JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Asi­an­tun­ti­ja: So­mes­sa hel­pom­paa kes­kus­tel­la vai­keis­ta ai­heis­ta

Isopahkala Katri
Uutiset
14.8.2015 6.40

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150814064000

Ly­hyt ja yti­me­käs some on il­mi­ö­nä laa­ja ja mo­niu­lot­tei­nen osa ny­ky­päi­vää. Par­haim­mil­laan some on sil­loin, kun se tu­kee ih­mis­ten vä­li­siä suh­tei­ta. Näin to­te­aa Har­to Pön­kä, so­si­aa­li­sen me­di­an asi­an­tun­ti­ja ja yrit­tä­jä.

So­men eri­tyis­piir­tei­tä ovat muun mu­as­sa no­peus ja mak­sut­to­muus. Some ei ole läs­nä joka het­ki, el­lei käyt­tä­jä niin ha­lua. Käyt­tä­jä rat­kai­see, mil­loin hän avaa pu­he­li­men­sa tai tie­to­ko­neen­sa.

– On toi­saal­ta har­ha­kä­si­tys, et­tä so­mes­sa oli­si ol­ta­va jat­ku­vas­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa, sil­lä pi­kem­min­kin se mah­dol­lis­taa sen, et­tä voit osal­lis­tua kes­kus­te­lui­hin sil­loin kuin it­sel­le­si par­hai­ten so­pii, huo­maut­taa Pön­kä.

Maa­lais­jär­ki hy­väk­si avuk­si

Maa­lais­jär­ki on Har­to Pön­gän mu­kaan hyvä pi­tää mu­ka­na so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa toi­mit­ta­es­sa.

– Jos jon­kin asi­an jul­kai­su ne­tis­sä epäi­lyt­tää, sitä ei luul­ta­vas­ti kan­na­ta teh­dä.

Kan­nat­taa esi­mer­kik­si har­ki­ta, mitä tie­to­ja it­ses­tään an­taa ja mi­hin.

– Läh­tö­koh­tai­ses­ti kan­nat­taa siis ol­la va­ro­vai­nen. Jos sit­ten päät­tää ra­ot­taa yk­si­tyi­syy­ten­sä ver­hoa, niin on syy­tä muis­taa, et­tä net­tiin jul­kais­tua si­säl­töä voi ol­la vai­kea saa­da jäl­keen­päin pois­tet­tua.

Li­säk­si so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa on tar­peen tun­tea ylei­sel­lä ta­sol­la va­lo­ku­vien jul­kai­suun liit­ty­vät asi­at ja te­ki­jä­noi­keus­sään­nök­set. Toi­sia mah­dol­li­ses­ti louk­kaa­via ku­via ei saa jul­kais­ta, ja mui­den te­ke­mien ma­te­ri­aa­lien jul­kai­suun on ol­ta­va ai­na te­ki­jän lupa.

Van­hem­pien ha­vain­noin­ti tär­ke­ää

Ikä­vim­piä il­mi­öi­tä so­mes­sa on kiu­saa­mi­nen. Esi­mer­kik­si kou­lu­kiu­saa­mi­nen voi jat­kua ja laa­jen­tua so­mes­sa kou­lu­yh­tei­sön ul­ko­puo­lel­le. Pön­kä muis­tut­taa kui­ten­kin, et­tä so­mes­sa kiu­saa­mi­nen voi tul­la myös hel­pom­min aut­ta­jien tie­toon.

– Jos van­hem­mat seu­raa­vat las­ten­sa ne­tin­käyt­töä – ku­ten vii­sas­ta oli­si – voi­daan kou­lu­kiu­saa­mi­nen sitä kaut­ta ha­vai­ta hel­pom­min.

Pin­nal­li­nen some?

So­mea saa­te­taan pi­tää vies­tin­tä­ka­na­va­na, joka tar­jo­aa väy­län vain pin­nal­li­sel­le kes­kus­te­lul­le. Har­to Pön­kä nä­kee asi­an toi­sin:

– So­si­aa­li­sen me­di­an kaut­ta tu­lee hel­pom­min otet­tua pu­heek­si vai­keik­si­kin ko­e­tut kes­kus­te­lu­nai­heet. Sen jäl­keen kes­kus­te­lua voi jat­kaa joko pu­he­li­mit­se tai kas­vo­tus­ten.

Teks­ti­muo­toi­nen aja­tus­ten­vaih­to on tut­tua van­hem­mil­le­kin su­ku­pol­vil­le.

– Ai­em­mil­la su­ku­pol­vil­la oli ta­pa­na kir­joit­taa her­kim­mis­tä ai­heis­ta kir­jei­tä, mut­ta ny­kyi­sin nuo kir­jeen­vaih­dot käy­dään so­mes­sa yk­si­tyis­vies­teil­lä. Teks­ti­muo­toi­ses­sa kes­kus­te­lus­sa pääs­tään jopa no­pe­am­min kä­sik­si luot­ta­muk­sel­li­siin ai­hei­siin kuin kas­vo­tus­ten.

So­mes­sa­kin voi ol­la ”ko­tiin­tu­lo­ai­ka”

Lap­sil­la tu­lee ol­la van­hem­mil­taan lupa käyt­tä­miin­sä some-pal­ve­lui­hin. Tä­hän edel­lyt­tää jo Suo­men la­ki­kin. Li­säk­si tu­lee ot­taa huo­mi­oon verk­ko­pal­ve­lu­jen ikä­ra­jat – useim­mis­sa yh­dys­val­ta­lai­sis­sa pal­ve­luis­sa se on 13 vuot­ta.

Pön­kä roh­kai­see kaik­kia las­ten ja nuor­ten van­hem­pia tu­tus­tu­maan so­meen, vaik­ka asia tun­tui­si it­sel­le vie­raal­ta. Tu­tus­tu­mi­sen voi aloit­taa vaik­ka si­ten, et­tä pyy­tää ai­dos­ti kiin­nos­tu­neel­la mie­lel­lä las­ta ker­to­maan ja esit­te­le­mään käyt­tä­mi­ään some-pal­ve­lui­ta. Sii­tä kes­kus­te­lu läh­tee.

– Tär­kein­tä on luo­da toi­mi­va kes­kus­te­lu­yh­teys, yl­lä­pi­tää sitä, so­pia pe­li­sään­nöis­tä ja tar­peen mu­kaan tar­kis­taa nii­tä. Näin mah­dol­li­sis­ta ki­peis­tä­kin asi­ois­ta on hel­pom­pi kes­kus­tel­la sit­ten, jos nii­tä tu­lee vas­taan.

So­mes­sa­kin voi ot­taa käyt­töön ”ko­tiin­tu­lo­a­jan” eli käy­tän­nös­sä lait­taa kän­ny­kät ja muut lait­teet yök­si la­tauk­seen, jot­ta yö tu­li­si käy­tet­tyä nuk­ku­mi­seen.

Har­to Pön­kä kan­nus­taa jut­te­le­maan lap­sen kans­sa sii­tä, et­tä ka­ve­reis­ta pi­de­tään huol­ta myös ne­tis­sä. Hei­tä pu­hu­tel­laan koh­te­li­aas­ti, ei­kä le­vi­te­tä ke­nes­tä­kään pe­rät­tö­miä jut­tu­ja.

– On hyvä pi­tää esil­lä, mi­ten lap­si voi omal­la toi­min­nal­laan vai­kut­taa sii­hen, mi­ten so­si­aa­lis­ta me­di­aa käy­te­tään hä­nen ka­ve­ri­pii­ris­sään.

Lii­ka­käyt­tö pu­heek­si

Some on tul­lut jää­däk­seen. Ti­las­to­jen mu­kaan val­ta­o­sa suo­ma­lai­sis­ta käyt­tää jo so­si­aa­lis­ta me­di­aa. Lii­ka on kui­ten­kin lii­kaa. So­si­aa­li­ses­ta me­di­as­ta voi tul­la riip­pu­vai­sek­si. Jos jon­kun lä­hei­sen ih­mi­sen so­men käyt­tö tun­tuu lii­al­li­sel­ta ja se al­kaa hai­ta­ta muu­ta elä­mää, kan­nat­taa asia ot­taa pu­heek­si. Elä­mä on edel­leen mah­dol­lis­ta myös il­man so­mea.

– Suo­sit­te­len it­se ku­ta­kin pi­tä­mään vä­lil­lä tau­koa so­si­aa­li­sen me­di­an ak­tii­vi­ses­ta käy­tös­tä, sa­noo Pön­kä.

KäYT­TäY­TY­MI­SOH­JEET ELI SO­ME­KET­TI

1. Kun­ni­oi­ta mui­ta ih­mi­siä ja pyri ym­mär­tä­mään hei­tä – älä pro­vo­soi, louk­kaa tai le­vi­tä kuu­lo­pu­hei­ta.

2. Jos mo­ka­sit, kor­jaa asia. Ole muu­ten­kin val­mis myön­tä­mään, jos olit vää­räs­sä.

3. Ra­jaa avoi­muut­ta­si ja kun­ni­oi­ta mui­den aset­ta­mia ra­jo­ja.

4. Erot­te­le fak­tat sekä omat ja tois­ten ih­mis­ten mie­li­pi­teet. Pe­rus­te­le väit­tä­mä­si.

5. Jos et ole var­ma, älä jul­kai­se.

(Oh­jeet pe­rus­tu­vat So­si­aa­li­sen me­di­an kä­si­kir­jas­ta löy­ty­viin ne­ti­ke­tin al­kei­siin.)

Lue li­sää so­si­aa­li­ses­ta me­di­as­ta 12.8. il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

KatriIsopahkala
28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys