JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ilari Kinnunen asetettiin Rovaniemen kirkkoherran virkaan

Uutiset
22.9.2022 11.00

Juttua muokattu:

22.9. 09:38
2022092209382220220922110000

Riku Mä­en­pää

Ro­va­nie­mi

Ro­va­nie­men kir­kos­sa vie­tet­tiin 18.9. uu­den kirk­ko­her­ran vir­kaa­na­set­ta­jais­mes­sua ja -juh­laa.

Kirk­ko­her­ran­vaa­lit pi­det­tiin jo mar­ras­kuus­sa 2020, jol­loin kirk­ko­her­rak­si va­lit­tiin Ila­ri Kin­nu­nen. Vaa­leis­ta teh­ty­jen va­li­tus­ten vuok­si vaa­li­tu­los sai lain­voi­man vas­ta ku­lu­nee­na ke­sä­nä.

Kii­tol­li­suus elä­mä­na­sen­tee­na

Mes­su al­koi Ou­lun hiip­pa­kun­nan piis­pan Juk­ka Kes­ki­ta­lon pu­heel­la. Pu­heen­sa alus­sa piis­pa muis­tut­ti seu­ra­kun­nan jä­se­niä kii­tol­li­suu­den mer­ki­tyk­ses­tä elä­mä­na­sen­tee­na. Kes­ki­ta­lo roh­kai­si uut­ta kirk­ko­her­raa pi­tä­mään huol­ta Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nan kai­kis­ta jä­se­nis­tä.

– Pidä huo­li myös omas­ta jak­sa­mi­ses­ta­si suu­ren työ­mää­rän kes­kel­lä, muis­tut­ti piis­pa Kin­nus­ta.

Ter­veys on lah­ja

Kin­nu­sen saar­nan teks­ti­nä oli Luuk­kaan evan­ke­liu­min koh­ta, jos­sa Jee­sus pa­ran­taa kym­me­nen spi­taa­lis­ta. Saar­nas­sa muis­tu­tet­tiin kuu­li­joi­ta fyy­si­sen- ja psyyk­ki­sen ter­vey­den ole­van lah­jaa. Uu­des­ta vi­ras­ta pu­hu­es­saan Kin­nu­nen to­te­si, et­tei ke­nen­kään pidä nos­taa it­se­ään ja­lus­tal­le, teh­tä­väs­tä riip­pu­mat­ta. Hä­nen mu­kaan­sa it­sen­sä kaik­kien pal­ve­li­jak­si alen­ta­nut Jee­sus toi­mii täs­sä­kin hy­vä­nä esi­merk­ki­nä. Saar­nan lo­puk­si Kin­nu­nen luki kat­kel­man Paa­va­lin kir­jees­tä ko­rint­ti­lai­sil­le. Tu­tus­sa teks­tin koh­das­sa ker­ro­taan, kuin­ka rak­kaus ei muis­te­le kär­si­mään­sä pa­haa.

– On hyvä, jos me ky­ke­nem­me pääs­tä­mään ir­ti louk­kaan­tu­mi­sen tun­tees­ta ja kat­ke­ruu­des­ta, sekä pyy­tä­mään ja an­ta­maan an­teek­si, jät­tä­mään taak­se ja unoh­ta­maan, Kin­nu­nen sa­noi.

Kat­se tu­le­vai­suu­des­sa

Vir­kaa­na­set­ta­jai­set jat­kui­vat il­ta­päi­väl­lä juh­la­ti­lai­suu­del­la. Juh­las­sa kuul­tiin usei­ta eri­lai­sia mu­siik­kie­si­tyk­siä ja pu­hei­ta. Seu­ra­kun­nan ter­veh­dyk­sen ti­lai­suu­teen toi kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Jari Pak­su­nie­mi ja or­to­dok­si­sen seu­ra­kun­nan ter­vei­set pap­pi Jaak­ko Vai­nio. Juh­la­pu­heen piti Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja Ul­la-Kir­sik­ka Vai­nio. Kai­kis­ta pu­heen­vuo­rois­ta vä­lit­tyi ai­to ar­vos­tus Kin­nu­sen ta­paan hoi­taa kirk­ko­her­ran vaa­ti­vaa vir­kaa.

Sekä mes­sus­sa et­tä juh­las­sa kat­se oli suun­nat­tu vah­vas­ti tu­le­vai­suu­teen. En­nen piis­pan lop­pu­sa­no­ja esi­tet­ty lau­lu “Nyt melu tyyn­tyy, työn pai­ne laan­tuu” oli kuin seu­ra­kun­nan pyyn­tö uu­den kirk­ko­her­ran puo­les­ta. Pit­käk­si ve­ny­nyt vir­ka­va­lin­ta on nyt saa­tu lo­pul­li­seen pää­tök­seen.

Ju­tun voi lu­kea ko­ko­nai­suu­des­saan en­si vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä.

4.10.2022

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys