JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hy­vin kuu­luu!

Uutiset
13.7.2021 11.00

Juttua muokattu:

13.7. 14:19
2021071314193520210713110000

Elisa Raappana

Elisa Raappana

Päi­vä­mies

Käyt­tä­jät ovat ot­ta­neet Kuu­le!-so­vel­luk­sen in­nol­la vas­taan. SRK:n vs. tie­to­jär­jes­tel­mä­a­si­an­tun­ti­ja Las­se Ol­li ker­too voi­mas­sa ole­via ti­lauk­sia ole­van täl­lä het­kel­lä va­jaa 4800 kap­pa­let­ta. Tou­ko­kuus­sa saa­vu­tet­tiin 4500 ti­laa­jan raja.

– Uu­sia ti­lauk­sia tuli val­ta­vas­ti heti so­vel­luk­sen lan­see­rauk­sen yh­tey­des­sä, jon­ka jäl­keen nii­den mää­rä on ta­sai­ses­ti laan­tu­nut. Su­vi­seu­rat näyt­ti­vät kui­ten­kin pi­ris­tä­vän hie­man ti­laa­ja­mää­rien kas­vua, to­te­aa Ol­li.

Ol­li ker­too ti­laus­ten vaih­te­le­van päi­vit­täin ja uu­sia ti­laa­jia tu­le­van jat­ku­vas­ti. So­vel­luk­sel­la on 14 vuo­ro­kau­den ko­kei­lu­jak­so, jon­ka jäl­keen osa ti­laa­jis­ta lo­pet­taa asi­ak­kuu­den.

– Käyt­tä­jä­tun­nuk­sia, eli nii­tä, joil­la on jos­sa­kin vai­hees­sa ol­lut ti­laus, on täl­lä het­kel­lä yli 6500. Tämä ker­too sen, et­tä rei­lus­ti yli 80 pro­sent­tia ko­kei­lu­jak­son ot­ta­jis­ta jat­kaa ko­kei­lu­jak­son jäl­keen mak­sul­li­sel­la ti­lauk­sel­la. Tämä on hyvä pro­sent­ti, iloit­see Ol­li.

Kuu­le!-so­vel­luk­ses­sa on mo­ni­puo­li­nen va­li­koi­ma kir­jo­ja, mu­siik­kia ja pu­he­oh­jel­mia. Ti­laus­mal­le­ja on kol­men­lai­sia: pe­rus­pa­ket­ti, per­he­pa­ket­ti ja opis­ke­li­ja­pa­ket­ti.

26.7.2021

Sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den – il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.