JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hae rohkeasti opistoon!

Uutiset
24.2.2023 8.00

Juttua muokattu:

23.2. 14:35
2023022314353920230224080000

Piirros Jobi Tölli, graafinen toteutus Timo Kinnunen

Piirros Jobi Tölli, graafinen toteutus Timo Kinnunen

Ra­nu­an, Reis­jär­ven ja Jäm­sän opis­tot

Opis­to­vuo­si tu­kee ko­tien kris­til­lis­tä kas­va­tus­ta ja jät­tää jäl­jen vuo­sit­tain noin 400 nuo­ren elä­mään. Nyt yh­teis­ha­ku on taas au­ki, ja moni pe­rus­kou­lun päät­tä­nyt nuo­ri poh­tii elä­män­sä seu­raa­vaa suun­taa.

Täl­lä au­ke­a­mal­la Jäm­sän, Ra­nu­an ja Reis­jär­ven si­sa­ro­pis­tot ja opis­to­lai­set vas­taa­vat yh­des­sä Kap­sä­kin lu­ki­joi­den ky­sy­myk­siin.

On­ko opis­toon help­po pääs­tä?

Opis­toon on pal­jon ha­ki­joi­ta. Hae sil­ti roh­ke­as­ti opis­toon. Vii­me vuo­si­na ha­kuk­ri­tee­rei­tä on muo­kat­tu niin, et­tä ar­vo­sa­no­jen pai­no­ar­voa on vä­hen­net­ty. Kai­ken­lai­sil­la ar­vo­sa­noil­la on mah­dol­lis­ta pääs­tä opis­toon. Opis­tos­sa opis­ke­lee ihan ta­val­li­sia nuo­ria iloi­neen ja su­rui­neen.

Sil­ti on pal­jon nii­tä, jot­ka ei­vät pää­se opis­toon. Tätä huol­ta aja­tel­len me­neil­lään on Huo­mi­sen opis­to -ni­mi­nen han­ke, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on sel­vit­tää, kuin­ka kris­til­li­syy­des­säm­me vas­ta­taan opis­to­tyyp­pi­seen ky­syn­tään ja taa­taan sen­tyyp­pi­nen ko­ke­mus mah­dol­li­sim­man mo­nel­le opis­toi­käi­sel­le nuo­rel­le.

En­tä jos ai­nut asia mitä ha­lu­an, on pääs­tä opis­toon, en­kä pää­se?

En­sin tie­ten­kin toi­von, et­tä toi­vee­si to­teu­tui­si. Ai­na mei­dän toi­veem­me ei­vät kui­ten­kaan to­teu­du, vaik­ka kuin­ka pal­jon ha­lu­ai­sim­me nii­den to­teu­tu­van. Ai­na saa myös luot­taa sii­hen, et­tä Ju­ma­lal­la on suun­ni­tel­ma jo­kai­sen elä­män va­ral­le. Jos­kus Ju­ma­lan tar­koit­ta­ma tie vie ai­van eri pol­ku­ja kuin it­se ha­lu­am­me. Ju­ma­la tah­too mei­dän pa­ras­tam­me, niin vai­ke­aa kuin sii­hen on­kin jos­kus tyy­tyä ja sitä ym­mär­tää. Jat­ka luot­ta­vai­ses­ti elä­mää­si ja opis­ke­lu­a­si muu­al­la. Muis­ta, et­tä voit ha­kea opis­toon myös uu­del­leen seu­raa­va­na vuon­na tai täy­si-ikäi­se­nä ha­ki­ja­na.

Voi­ko opis­toon ha­kea, vaik­ka ei oli­si ihan var­ma, mitä ajat­te­lee us­ko­na­si­ois­ta?

Olet eri­tyi­sen läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lut ha­ke­maan opis­toon. Saa ol­la epä­var­ma ja hu­kas­sa. Opis­tos­sa on ai­kaa ja ti­laa kes­kus­tel­la us­kon­asi­ois­ta ja poh­tia omaa us­ko­aan. Joka vuo­si opis­tois­sa on myös nuo­ria, jot­ka ei­vät us­ko niin kuin ope­tam­me. On kui­ten­kin hyvä tie­dos­taa, et­tä opis­tos­sa nämä asi­at ovat pal­jon esil­lä ja nii­den kä­sit­te­ly kuu­luu opis­ton ope­tus­suun­ni­tel­maan. Ar­vo­jen mu­kai­seen toi­min­taan pi­tää si­tou­tua, vaik­kei ja­kai­si­kaan sa­maa us­koa.

So­pii­ko opis­to mi­nul­le, kun mi­nul­la on kaik­ki ihan hy­vin?

Hae roh­ke­as­ti opis­toon! Opis­to on tar­koi­tet­tu kai­kil­le riip­pu­mat­ta sii­tä, me­nee­kö elä­mäs­sä hy­vin tai huo­nom­min. On kaik­kien opis­to­lais­ten etu, jos jouk­koon kuu­luu mo­nen­lai­sia elä­män­ti­lan­tei­ta ja -ko­ke­muk­sia. Opis­to­vuo­den ai­ka­na opis­to­lai­set ja hen­ki­lö­kun­ta voi­vat op­pia toi­nen toi­sil­taan, ja sik­si eri­lai­set ko­ke­muk­set elä­mäs­tä ovat rik­kaut­ta.

Voi­ko ha­kea use­am­paan opis­toon, et­tä oli­si mah­dol­lis­ta pääs­tä jo­hon­kin niis­tä?

Yh­teis­haus­sa on mah­dol­lis­ta ha­kea yh­teen­sä 7 eri ha­ku­koh­tee­seen, jois­ta tu­let va­li­tuk­si ylim­pään ha­ku­toi­vee­see­si, jo­hon pis­tee­si riit­tä­vät. Voit siis ha­kea va­paas­ti eri opis­to­jen eri lin­joil­le ja po­luil­le, mut­ta voit pääs­tä si­säl­le vain yh­teen ha­ku­toi­vee­see­si.

Pys­tyy­kö ha­ku­lo­mak­keen täyt­tä­mään vas­ta ko­to­na? Pys­tyy­kö sitä enää myö­hem­min muok­kaa­maan?

Voit tu­tus­tua ha­ke­mi­seen kou­lus­sa ja ha­kea sit­ten rau­has­sa ko­to­na tai teh­dä kou­lus­sa yh­teis­haun lo­mak­keen ja ko­to­na Wil­man li­sä­tie­to­lo­mak­keen. Yh­teis­ha­ku­jär­jes­tys­tä­si voit muo­ka­ta haun lop­puun saak­ka, mut­ta Wil­man li­sä­tie­to­lo­mak­keen voit teh­dä vain ker­ran, ei­kä sen vas­tauk­sia voi muo­ka­ta lä­het­tä­mi­sen jäl­keen. Va­raa sii­hen siis kun­nol­la rau­hal­lis­ta ai­kaa.

Jos ha­kee opis­toon tois­ta ker­taa, pää­see­kö hel­pom­min?

Ei au­to­maat­ti­ses­ti. Kan­nat­taa kui­ten­kin ha­kea uu­del­leen, jos edel­leen ha­lu­aa opis­toon ja opis­to­vuo­des­ta voi­si ol­la si­nul­le opin­nol­lis­ta hyö­tyä. Tä­nä­kin vuon­na opis­tois­sa on usei­ta vuo­den tai pari van­hem­pia. Opis­toi­hin voi ha­kea myös toi­sen as­teen jäl­keen tai myö­hem­min­kin: Jäm­sään kan­sain­vä­li­syys­lin­jal­le, Reis­jär­vel­lä ai­kuis­lin­jal­le ja Ra­nu­al­le nel­jäl­le eri po­lul­le.

Kuin­ka mon­ta lu­ki­o­kurs­sia voi suo­rit­taa opis­ton ai­ka­na?

Ra­nu­al­la ja Jäm­säs­sä on tar­jol­la va­lin­nai­si­na 8 lu­ki­on op­pi­mää­rää vas­taa­vaa kurs­sia, Reis­jär­vel­lä noin kym­me­nen.

Ra­nu­an opis­ton ha­kuo­pas: https://www.ra­nu­a­no­pis­to.fi/opis­to­vuo­si/opis­ke­lu-opis­tos­sa/ha­ki­jal­le/

Reis­jär­ven opis­ton ha­kuo­pas: https://www.rkro­pis­to.fi/vuo­si-opis­tos­sa/ha­kuo­pas/

Jäm­sän opis­ton ha­kuoh­jeet: https://www.jam­sa­no­pis­to.fi/opis­to­vuo­si-2/ha­ke­mi­nen-lu­ku­vuo­del­le-2023-2024/

27.3.2023

Hanki minulle oikeutta, Jumala, aja asiaani jumalatonta kansaa vastaan. Ps. 43:1

Viikon kysymys