­vat syyt­tä­neet hä­nen kar­kot­ta­van pa­ho­ja hen­kiä it­se pää­pa­ho­lai­sen voi­mal­la. Kyse oli siis va­ka­vas­ta Py­hän Hen­gen her­jaa­mi­ses­ta. Niin­pä Jee­sus moit­tii­kin an­ka­ras­ti fa­ri­seuk­sia kut­su­en hei­tä ”käär­meen si­ki­öik­si”. Jee­sus ha­lu­si näin voi­mak­kaas­ti he­rä­tel­lä hei­tä nä­ke­mään oman sy­dä­men­sä ti­lan.

Pu­hu­kaa vain hy­vää

Ju­ma­lan sana opet­taa useis­sa koh­dis­sa ih­mi­sen pu­hees­ta. Sa­no­jen käyt­tä­mi­nen on Ju­ma­lan lah­jaa ih­mi­sel­le. Tuo­ta lah­jaa voi, niin kuin mui­ta­kin Ju­ma­lan lah­jo­ja, käyt­tää hy­vin tai huo­nos­ti.

Apos­to­li Jaa­kob opet­taa: ”Kie­lel­lä me ylis­täm­me Her­raa ja Isää, ja sil­lä me myös ki­ro­am­me ih­mi­siä, Ju­ma­lan ku­vak­si luo­tu­ja. Kii­tos ja ki­rous läh­te­vät sa­mas­ta suus­ta. Tämä ei käy, vel­je­ni!” (Jaak. 3:9–10).

Paa­va­li kir­joit­taa efe­so­lais­kir­jees­sä: ”Äl­kää pääs­tä­kö suus­tan­ne so­pi­ma­ton­ta pu­het­ta, vaan pu­hu­kaa sitä, mikä kul­loin­kin on hy­vää ja hyö­dyl­lis­tä ja kuu­li­joil­le ilok­si” (Ef. 4:29).

Jee­suk­sen ope­tus Mat­teuk­sen evan­ke­liu­min teks­ti­koh­das­sa on py­säyt­tä­vä: ”Jo­kai­ses­ta tur­has­ta sa­nas­ta, jon­ka ih­mi­set lau­su­vat, hei­dän on tuo­mi­o­päi­vä­nä teh­tä­vä tili.” Täs­sä Jee­suk­sen ope­tus on sa­man­suun­tai­nen kuin ope­tuk­ses­sa niin sa­no­tus­ta kan­so­jen tuo­mi­os­ta: ih­mi­nen tuo­mi­taan te­ko­jen­sa mu­kaan.

Jee­suk­ses­sa on kaik­ki tur­va

Ih­mi­nen voi hä­tään­tyä koh­ta­los­taan, sil­lä pu­heet ja teot ei­vät ai­na ole ol­leet Hen­gen he­del­mien mu­kai­sia. Kris­tuk­sen lu­nas­tus­työ on­kin ai­noa tur­va, jo­hon ih­mi­nen voi tuo­mi­ol­la luot­taa. Pe­las­tuk­sen saa us­kon kaut­ta, yk­sin Ju­ma­lan ar­mos­ta.

Ok­sa pi­tää siis teh­dä hy­väk­si, jot­ta se tuot­taa hy­vää he­del­mää, ku­ten hy­viä sa­no­ja. Jee­sus opet­taa tu­tus­sa ver­tauk­ses­saan: ”Minä olen vii­ni­puu, te olet­te ok­sat. Se, joka py­syy mi­nus­sa ja jos­sa minä py­syn, tuot­taa pal­jon he­del­mää. Il­man mi­nua te et­te saa ai­kaan mi­tään.” (Joh. 15:5.)

Ih­mi­nen pi­tää näin ol­len ok­sas­taa Kris­tus-puu­hun eli hä­nen tu­lee teh­dä pa­ran­nus ja saa­da Jee­sus us­kon kaut­ta sy­dä­men­sä asuk­kaak­si. Vain si­ten syn­tiin lan­gen­nut ih­mi­nen voi tuot­taa apos­to­li Paa­va­lin ga­la­ta­lais­kir­jees­sä mai­nit­se­mia Hen­gen hy­viä he­del­miä (Gal. 5:22–23).

Avoi­me­na us­kos­ta

Kun ih­mi­nen on us­kon kaut­ta lii­tet­ty hy­vään puu­hun, Kris­tuk­seen, Ju­ma­lan ar­mon uu­dis­ta­va voi­ma an­taa hä­nel­le siu­nauk­sen sa­no­ja. Ju­ma­lan lap­si sai­si­kin va­paas­ti ker­toa us­kon lah­jas­ta ja Ju­ma­lan ar­mos­ta kai­kil­le ih­mi­sil­le.

Pie­ta­rin ope­tus on tar­peel­li­nen: ”Ol­kaa ai­na val­miit an­ta­maan vas­taus jo­kai­sel­le, joka ky­syy, mi­hin tei­dän toi­von­ne pe­rus­tuu. Mut­ta vas­tat­kaa sä­vyi­säs­ti ja kun­ni­oit­ta­vas­ti ja säi­lyt­tä­kää oma­tun­ton­ne puh­taa­na.” (1. Piet. 3:15–16). Kaik­kein par­hai­ta sa­no­ja ovat evan­ke­liu­min ar­mah­ta­vat sa­nat: Kris­tuk­sen so­vi­tus­työn täh­den kaik­ki syn­nit on an­net­tu an­teek­si!

Evan­ke­liu­mi: Matt. 12:33–37

Raa­mat­tu 1992: Jee­sus sa­noi: ”Jos puu on hyvä, sen he­del­mä­kin on hyvä, mut­ta jos puu on huo­no, sen he­del­mä­kin on huo­no. He­del­mäs­tään puu tun­ne­taan. Te käär­meen si­ki­öt, kuin­ka tei­dän pu­heen­ne voi­si ol­la hy­vää, kun it­se olet­te pa­ho­ja! Mitä sy­dän on täyn­nä, sitä suu pu­huu. Hyvä ih­mi­nen tuo hy­vyy­ten­sä va­ras­tos­ta esiin hy­vää, paha ih­mi­nen pa­huu­ten­sa va­ras­tos­ta pa­haa. Minä sa­non teil­le: jo­kai­ses­ta tur­has­ta sa­nas­ta, jon­ka ih­mi­set lau­su­vat, hei­dän on tuo­mi­o­päi­vä­nä teh­tä­vä tili. Sa­no­je­si pe­rus­teel­la si­nut ju­lis­te­taan syyt­tö­mäk­si, ja sa­no­je­si pe­rus­teel­la si­nut tuo­mi­taan syyl­li­sek­si.”

Bib­lia: Taik­ka teh­käät hyvä puu, niin hä­nen he­del­män­sä tu­lee hy­väk­si, taik­ka teh­käät mä­dän­nyt puu, niin hä­nen he­del­män­sä tu­lee mä­dän­neek­si; sil­lä he­del­mäs­tä puu tun­ne­taan. Te kyy­kär­met­ten si­ki­ät, kuin­ka te tai­dat­te hy­vää pu­hua, kos­ka te it­se pa­hat olet­te? sil­lä sy­dä­men kyl­lyy­des­tä suu pu­huu. Hyvä ih­mi­nen tuo edes hy­väs­tä sy­dä­men ta­va­ras­ta hy­viä, ja paha ih­mi­nen tuo edes pa­has­ta ta­va­ras­ta pa­ho­ja. Mut­ta minä sa­non teil­le: jo­kai­ses­ta tur­has­ta sa­nas­ta, jon­ka ih­mi­set pu­hu­vat, pi­tää hei­dän lu­vun te­ke­män tuo­mi­o­päi­vä­nä; Sil­lä sa­nois­tas sinä hurs­kaak­si teh­dään, ja sa­nois­tas sinä tuo­mi­taan.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys