JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ih­mi­nen nä­kee omin sil­min vain lä­hel­le

Uutiset
28.1.2021 13.40

Juttua muokattu:

28.1. 13:49
2021012813494020210128134000

Koon­nut: Päi­vi Mar­ti­kai­nen

SRK:n tä­män vuo­den vies­tin­nän tee­ma on Tu­le­vai­suus ja toi­vo. Joh­to­kun­nan jä­sen Kim­mo Puo­li­tai­pa­leen ja toi­min­nal­li­sen osas­ton joh­ta­ja Pek­ka Kai­nu­an mie­les­tä ai­he on suo­ras­taan päi­vän­polt­ta­va.

Kim­mo toi­mii Me­ri­kar­vi­al­la kun­nan­joh­ta­ja­na ja hä­nel­lä on 8 las­ta ja 13 las­ten­las­ta. Te­o­lo­gin kou­lu­tuk­sen omaa­val­la Ou­lun Yli­kii­min­gis­sä asus­ta­val­la Pe­kal­la on 11 las­ta.

Kim­mo:

Ajat­te­len vii­me vuot­ta ja tätä het­keä. Tee­ma on kyl­lä hy­vin ajan­koh­tai­nen. Nyt tar­vi­taan pu­het­ta va­loi­sam­mas­ta tu­le­vai­suu­des­ta ja myös toi­vos­ta.

Pek­ka:

Kyl­lä. Tämä pit­käk­si ve­ny­nyt poik­keuk­sel­li­nen ai­ka on var­mas­ti kuor­mit­ta­nut mo­nia. Voi ol­la huol­ta ter­vey­des­tä tai ta­lou­del­li­ses­ta ti­lan­tees­ta, yli­pää­tään tu­le­vai­suu­des­ta. Ko­ro­na-ai­ka on li­sän­nyt pal­jon myös yk­si­näi­syyt­tä. Vuo­si sit­ten em­me oli­si osan­neet ku­vi­tel­la­kaan, mikä kaik­kea tu­le­va tuo tul­les­saan.

Kim­mo:

Ih­mi­si­nä olem­me li­ki­nä­köi­siä – usein nä­em­me vain tä­män het­ken. His­to­ri­al­li­ses­sa pers­pek­tii­vis­sä voim­me näh­dä, et­tä yh­teis­kun­ta on sel­vin­nyt vie­lä pal­jon va­ka­vam­mis­ta krii­seis­tä kuin mitä esi­mer­kik­si tämä pan­de­mia on ol­lut.

Pek­ka:

Pan­de­mi­an li­säk­si mo­nen­lai­set ky­sy­myk­set ja huo­let ovat pin­nal­la ja eh­kä mo­nil­la aja­tuk­sis­sa: il­mas­ton­muu­tos, le­vot­to­muu­det, luon­non­ka­tast­ro­fit. Tee­maan liit­ty­vä raa­ma­tun­koh­ta on roh­kai­se­va: “Mi­nul­la on omat suun­ni­tel­ma­ni tei­tä var­ten, sa­noo Her­ra. Mi­nun aja­tuk­se­ni ovat rau­han ei­vät­kä tu­hon aja­tuk­sia: minä an­nan teil­le tu­le­vai­suu­den ja toi­von.” (Jer. 29:11.)

Kim­mo:

Ju­ma­lan sa­naan ja lu­pauk­siin on tur­val­lis­ta luot­taa. ”Her­ra, si­nun sa­na­si on ikui­nen. Sen luja pe­rus­ta on tai­vaas­sa. Pol­ves­ta pol­veen py­syy to­tuu­te­si.” (Ps. 119: 89–90.)

Pek­ka:

SRK:n vies­tin­nän kat­to­tee­mas­ta juon­tuu luon­te­vas­ti ajan­koh­tai­sia tee­mo­ja myös kris­til­li­syy­den eri työ­muo­toi­hin. Lei­ri­työs­sä vuo­den tee­ma­na on ”Tur­va Ju­ma­las­sa” ja esi­mer­kik­si per­he- ja di­a­ko­ni­a­työs­sä on luon­te­vaa pu­hua tur­val­li­ses­ta ko­dis­ta.

Kim­mo:

Tur­val­li­nen koti on tär­keä asia. On suu­ri lah­ja, et­tä us­ko syn­nyt­tää eri­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa elä­vil­le luot­ta­muk­sen Ju­ma­laan. Paa­va­li kir­joit­taa: ”Toi­von Ju­ma­la täyt­tä­köön ilol­la ja rau­hal­la tei­dät, jot­ka us­kot­te, niin et­tä teil­lä Py­hän Hen­gen voi­mas­ta oli­si run­sas toi­vo” (Room. 15:13).

Pek­ka:

Us­kon syn­nyt­tä­mä toi­vo on jo­ta­kin val­ta­van suur­ta. Saa luot­taa sii­hen, et­tä vaik­ka kaik­ki muu elä­mäs­sä pet­täi­si, niin Ju­ma­la ei hyl­kää.

Kim­mo:

Se mikä na­ker­taa toi­voa ja us­kon luot­ta­mus­ta on epä­us­kon saar­na. Eläm­me voi­mak­kaas­ti maal­lis­tu­vas­sa ajas­sa, jos­sa us­kon asi­oi­ta py­ri­tään siir­tä­mään mar­gi­naa­liin.

Pek­ka:

Paa­va­li ke­hot­taa kir­jees­sään ko­rint­to­lai­sil­le ole­maan lan­nis­tu­mat­ta us­kos­sa ja sa­nan­ju­lis­ta­mi­ses­sa. Roh­kai­se­vat ovat myös hä­nen sa­nan­sa sa­mas­sa kir­jees­sä: ”Me olem­me kai­kin ta­voin ah­taal­la mut­ta em­me um­pi­ku­jas­sa, neu­vot­to­mia mut­ta em­me toi­vot­to­mia, vai­not­tu­ja mut­ta em­me hy­lät­ty­jä, maa­han lyö­ty­jä mut­ta em­me tu­hot­tu­ja” (2. Kor. 4:8–9).

Kim­mo:

Evan­ke­liu­min voi­ma on kan­ta­nut. Olem­me ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta saa­neet ol­la sa­nan­kuu­los­sa. Ju­ma­la on pi­tä­nyt huol­ta lap­sis­taan ja edel­leen hän myös kut­suu ih­mi­siä si­säl­le ar­mo­val­ta­kun­taan­sa.

Pek­ka:

Näin­hän se on. Evan­ke­liu­mi on meil­lä voi­ma­na. On myös loh­dul­lis­ta, et­tä omil­la voi­mil­la ei tar­vit­se­kaan kil­voi­tel­la. Saam­me us­koa ar­mos­ta. Lä­hei­set myös tu­ke­vat, jos oma us­ko hor­juu. Lap­sis­sa nä­kyy luot­ta­mus sekä tu­le­vai­suus ja toi­vo.

8.3.2021

Mi­nun sil­mä­ni kat­so­vat ala­ti Her­raan, hän pääs­tää jal­ka­ni an­sas­ta. Ps. 25:15

Viikon kysymys