JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hyvä Paimen huolehtii myös langenneesta lampaastaan

Uutiset
19.1.2023 12.20

Juttua muokattu:

20.1. 07:56
2023012007565620230119122000
Lumijoella Curt Simonson (3. vas.) tapasi pikkuserkkunsa Greg Simonsonin (5. oik.), joka oli tullut seuroihin vaimonsa Reetan ja lastensa kanssa. Kuvassa myös Minnesotasta kotoisin oleva Mike Laho (2. vas.) Henna-vaimonsa (oik.) kanssa. Lahot saivat majoittaa Curtin kotiinsa. Vierailu oli lämmin ja uskoa virkistävä.

Lumijoella Curt Simonson (3. vas.) tapasi pikkuserkkunsa Greg Simonsonin (5. oik.), joka oli tullut seuroihin vaimonsa Reetan ja lastensa kanssa. Kuvassa myös Minnesotasta kotoisin oleva Mike Laho (2. vas.) Henna-vaimonsa (oik.) kanssa. Lahot saivat majoittaa Curtin kotiinsa. Vierailu oli lämmin ja uskoa virkistävä.

Lotta Eskola

Lumijoella Curt Simonson (3. vas.) tapasi pikkuserkkunsa Greg Simonsonin (5. oik.), joka oli tullut seuroihin vaimonsa Reetan ja lastensa kanssa. Kuvassa myös Minnesotasta kotoisin oleva Mike Laho (2. vas.) Henna-vaimonsa (oik.) kanssa. Lahot saivat majoittaa Curtin kotiinsa. Vierailu oli lämmin ja uskoa virkistävä.

Lumijoella Curt Simonson (3. vas.) tapasi pikkuserkkunsa Greg Simonsonin (5. oik.), joka oli tullut seuroihin vaimonsa Reetan ja lastensa kanssa. Kuvassa myös Minnesotasta kotoisin oleva Mike Laho (2. vas.) Henna-vaimonsa (oik.) kanssa. Lahot saivat majoittaa Curtin kotiinsa. Vierailu oli lämmin ja uskoa virkistävä.

Lotta Eskola

Hen­na Laho

Lu­mi­jo­ki

Hyvä Pai­men tun­tee omat lam­paan­sa, Ju­ma­lan lap­set, ja oh­jaa ja hoi­taa hei­tä sil­loin­kin, kun he ovat ek­sy­neet lii­an kau­as ja lan­gen­neet syn­tiin.

Lu­mi­jo­en rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä tiis­tai­na 10. tam­mi­kuu­ta pi­de­tyis­sä seu­rois­sa pu­hui Curt Si­mon­son Poh­jois-Ame­ri­kas­ta, Min­ne­so­tas­ta. Hän luki pu­heen joh­dan­nok­si Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­min 10. lu­vus­ta ja­keet 14–15: ”Minä olen hyvä pai­men, joka tun­nen oma­ni, ja minä tun­ne­taan myös omil­ta­ni. Niin kuin Isä mi­nun tun­tee, ja minä tun­nen Isän ja pa­nen hen­ke­ni lam­mas­ten edes­tä.”

Lam­mas vält­te­lee vaa­raa

Curt Si­mon­son ihas­te­li pu­heen­sa aluk­si sitä, mi­ten hä­nen lu­ke­man­sa raa­ma­tun­koh­ta löy­tyi maa­lauk­se­na Lu­mi­jo­en rau­ha­nyh­dis­tyk­sen sei­näl­tä, pu­hu­ja­ko­rok­keen ta­kaa. Hän ku­va­si sitä, mi­ten lam­paat ovat va­ro­vai­sia eläi­miä, viih­ty­vät tois­ten­sa lä­hel­lä ja vält­te­le­vät vaa­raa. Lam­paat ku­vaa­vat Ju­ma­lan lap­sia.

Si­mon­son ker­toi, et­tä hä­nel­lä on ko­to­naan har­ras­tuk­se­naan kar­ja­ti­la. Hän oli jos­kus poh­ti­nut myös vuo­hien os­ta­mis­ta, mut­ta moni oli va­roit­ta­nut hän­tä, et­tei vuo­hia kan­nat­tai­si ot­taa, kos­ka ne ovat vai­kei­ta hoi­det­ta­via.

– Vuo­het ovat ute­li­ai­ta ja me­ne­vät paik­koi­hin, joi­hin ei sai­si men­nä. Ne ei­vät kuun­te­le ei­vät­kä pel­kää vaa­ro­ja. Mei­dän ei kuu­lu toi­mia kuin Jee­suk­sen ku­vaa­mat vuo­het ja läh­teä tut­ki­maan Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ra­jo­ja, vaan py­syä lä­hel­lä Pai­men­ta, pu­hu­ja to­te­si ja jat­koi:

– Jee­sus joh­dat­taa mei­tä hy­vil­le nii­tyil­le ja puh­tai­den ve­sien ää­rel­le, ja me saam­me luot­taa hä­neen. Hän tun­tee mei­dät ja hoi­taa mei­tä sil­loin­kin, kun ek­sym­me lii­an kau­as ja lan­ke­am­me.

Yh­teys on Ju­ma­lan työ­tä

Curt Si­mon­son ker­toi, et­tä he oli­vat juu­ri viet­tä­neet hä­nen ko­ti­sii­o­nis­saan Co­ka­tos­sa toi­min­nan 150-vuo­tis­juh­laa. Si­mon­son tuli Suo­meen 3. tam­mi­kuu­ta ja pal­ve­li muun mu­as­sa Reis­jär­ven opis­ton lop­pi­ais­seu­rois­sa ja osal­lis­tui Ou­lun rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä pu­hu­jien ko­kouk­seen. Lu­mi­jo­el­ta mat­ka jat­kui Paa­vo­laan ja Sii­ka­tör­mäl­le. Si­mon­son eh­tii pal­vel­la vie­lä useil­la paik­ka­kun­nil­la en­nen lä­he­tys­mat­kan­sa vii­meis­tä saar­naa Jy­väs­ky­län rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä.

Ko­tiin­sa Min­ne­so­taan Si­mon­son pa­laa 23.1. Siel­lä hän­tä odot­ta­vat Wen­dy-vai­mo ja yk­si­tois­ta las­ta, jois­ta useil­la on jo oma per­he. Mies ker­toi lä­he­tys­mat­kan­sa ol­leen an­toi­sa:

– Olen ha­lun­nut ai­na us­koa, et­tä Ame­ri­kan ja Suo­men us­ko­vais­ten vä­lil­lä val­lit­see yh­teys, mut­ta on ol­lut ai­nut­laa­tuis­ta saa­da ko­kea sau­ma­ton yk­si­mie­li­syys tääl­lä. Se on Ju­ma­lan työ­tä. Me ih­mi­set olem­me pie­niä ja jo­kai­nen pie­nuu­des­sam­me olem­me osa Ju­ma­lan val­ta­kun­taa.

4.3.2024

Minun silmäni katsovat alati Herraan, hän päästää jalkani ansasta. Ps. 25:15

Viikon kysymys