JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sana sunnuntaiksi

Tahdotko tulla terveeksi?

Päivämies
Sana sunnuntaiksi
17.9.2014 0.01

Juttua muokattu:

1.1. 23:46
2020010123462620140917000100

Je­ru­sa­le­mis­sa Lam­mas­por­tin luo­na si­jait­si Be­tes­da-ni­mi­nen paik­ka, suu­ri ve­si­al­las, jon­ka ym­pä­ril­le oli ra­ken­net­tu pyl­väs­hal­le­ja ja -käy­tä­viä. Pyl­väs­hal­leis­sa ma­ka­si sai­rai­ta, jot­ka odot­ti­vat, et­tä al­taan vesi al­kai­si kuo­hua. Ih­mi­set us­koi­vat, et­tä en­ke­li ai­ka ajoin pani ve­den kuo­hu­maan, ja se, joka en­sim­mäi­se­nä eh­ti ve­teen sen jäl­keen, pa­ra­ni kai­kis­ta sai­rauk­sis­taan.

Kuka eh­tii py­säh­tyä?

Jo­han­nes ker­too evan­ke­liu­mis­saan, kuin­ka Jee­sus saa­pui Be­tes­dan al­taal­le. Hän py­säh­tyi 38 vuot­ta sai­ras­ta­neen mie­hen vuo­de­ma­ton ää­rel­le. Kes­kus­te­lu, joka käy­tiin Jee­suk­sen ja mie­hen vä­lil­lä, ker­too ka­rul­la ta­val­la, mil­lai­ses­sa maa­il­mas­sa sai­ras jou­tui elä­mään.

”Her­ra, mi­nul­la ei ole ke­tään, joka aut­tai­si mi­nut al­taa­seen, kun vesi kuo­hah­taa. Ai­na kun yri­tän sin­ne, joku toi­nen eh­tii en­nen mi­nua.” (Joh. 5:7.) Maa­il­ma oli vah­vim­pien ja no­peim­pien, hei­kom­mat ja sai­raam­mat jäi­vät jal­koi­hin. Ke­nel­lä­kään ei ol­lut ai­kaa aut­taa hei­koim­pia.

Vai­kut­taa­ko tu­tul­ta vie­lä pa­ri­tu­hat­ta vuot­ta myö­hem­min? Ei­kö tä­män­kin päi­vän maa­il­mas­sa näy­tä ole­van niin, et­tä moni ih­mi­nen on niin it­seen­sä kes­kit­ty­nyt, et­tä hä­nen on vai­kea huo­mi­oi­da mui­ta. Ny­ky­kult­tuu­ri vaa­tii ih­mis­tä kes­kit­ty­mään omaan hy­vin­voin­tiin­sa ja pa­nos­ta­maan kai­ken tar­mon­sa ja ener­gi­an­sa oman hy­vän­sä eteen. Ai­ka riit­tää juu­ri ja juu­ri sii­hen, lä­him­mäi­sen avun tar­ve jää hel­pos­ti huo­maa­mat­ta.

Mei­dän jo­kai­sen elä­mä saat­taa ol­la sa­mal­la ta­val­la kii­reis­tä. Kii­reen kes­kel­lä voi unoh­tua se, mis­tä kaik­ki ar­kie­lä­mäm­me hy­vät ja tar­peel­li­set asi­at tu­le­vat. Ju­ma­lan siu­naus saat­taa al­kaa näyt­tää pel­käs­tään omil­ta saa­vu­tuk­sil­ta. Unoh­tuu, et­tä kaik­ki, mitä saam­me, on Ju­ma­lan suur­ta lah­jaa.

Be­tes­da – ar­mon talo

Sana Be­tes­da tar­koit­taa suo­mek­si ar­mon ta­loa. Jee­suk­sen toi­min­ta Be­tes­dan al­taal­la avaa eteem­me myös sy­väl­li­sen ku­van sii­tä, mitä Ju­ma­lan ar­mo tar­koit­taa. Se ei suin­kaan tar­koit­ta­nut sitä, mil­lai­sek­si Be­tes­dan al­taan ää­rel­lä ih­met­tä odot­ta­neet ih­mi­set oli­vat sen aja­tel­leet: Ju­ma­la ar­mah­taa no­peim­man ja vah­vim­man, joka eh­tii en­sim­mäi­se­nä ve­teen.

Jee­sus py­säh­tyi sel­lai­sen ih­mi­sen koh­dal­le, joka koki, et­tä hä­nel­lä ei ole mi­tään toi­voa. Sel­lai­sen, joka tun­nus­ti, et­tä omat voi­mat ja ky­vyt ei­vät au­ta hän­tä. Pit­kään sai­ras­ta­nut sai avun, kun hän sai kuul­la Jee­suk­sen sa­nat: ”Nou­se, ota vuo­tee­si ja kä­ve­le”. Ta­pah­tu­mas­sa nä­em­me Ju­ma­lan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­min kes­kei­sen ole­muk­sen. Ju­ma­lan ar­mo kuu­luu juu­ri sel­lai­sel­le, jol­la ei ole mi­tään hy­vää esi­tet­tä­vä­nä Ju­ma­lal­le.

Ar­mon ta­lon – Ju­ma­lan val­ta­kun­nan – ovet ovat edel­leen avoin­na. Ju­ma­lan ar­mon evan­ke­liu­mi et­sii ja py­säh­tyy apua tar­vit­se­van koh­dal­le. Va­pah­ta­jan sa­nat ky­sy­vät yhä syn­nin sai­ras­tut­ta­mal­ta: ”Tah­dot­ko tul­la ter­veek­si?” Siel­lä, mis­sä ih­mi­sen it­se­riit­toi­suus, oma vah­vuus ja ky­vyt ei­vät nou­se es­teek­si, evan­ke­liu­min saar­na puh­dis­taa syn­nis­tä ja pa­ran­taa syn­nin tuo­mat viat.

Ar­mon neu­vot roh­kai­si­joi­na

Evan­ke­liu­min syn­nyt­tä­mä us­ko tuo sy­dä­meen ilon ja kii­tol­li­suu­den. Sa­mal­la us­ko avaa myös ha­lun kil­voi­tel­la syn­tiä vas­taan. Jee­suk­sen ar­mon neu­vot pa­ran­tu­neel­le, us­kon lah­jan saa­neel­le mie­hel­le temp­pe­lis­sä roh­kai­si­vat juu­ri sii­hen (Joh. 5:14).

Täs­tä Ju­ma­lan ar­mos­ta Paa­va­li­kin kir­joit­ti Ti­tuk­sel­le: ”Ju­ma­lan ar­mo on näet il­mes­ty­nyt pe­las­tuk­sek­si kai­kil­le ih­mi­sil­le, ja se kas­vat­taa mei­tä hyl­kää­mään ju­ma­lat­to­muu­den ja maa­il­mal­li­set hi­mot ja elä­mään hil­li­tys­ti, oi­ke­a­mie­li­ses­ti ja Ju­ma­laa kun­ni­oit­ta­en täs­sä maa­il­mas­sa” (Tit. 2:11–12).

Ta­pio Kar­ju­la

Raa­ma­tun­koh­tia, joi­hin kir­joi­tus poh­jau­tuu:

15. sun­nun­tai hel­lun­tais­ta: Ps. 65:2–6, 9; Jes. 24:14–16; 2. Kor. 9:6–15; Joh. 5:1–15

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 17.9.2014.

Kuva: SRK:n kuva-ar­kis­to

27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys