JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hyvä il­ma­pii­ri eh­käi­see kiu­saa­mis­ta

Kallunki Hanna
Uutiset
27.8.2015 6.00

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150827060000

KUVA: JAAKKO KOSKELO

KUVA: JAAKKO KOSKELO

Kou­lut, työ­pai­kat, har­ras­tus­pii­rit ja leik­ki­puis­tot täyt­ty­vät, kun väki pa­laa ke­sä­lai­tu­mil­ta ar­ki­seen tal­vi­ryt­miin. Rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­ta vil­kas­tuu. Ih­mi­set ko­koon­tu­vat eri­lai­siin ryh­miin, jot­ka tuo­vat mer­ki­tyk­sel­li­syy­den tun­net­ta, iloa ja hy­väk­sy­tyk­si tu­le­mi­sen ko­ke­muk­sia. En­tä jos näin ei käy­kään vaan jou­tuu syr­ji­tyk­si tai pil­ka­tuk­si?

Kiu­saa­mis­ta pi­de­tään ny­kyi­sin ryh­mäil­mi­ö­nä. Se on hen­kis­tä tai fyy­sis­tä vä­ki­val­taa, jol­la kiu­saa­ja pyr­kii hal­lit­se­maan uh­ri­aan ja var­mis­te­lee ase­maan­sa ryh­mäs­sä.

Kou­lu­kiu­saa­ja saat­taa ta­voi­tel­la luo­kas­saan val­taa tai nä­ky­vyyt­tä. Toi­saal­ta yh­den tai kah­den luok­ka­to­ve­rin kiu­saa­mi­nen po­ru­kal­la saat­taa luo­da yh­teen­kuu­lu­vuu­den tun­net­ta luo­kas­sa, jos­sa yh­teis­hen­ki on hei­kois­sa kan­ti­mis­sa.

– Kiu­saa­mi­sen ylei­syyt­tä ei voi­da en­nus­taa esi­mer­kik­si luo­kan koon pe­rus­teel­la, to­te­aa kou­lu­kiu­saa­mis­ta psy­ko­lo­gi­an alan väi­tös­kir­jas­saan tut­ki­nut Sil­ja Saa­ren­to.

– Tut­ki­muk­set ei­vät tue esi­mer­kik­si ylei­sel­tä tun­tu­vaa ar­ki­kä­si­tys­tä, jon­ka mu­kaan pie­net luo­kat tai pie­net maa­seu­tu­kou­lut oli­si­vat tur­va­paik­ko­ja kiu­saa­mi­sel­ta, hän ker­too.

Usein kiu­saa­mi­sen syyk­si mai­ni­taan kiu­sa­tun eri­lai­suus. To­del­li­suu­des­sa eri­lai­suus voi ol­la mui­den tuot­ta­maa: kiu­sa­tul­le luo­daan tie­tyn­lai­nen mai­ne, jota le­vi­te­tään ker­to­mal­la ta­ri­noi­ta ja luo­mal­la mie­li­ku­via hä­nes­tä.

Roh­kai­su aut­taa

Mi­ten kiu­saa­mis­ta voi­daan eh­käis­tä ja mi­ten sii­hen oli­si hyvä puut­tua? Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton (MLL) te­ke­mäs­sä ky­se­lys­sä sel­vi­tet­tiin ylä­kou­lu­lais­ten ko­ke­muk­sia ja toi­min­taa kiu­saa­mis­ti­lan­teis­sa. Ai­kuis­ten re­a­goi­mi­nen on tär­ke­ää: 87 pro­sent­tia ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta koki saa­neen­sa apua sii­tä, et­tä ai­kui­nen puut­tui kiu­saa­mi­seen. Kou­lu­ter­veys­ky­se­ly vuo­del­ta 2013 osoit­taa, et­tä ylä­kou­lui­käi­sis­tä 68 pro­sent­tia ko­kee, et­tei kiu­saa­mi­seen ole puu­tut­tu kou­lun ai­kuis­ten toi­mes­ta.

– Kiu­saa­mis­ta on vä­hem­män luo­kis­sa ja kou­luis­sa, jois­sa op­pi­laat us­ko­vat opet­ta­jien­sa suh­tau­tu­van tuo­mit­se­vas­ti kiu­saa­mi­seen, Sil­ja Saa­ren­to ker­too.

Olen­nais­ta on myös se, mi­ten ryh­män muut jä­se­net toi­mi­vat. MLL:n ky­se­lys­sä tuli il­mi, et­tä mui­den op­pi­lai­den puut­tu­mi­nen kiu­saa­mi­seen aut­toi kiu­sat­tua lä­hes ai­na.

– Mikä ta­han­sa teko kiu­saa­mis­ta vas­taan aut­taa, oli se vaik­ka jäl­keen­päin lä­he­tet­ty kan­nus­ta­va vies­ti. Se, et­tei jää yk­sin, roh­kai­see ja tsemp­paa kiu­sat­tua, vaik­kei it­se ti­lan­tees­sa oli­si us­kal­ta­nut­kaan men­nä vä­liin. Roh­kai­se­vat vies­tit oli­vat aut­ta­neet kol­mea nel­jäs­tä kiu­sa­tus­ta op­pi­laas­ta, MLL:n nuo­ri­so­työn pääl­lik­kö Juu­so Repo ker­too.

KUVA: HEIKKI VUONOKARI

Kiu­saa­mis­ta voi ol­la vai­kea ha­vai­ta

Kiu­saa­mi­nen voi ol­la myös vai­ke­as­ti ha­vait­ta­vaa, ku­ten ryh­mäs­tä pois­sul­ke­mis­ta. Muut voi­vat esi­mer­kik­si väl­tel­lä op­pi­las­ta tai ol­la vas­taa­mat­ta hä­nel­le ja si­ten osoit­taa, et­tei hän ole toi­vot­tua seu­raa. MLL:n mu­kaan noin puo­let kiu­saa­mis­ta­pauk­sis­ta jää pii­loon ai­kui­sil­ta.

Ikä­to­ve­rien hyl­jek­sin­tä haa­voit­taa las­ta, ja sys­te­maat­ti­sen, pit­kä­kes­toi­sen kiu­saa­mi­sen koh­teek­si jou­tu­mi­nen on va­ka­va ke­hi­tyk­sel­li­nen ris­ki. Kou­lu­luok­ka muo­dos­taa ver­tais­ryh­män, jon­ka ka­ve­ri­suh­teet ovat eri­tyi­sen mer­ki­tyk­sel­li­siä lap­sen hy­vin­voin­nil­le, oma­nar­von­tun­nol­le ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen ke­hit­ty­mi­sel­le. Tor­ju­tul­la lap­sel­la on usein vain vä­hän myön­tei­siä koh­taa­mis­ti­lan­tei­ta ryh­mäs­sä, ja hän ei pää­se har­joit­te­le­maan vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jaan.

Tar­ve kuu­lua jouk­koon

Lap­si kai­paa päi­vit­täis­tä vah­vis­tus­ta ikä­to­ve­reil­taan: olet hyvä tyyp­pi, kans­sa­si on mu­ka­va ol­la, kuu­lut jouk­koon. Lap­sel­le on vält­tä­mä­tön­tä saa­da ko­kea yh­teen­kuu­lu­vuu­den tun­net­ta ikä­to­ve­rei­den­sa kans­sa.

– Ai­kui­sil­la on vas­tuu puut­tua ja saa­da kiu­saa­mi­nen myös lop­pu­maan. Ylä­kou­luis­sa kiu­saa­mi­nen ja louk­kaa­va koh­te­lu ei kui­ten­kaan lopu, jos nuo­ril­le ei an­ne­ta kei­no­ja tu­kea toi­si­aan ja vai­kut­taa omaan ryh­mään­sä, tii­vis­tää Repo.

Ai­kui­nen, mi­ten sinä toi­mit?

Vink­ke­jä van­hem­mil­le ja opet­ta­jil­le

Van­hem­pa­na

•Osoi­ta kiin­nos­tus­ta lap­sen ka­ve­ri­suh­tei­ta koh­taan, kysy ja kuun­te­le.

•Poh­di lap­sen kans­sa, mil­tä tun­tuu op­pi­laas­ta, joka jää ryh­män ul­ko­puo­lel­le. Miet­ti­kää, mi­ten voi toi­mia, jos nä­kee jo­tain koh­del­ta­van huo­nos­ti.

•An­na po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta tois­ten huo­mi­oin­nis­ta.

•Mie­ti, mil­lais­ta esi­merk­kiä an­nat lap­sel­le sii­tä, mi­ten mui­ta koh­del­laan. Puu­tut­ko it­se, jos näet epä­oi­keu­den­mu­kais­ta koh­te­lua? Mi­ten pu­hut muis­ta ih­mi­sis­tä? Mi­ten vies­tit esi­mer­kik­si so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa?

•Tee yh­teis­työ­tä luo­kan mui­den van­hem­pien kes­ken.

Opet­ta­ja­na

•Kan­nus­ta op­pi­lai­ta tu­ke­maan toi­si­aan an­ta­mal­la po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta toi­set huo­mi­oi­vas­ta käyt­täy­ty­mi­ses­tä. Po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta on hyvä vä­lit­tää myös van­hem­pien näh­tä­väk­si.

•Osoi­ta sel­väs­ti, et­tä kiu­saa­mi­nen ja huo­no koh­te­lu ei ole kou­lus­sa sal­lit­tua. Puu­tu joh­don­mu­kai­ses­ti kaik­keen epä­a­si­al­li­seen käy­tök­seen ja pu­hee­seen.

•Tee op­pi­lai­den kans­sa yh­des­sä luo­kan pe­li­sään­nöt. Ker­ro, mi­ten kiu­saa­mis­ti­lan­teet sel­vi­te­tään.

Läh­de: Mll.fi

Voit lu­kea ai­hees­ta li­sää 26.8. il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

HannaKallunki
1.4.2020

Ju­ma­la on Kris­tuk­ses­sa Jee­suk­ses­sa, hä­nen ve­res­sään, tuo­nut lä­hel­leen tei­dät, jot­ka en­nen olit­te kau­ka­na hä­nes­tä. Ef. 2:13

Viikon kysymys