JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Conakryn seurakunta kaipaa kirkkorakennusta

Uutiset
9.3.2023 15.05

Juttua muokattu:

9.3. 15:03
2023030915032220230309150500
Conakryn seuravieraat pääsivät 5. helmikuuta telttakatoksen suojaan sanankuuloon. Guineassa kokoonnutaan kymmenellä paikkakunnalla.

Conakryn seuravieraat pääsivät 5. helmikuuta telttakatoksen suojaan sanankuuloon. Guineassa kokoonnutaan kymmenellä paikkakunnalla.

Miika Kopperoinen

Conakryn seuravieraat pääsivät 5. helmikuuta telttakatoksen suojaan sanankuuloon. Guineassa kokoonnutaan kymmenellä paikkakunnalla.

Conakryn seuravieraat pääsivät 5. helmikuuta telttakatoksen suojaan sanankuuloon. Guineassa kokoonnutaan kymmenellä paikkakunnalla.

Miika Kopperoinen

Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­ti

Co­nak­ry, Gui­nea

Kiin­te­än ko­koon­tu­mis­pai­kan puu­te han­ka­loit­taa sa­nan­kuu­loa ja ve­rot­taa seu­roi­hin tu­li­joi­ta Gui­ne­as­sa.

Gui­ne­an pää­kau­pun­kiin Co­nak­ryyn ko­koon­tui 5. hel­mi­kuu­ta sa­ta­kun­ta hen­keä telt­ta­ka­tos­ten al­le isoi­hin seu­roi­hin. Ne oli­vat to­del­la odo­tet­tu ta­pah­tu­ma, kol­men vuo­den tau­on jäl­keen lä­he­tys­mie­het saa­pui­vat taas vie­raik­si. Lap­set ja ai­kui­set is­tui­vat odot­ta­mas­sa jo pari tun­tia en­nen kuin lii­ken­ne­ruuh­kaan juut­tu­neet vie­raat eh­ti­vät pai­kal­le.

Joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Jo­seph La­ma­hil­la oli seu­ro­jen jäl­keen kii­tol­li­nen mie­li. Pit­kän tau­on jäl­keen iso jouk­ko ih­mi­siä pää­si yh­del­le kool­le us­kon asi­an ää­rel­le.

– Meil­lä ei ole tääl­lä ti­lo­ja, mis­sä ko­koon­tua yh­teen. Usein jos ko­koon­num­me man­go­puun al­le, muut tu­le­vat häi­rit­se­mään ti­lai­suut­ta. Nyt saim­me ra­haa, et­tä saim­me vuok­rat­tua kol­me telt­taa suo­jaa­maan polt­ta­val­ta au­rin­gol­ta. Kos­ka meil­lä on vie­rai­ta ul­ko­mail­ta, saim­me lu­van ti­lai­suu­teen.

Hän ve­to­si lä­he­tys­mat­ka­lai­siin, et­tä he aut­tai­si­vat saa­maan pai­kal­le kirk­ko­ra­ken­nuk­sen.

– Ih­mi­set ei­vät voi tul­la, jos ei ole paik­kaa min­ne ko­koon­tua. Muut kir­kot ovat vie­neet jä­se­ni­äm­me ra­ken­nuk­sen puut­teen vuok­si. Ih­mi­sil­lä ei myös­kään ole ra­haa tul­la pai­kal­le, La­mah ku­vai­li pai­kal­li­sia haas­tei­ta.

Ih­meel­li­nen aar­re

Kol­mat­ta ker­taa Gui­ne­as­sa lä­he­tys­mat­kal­la ol­lut to­go­lai­nen Ni­co­las Deh saar­na­si pel­toon kät­ke­tys­tä aar­tees­ta.

– Aar­teen löy­tä­nyt mies myi kai­ken mitä hä­nel­lä oli saa­dak­seen aar­teen omak­seen. Näin käy myös sil­loin, kun ih­mi­nen saa pa­ran­nuk­sen ar­mon. Hän ha­lu­aa luo­pua kai­kes­ta, mitä on ai­em­min ol­lut, ja omis­taa ilol­la löy­tä­män­sä uu­den aar­teen.

Deh jat­koi, et­tä aar­ret­ta täy­tyy myös suo­jel­la: mo­net ha­lu­ai­si­vat va­ras­taa sen tai ka­teut­taan va­hin­goit­taa sitä.

– Aar­re te­kee on­nel­li­sek­si, ja tämä on sii­tä ih­meel­li­nen aar­re, et­tä sen ar­vo ei vä­he­ne muil­le ja­et­ta­es­sa. Täs­tä on­nes­ta kan­nat­taa pi­tää kiin­ni ja iloi­ta sii­tä.

Ru­kous ei ole saar­na

Pu­heen jäl­keen Mii­ka Kop­pe­roi­nen piti op­pi­tun­nin ai­hees­ta ru­kous ja saar­na. Kop­pe­roi­nen ker­toi, et­tä Lut­he­rin mu­kaan ru­kous on sy­dä­men nöy­rää ja vil­pi­tön­tä pu­het­ta Ju­ma­lan kans­sa.

– Voim­me ru­koil­la yh­des­sä tai yk­sin ja Ju­ma­la on lu­van­nut kuul­la ru­kouk­sem­me. Jos­kus vas­taus voi kui­ten­kin vii­pyä tai ol­la jo­ta­kin muu­ta kuin mitä toi­voim­me.

Kop­pe­roi­nen täh­den­si, et­tä ru­kous ei ole Ju­ma­lan saar­naa ei­kä ru­kouk­ses­sa voi saa­da syn­te­jä an­teek­si.

– Pyy­däm­me, et­tä Ju­ma­la an­taa pu­hu­jal­le oi­ke­at sa­nat ja ym­mär­ryk­sen Py­hän Hen­gen kaut­ta. Syn­tien an­teek­si­an­ta­mi­seen tar­vi­taan toi­nen us­ko­vai­nen ih­mi­nen saar­naa­maan ne an­teek­si. Kun ne ha­lu­aa us­koa an­teek­si, ne ovat sil­loin an­net­tu an­teek­si myös tai­vaas­sa.

Ai­he he­rät­ti kes­kus­te­lua ja ky­sy­myk­siä vie­lä seu­ro­jen jäl­keen.

Lue en­si vii­kol­la il­mes­ty­väs­tä Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­tä myös gui­ne­lai­sen seu­ra­kun­nan ra­has­ton­hoi­ta­jan sekä li­be­ri­a­lai­sen pa­ran­nuk­sen ar­mon saa­neen hen­ki­lön haas­tat­te­lut.

4.3.2024

Minun silmäni katsovat alati Herraan, hän päästää jalkani ansasta. Ps. 25:15

Viikon kysymys