JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Avoimin mielin pääemännän työhön

Uutiset
28.4.2022 7.00

Juttua muokattu:

26.4. 12:40
2022042612400820220428070000
Hankasalmen leirikeskuksen uusi pääemäntä Sinikka Aitto-oja kävi 7-vuotiaan kuopuksensa Sallin kanssa katselemassa tulevan työpaikkansa valmistumista.

Hankasalmen leirikeskuksen uusi pääemäntä Sinikka Aitto-oja kävi 7-vuotiaan kuopuksensa Sallin kanssa katselemassa tulevan työpaikkansa valmistumista.

Kuva haastateltavalta

Hankasalmen leirikeskuksen uusi pääemäntä Sinikka Aitto-oja kävi 7-vuotiaan kuopuksensa Sallin kanssa katselemassa tulevan työpaikkansa valmistumista.

Hankasalmen leirikeskuksen uusi pääemäntä Sinikka Aitto-oja kävi 7-vuotiaan kuopuksensa Sallin kanssa katselemassa tulevan työpaikkansa valmistumista.

Kuva haastateltavalta

Mil­la Kan­gas

– On mu­ka­va, et­tä saan aloit­taa työ­ni uu­des­sa lei­ri­kes­kuk­ses­sa, hy­myi­lee Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kuk­sen uu­si pää­e­män­tä Si­nik­ka Ait­to-oja.

Han­ka­ve­den ran­nal­la, noin kym­me­nen ki­lo­met­rin pääs­sä lei­ri­kes­kuk­ses­ta asu­va Ait­to-oja on vii­den lap­sen äi­ti ja am­ma­til­taan suur­ta­lous­kok­ki ja ta­lous­hal­lin­non mer­ko­no­mi. Ai­kai­sem­min hän on työs­ken­nel­lyt muun mu­as­sa op­pi­lai­tos­ten ruo­ka­lois­sa suur­ta­lous­kok­ki­na, päi­vä­ko­deis­sa ruo­ka­pal­ve­lu­vas­taa­va­na sekä muu­ta­mis­sa kah­vi­lois­sa kok­ki­na ja asi­a­kas­pal­ve­li­ja­na.

– Edel­lä mai­nit­tu­jen työ­ko­ke­mus­ten myö­tä tu­tuk­si ovat tul­leet ruo­an­val­mis­ta­mi­nen isol­le­kin hen­ki­lö­mää­räl­le sekä asi­ak­kai­den koh­taa­mi­nen, Ait­to-oja ker­too.

Hel­mi­kuus­sa Ait­to-oja huo­ma­si Päi­vä­mie­hes­sä il­moi­tuk­sen avoi­mes­ta pää­e­män­nän pai­kas­ta Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kuk­ses­sa. Tuol­loin työ­pai­kan ha­ke­mi­nen ei kui­ten­kaan tun­tu­nut hä­nes­tä ajan­koh­tai­sel­ta.

– Poh­din toki asi­aa, mut­ta olin syk­syl­lä vaih­ta­nut työ­paik­kaa ja tun­tui, et­tä tä­män­het­ki­nen ti­lan­ne työ­e­lä­mäs­sä on hyvä näin.

Kes­kus­te­lut puo­li­son ja ys­tä­vien kans­sa sai­vat kui­ten­kin Ait­to-ojan toi­siin aja­tuk­siin. Simo-puo­li­so roh­kai­si sel­vit­tä­mään työn­ku­vaa ja kan­nus­ti ot­ta­maan yh­teyt­tä SRK:n pää­e­män­tään Pirk­ko Lau­ri­laan.

– Luin muu­ta­maan ot­tee­seen Päi­vä­mie­hes­tä ju­tun, jos­sa oli ker­rot­tu lei­ri­kes­kus­ten emän­nis­tä ja lai­tos­huol­ta­jis­ta. Ris­ti­rii­tai­set aja­tuk­set mie­les­sä­ni otin pu­he­lun vii­mei­sen ha­ku­päi­vän aa­mu­na Pir­kol­le. Myö­hem­min il­lal­la pää­dyin lait­ta­maan ha­ke­muk­sen ja ajat­te­lin, et­tä täs­sä käy hy­vin joka ta­pauk­ses­sa. Va­lit­se­vat mi­nut tai ei­vät, niin ko­keil­tu on ja myö­hem­min asia ei jää har­mit­ta­maan.

Kun Ait­to-oja ha­kup­ro­ses­sin ja työ­haas­tat­te­lun jäl­keen sai tie­don, et­tä hä­net on va­lit­tu teh­tä­vään, tun­tui pää­tös ilah­dut­ta­val­ta.

– Työ­haas­tat­te­lu As­ko Syr­jä­län ja Pirk­ko Lau­ri­lan kans­sa sekä pu­he­lin­kes­kus­te­lu Kal­li­on emän­nän An­ne Har­maa­lan kans­sa oli­vat kyp­syt­tä­neet mi­nua aja­tuk­seen, et­tä tämä työ on mi­nua var­ten. En ol­lut lain­kaan var­ma kui­ten­kaan sii­tä, et­tä ni­me­no­maan mi­nut va­li­taan.

Ai­kai­sem­paa ko­ke­mus­ta lei­rie­lä­mäs­tä Ait­to-ojal­la on oman rau­ha­nyh­dis­tyk­sen emän­tä­vuo­rois­ta lei­ri­kes­kuk­sen keit­ti­öl­tä. Ait­to-oja sa­noo, et­tei hän ole ai­em­min ko­ke­nut ol­leen­sa lei­ri-ih­mi­nen, mut­ta aloit­taa nyt avoi­min mie­lin uu­des­sa teh­tä­väs­sään. Uu­del­ta työl­tään hän odot­taa muun mu­as­sa sitä, et­tä hän sai­si omal­ta osal­taan ol­la luo­mas­sa mu­ka­via ko­ke­muk­sia niin lei­ri­läi­sil­le kuin tal­koo­lai­sil­le­kin.

– Toi­von, et­tä tän­ne oli­si help­po tul­la niin lei­ril­le kuin tal­koo­työ­hön, jo­kai­nen oman­lai­se­naan. Ha­lu­an edis­tää sitä omal­la toi­min­nal­la­ni.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys