JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Elä­vä vesi ku­vaa Ju­ma­laa

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
12.10.2018 6.53

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109282620181012065300

Vä­ri­käs jär­vi­mai­se­ma avau­tui eteem­me Len­tii­ran kir­kon alt­ta­ri­tau­lu­na toi­mi­vis­ta ik­ku­nois­ta. Ka­jaa­nin rau­ha­nyh­dis­tyk­sen kirk­ko­py­hä oli al­ka­mas­sa ra­ja­seu­tu­kir­kos­sa lo­ka­kuun en­sim­mäi­se­nä sun­nun­tai­na. Vie­rai­ta oli saa­pu­nut Ka­jaa­nis­ta, Kuh­mos­ta ja Sot­ka­mos­ta.

”Tuon jul­ki men­nei­syy­den ar­voi­tuk­sia, van­ho­ja asi­oi­ta, jois­ta olem­me kuul­leet, jois­ta isäm­me ovat meil­le ker­to­neet”, luki kirk­ko­her­ra Timo Suu­ta­ri ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen aluk­si ja­kei­ta psal­mis­ta 78.

Sun­nun­tain ai­he oli us­ko ja epä­us­ko. Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­min seit­se­män­nes­sä lu­vus­sa ker­ro­taan, kuin­ka fa­ri­seuk­set ja yli­pa­pit lä­het­ti­vät mie­hi­ään pi­dät­tä­mään Jee­suk­sen. Oli leh­ti­ma­ja­juh­lan suu­ri pää­tös­päi­vä. Jee­sus pu­hui elä­väs­tä ve­des­tä ja sen juo­mi­ses­ta. Tämä sai ai­kaan kes­kus­te­lua. Sana ja­koi ih­mi­set mo­niin lei­rei­hin.

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen saar­nan piti Juha Heik­ki­lä. Hän ker­toi, et­tä läpi Raa­ma­tun pu­hu­taan ve­des­tä. Ve­si­läh­tei­tä on kah­den­lai­sia. Elä­vät läh­teet pulp­pu­a­vat poh­ja­vet­tä, kun taas maa- ja kal­li­o­kuop­piin ke­rät­tiin sa­de­vet­tä.

– Raa­ma­tus­sa elä­vä vesi ku­vaa Ju­ma­laa, Ju­ma­lan poi­kaa, Jee­sus­ta. Teh­dyt kai­vot ku­vaa­vat oma­van­hurs­kaut­ta, ker­too Heik­ki­lä.

Lain te­ko­ja te­ke­mäl­lä ei voi pe­las­tua. Us­ko on täy­del­li­ses­ti lah­jaa.

– Elä­vä vesi kum­pu­aa Kris­tuk­sen evan­ke­liu­mis­sa, kuul­tiin saar­nas­sa.

Le­väh­tä­kää vä­hän

Seu­ra­pu­hees­saan Timo Mau­no ky­syi, tar­vit­sem­me­ko le­poa. Mar­kuk­sen evan­ke­liu­mi (6:30–31) ker­too Ju­ma­lan huo­len­pi­dos­ta. Apos­to­lit ko­koon­tui­vat Jee­suk­sen luo ker­to­maan, mitä kaik­kea he oli­vat teh­neet ja opet­ta­neet. Ope­tus­lap­set oli­vat ol­leet ih­mis­ten pii­rit­tä­miä niin, et­tei­vät ol­leet en­nät­tä­neet syö­dä­kään.

Jee­sus näki hei­dän mur­heen­sa ja vai­van­sa ja sen, et­tä he oli­vat le­von tar­pees­sa. Hän ke­hot­ti hei­tä läh­te­mään jo­hon­kin yk­si­näi­seen paik­kaan ja le­väh­tä­mään.

Mau­no ky­syi, mis­sä me ny­ky­a­jan ih­mi­set voim­me le­vä­tä.

– Sii­o­nin lau­lus­sa 29 ker­ro­taan, et­tä le­po­paik­ka löy­tyy Jee­suk­sen haa­vois­ta. Evan­ke­liu­mis­ta saam­me voi­maa mat­kal­lem­me.

Len­tii­ran kylä

Len­tii­ra on Kuh­mon kau­pun­kiin kuu­lu­va kylä. Ny­kyi­nen kirk­ko val­mis­tui en­ti­sen, pa­la­neen kir­kon ti­lal­le vuon­na 1991. Kir­kon on suun­ni­tel­lut ark­ki­teh­ti Han­nu Pyyk­kö­nen.

Luon­non lä­hei­syys on ai­na ol­lut ky­lä­läi­sil­le tär­ke­ää. Tämä nä­kyy myös uu­den kir­kon ma­te­ri­aa­leis­sa ja ark­ki­teh­tuu­ris­sa. Lä­hes koko alt­ta­ri­sei­nä on la­sia ja avau­tuu Len­tii­ran­jär­vel­le.

Teks­ti: Au­lik­ki Pii­rai­nen ja Tuu­la Stång

Ku­vat: Ai­li Pa­sa­nen ja Au­lik­ki Pii­rai­nen

5.6.2020

Ar­mo­lah­jo­ja on mo­nen­lai­sia, mut­ta Hen­ki on sama. Myös pal­ve­lu­teh­tä­viä on mo­nen­lai­sia, mut­ta Her­ra on sama. 1 Kor. 12:4-5

Viikon kysymys