JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hen­ki­set ja hen­gel­li­set ar­vot tuo­vat tur­vaa muut­tu­van ajan kes­kel­lä

Uutiset
26.4.2020 7.00

Juttua muokattu:

28.4. 09:55
2020042809552420200426070000

Han­na Kal­lun­ki

Huo­men­na vie­te­tään kan­sal­lis­ta ve­te­raa­ni­päi­vää. Val­ta­kun­nal­li­nen pää­juh­la jou­dut­tiin ko­ro­na­e­pi­de­mi­an vuok­si pe­ru­maan, mut­ta mo­nil­la paik­ka­kun­nil­la päi­vää juh­lis­te­taan vir­tu­aa­li­sil­la ju­ma­lan­pal­ve­luk­sil­la ja kon­ser­teil­la sekä sep­pe­leen­las­kuil­la. Maa­so­ta­kou­lun so­ti­las­pas­to­ri Il­po Par­vi­ai­nen ai­koo pu­hua Lap­peen­ran­nan ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen saar­nas­saan hy­vän tah­don ja Ju­ma­lan an­ta­man tur­van mer­ki­tyk­ses­tä.

– Kan­sal­li­sen ve­te­raa­ni­päi­vän val­ta­kun­nal­li­sen pää­juh­lan tee­mak­si oli va­li­koi­tu­nut tänä vuon­na ”Ih­mis­ten vä­lil­lä hyvä tah­to – Väl­vil­ja mel­lan män­nis­kor”. Viit­taan saar­nas­sa­ni tä­hän sekä kes­kei­siin hen­ki­siin ar­voi­hin, joi­den poh­jal­le suo­ma­lai­nen hy­vin­voin­ti on ra­ken­tu­nut. Ih­mis­ten vä­li­nen hyvä tah­to vah­vis­taa kes­tä­vim­min hy­vin­voin­tia, Par­vi­ai­nen sa­noo.

Vii­saut­ta ja tai­toa

Saar­na­teks­tik­seen hän on va­lin­nut teks­tin Toi­ses­ta ai­ka­kir­jas­ta, jos­sa ku­nin­gas Sa­lo­mo saa Ju­ma­lal­ta hou­kut­te­le­van tar­jouk­sen: ”Pyy­dä, mitä ha­lu­at, niin an­nan sen si­nul­le”.

– Sa­lo­mo pyy­tää lo­pul­ta vii­saut­ta ja tai­toa osa­ta hal­li­ta oi­kein kan­saa. Nyt elet­tä­vä poik­keu­sai­ka haas­taa pait­si joh­ta­jia tai­toon ja vii­sau­teen, mut­ta myös mei­tä kaik­kia omas­sa lä­hiym­pä­ris­tös­sään. Pö­pö­jen tar­tut­ta­mi­sen si­jaan kris­tit­ty­jä pa­tis­tel­laan hy­vän tar­tut­ta­jik­si, Par­vi­ai­nen poh­tii.

Hän to­te­aa, et­tä kris­tit­tyi­nä mei­dän tu­lee elää ajas­sa, mut­ta kat­soa ajat­to­mia hen­ki­siä ja hen­gel­li­siä ar­vo­ja.

– Il­man näi­tä me­ne­täm­me tur­van muut­tu­van ja pouk­koi­le­van ajan kes­kel­lä. Kan­sal­li­nen ve­te­raa­ni­päi­vä on oi­val­li­nen päi­vä kään­tää kat­seet sii­hen, et­tä vai­kei­na ja traa­gi­si­na vuo­si­kym­me­ni­nä­kin tur­va Ju­ma­las­sa on kes­tä­vä.

Mie­les­sä kii­tol­li­suus

Ko­ro­na­e­pi­de­mi­an vuok­si seu­ra­kun­ta voi ol­la läs­nä ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa vain vir­tu­aa­li­ses­ti.

– On haas­ta­vaa löy­tää juh­la­miel­tä tyh­jäs­sä kir­kos­sa. Sa­mal­la kui­ten­kin olen hy­vil­lään sii­tä, et­tä on ole­mas­sa tek­niik­kaa, jol­la vir­tu­aa­li­ju­ma­lan­pal­ve­lus voi­daan to­teut­taa. Toi­vot­ta­vas­ti ju­ma­lan­pal­ve­lus saa­vut­taa myös kun­ni­a­vie­raat, eli ve­te­raa­ni­su­ku­pol­ven! Par­vi­ai­nen toi­voo.

Kan­sal­li­nen ve­te­raa­ni­päi­vän tar­koi­tuk­se­na on Par­vi­ai­sen mie­les­tä osoit­taa kii­tol­li­suut­ta ja kun­ni­oi­tus­ta ve­te­raa­ni­su­ku­pol­vel­le hei­dän te­ke­mäs­tään työs­tä niin so­dan ai­ka­na kuin suo­ma­lai­sen hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­nan ra­ken­ta­mi­ses­sa­kin.

– Li­säk­si päi­vän mer­ki­tys on sii­nä, et­tä kat­som­me Suo­men tie­tä läpi vuo­si­kym­men­ten tä­hän päi­vään as­ti. Kun tun­nem­me his­to­ri­am­me ja juu­rem­me, tun­nem­me pa­rem­min it­sem­me. Päi­vän soi­si tuo­van eteem­me sen to­del­li­suu­den, et­tä ai­neel­li­nen hy­vin­voin­ti on ra­ken­tu­nut hen­kis­ten ar­vo­jen va­ras­sa, hän to­te­aa.

Kal­lis maa

Lap­peen Ma­ri­an kir­kos­sa pi­det­tä­väs­sä ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa kuul­laan Ra­kuu­na­soit­to­kun­nan vas­ki­seit­si­kon mu­si­soin­tia. So­ti­las­pas­to­ri Par­vi­ai­nen on lau­lu­so­lis­ti­na Ve­te­raa­nin il­ta­huu­to -lau­lus­sa.

– Lau­lan, kun soit­to­kun­tam­me sai vi­hiä lau­lu­har­ras­tuk­ses­ta­ni ja kut­sui so­lis­tik­si. Tut­tu Ve­te­raa­nin il­ta­huu­to on ai­na kos­ket­ta­va. Se ju­lis­taa nuo­rem­mal­le ve­te­raa­nien pe­rin­nös­tä ja sii­tä, ”kuin­ka kal­lis on maa”, Par­vi­ai­nen ku­vaa.

Vie­lä täl­lä het­kel­lä kes­kuu­des­sam­me elää noin 8 500 vuo­sien 1939–1945 so­tien ve­te­raa­nia. Kan­sal­lis­ta ve­te­raa­ni­päi­vää on juh­lit­tu vuo­des­ta 1987 läh­tien vuo­sit­tain huh­ti­kuun 27. päi­vä­nä, ajoit­tu­en La­pin so­dan päät­ty­mi­sen päi­vään 27.4.1945.


Lap­peen Ma­ri­an kir­kos­sa jär­jes­tet­tä­vää ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta voi seu­ra­ta 27.4. kel­lo 10 al­ka­en tääl­lä.

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa li­tur­gi­na on kirk­ko­her­ra Mika Leh­to­la ja ur­ku­ri­na kant­to­ri Rii­na Töl­li.

21.1.2021

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa. Joh. 1:14

Viikon kysymys