JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

In­va-alue ja säh­kö­paik­ka­ha­ke­muk­set Mu­hok­sen Su­vi­seu­roi­hin

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
8.4.2019 6.37

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302442920190408063700

Säh­kö­paik­kaa Su­vi­seu­rois­sa tar­vit­se­vien on nyt ajan­koh­tais­ta lä­het­tää ha­ke­mus Su­vi­seu­ro­jen ter­vey­den­huol­to­lau­ta­kun­nal­le. In­va­paik­kaa ei ha­e­ta etu­kä­teen.

IN­VA-ALUE

– IN­VA-alue on va­rat­tu vain niil­le seu­ra­vie­rail­le, joil­la on po­lii­sin myön­tä­mä IN­VA-py­sä­köin­ti­lu­pa.

– IN­VA-alu­eel­le ei ano­ta paik­kaa su­vi­seu­ro­jen toi­mi­kun­nil­ta etu­kä­teen.

– Ota IN­VA-py­sä­köin­ti­lu­pa mu­kaa­si ja esi­tä se seu­ra-alu­eel­le tul­les­sa­si lii­ken­tee­noh­jaa­jal­le.

– IN­VA-suih­kut ja IN­VA-WC si­jait­se­vat lä­hel­lä IN­VA-alu­et­ta ja ne on tar­koi­tet­tu ai­no­as­taan lii­kun­ta­es­teis­ten tai eri­tyis­tä tu­kea tar­vit­se­vien seu­ra­vie­rai­den käyt­töön. Omai­set ja saat­ta­jat käyt­tä­vät yleis­tä WC:tä ja suih­kua.

SäH­Kö­PAIK­KA-ALUE

– Säh­kö­paik­ka-alue on va­rat­tu nii­den seu­ra­vie­rai­den käyt­töön, jot­ka sai­rau­ten­sa vuok­si vält­tä­mät­tä tar­vit­se­vat verk­ko­vir­ta­käyt­töis­tä hoi­to-, lää­kin­tä- tai muu­ta apu­lai­tet­ta.

– Säh­kö­paik­kaa tar­vit­se­via pyy­de­tään te­ke­mään kir­jal­li­nen ha­ke­mus ja toi­mit­ta­maan se etu­kä­teen ter­vey­den­huol­to­toi­mi­kun­nal­le, joka ja­kaa pai­kat tar­vit­si­joil­le käyt­tö­tar­peen pe­rus­teel­la.

– Uni­ap­ne­an voi­mak­kaan yleis­ty­mi­sen vuok­si pyy­de­tään sitä kos­ke­vis­sa ha­ke­muk­sis­sa mää­rit­te­le­mään kir­jal­li­ses­ti sai­rau­den vai­keu­sas­te (mie­lel­lään myös une­nai­kais­ten hen­gi­tys­kat­kos­ten mää­rä ja kes­ki­mää­räi­nen ve­ren hap­pi­sa­tu­raa­tio). Säh­kö­paik­ko­ja myön­ne­tään uni­ap­ne­an vai­keu­sas­teen pe­rus­teel­la, en­si­si­jai­ses­ti vai­ke­aa uni­ap­ne­aa sai­ras­ta­vil­le.

– Jot­ta säh­kö­pai­kat riit­tä­vät nii­tä vält­tä­mät­tä tar­vit­se­vil­le, tu­li­si esi­mer­kik­si ast­ma- ja uni­ap­ne­a­po­ti­lai­den käyt­tää mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan omal­la akul­la toi­mi­via spira- ja CPAP-lait­tei­ta.

– Sa­mas­ta syys­tä on tär­ke­ää sel­vit­tää etu­kä­teen, voi­ko tar­vit­ta­vaa lää­kin­tä­lai­tet­ta käyt­tää esi­mer­kik­si au­ton akul­la erik­seen han­kit­ta­van niin sa­no­tun in­vert­te­rin avul­la.

– Lää­kin­tä­lait­tei­den ja apu­vä­li­nei­den la­taus­pis­te on käy­tet­tä­vis­sä IN­VA-alu­een vie­res­sä si­jait­se­van van­hus­ten le­po­pai­kan lä­hei­syy­des­sä. Siel­lä on myös mah­dol­li­suus käyt­tää omaa, verk­ko­vir­ral­la toi­mi­vaa spira-lai­tet­ta.

– Lää­kin­tä­lait­teil­le va­ra­tuil­la säh­kö­pai­koil­la ei tule käyt­tää mui­ta säh­kö­lait­tei­ta.

SäH­Kö­PAIK­KA­HA­KE­MUS JA Lää­Kä­RIN­TO­DIS­TUS TAI MUU SEL­VI­TYS SäH­Kö­PAI­KAN KäYT­Tö­TAR­PEES­TA 12.5.2019 MEN­NES­Sä OSOIT­TEE­SEEN:

Ter­vey­den­huol­to­toi­mi­kun­ta

Sep­po Pöyk­kö

Ke­to­la­no­jan­tie 788

91500 MU­HOS

TAI SäH­Kö­POS­TI­O­SOIT­TEE­SEEN

säh­kö­pai­kat@su­vi­seu­rat.fi

Tie­to­tur­va­syis­tä suo­sit­te­lem­me kir­je­pos­tia.

Ra­joi­te­tun paik­ka­mää­rän vuok­si säh­kö­paik­ko­ja ei voi­da myön­tää enää su­vi­seu­ra-alu­eel­le saa­pu­mi­sen yh­tey­des­sä. Kaik­ki säh­kö­paik­kaa ha­ke­neet saa­vat kir­jal­li­sen vas­tauk­sen 27.5.2019 men­nes­sä. Säh­kö­pai­kan käyt­tö­oi­keu­den saa­nut seu­ra­vie­ras saa vas­tauk­sen mu­ka­na oh­jeet seu­ra-alu­eel­le ma­joit­tu­mis­ta var­ten.

Su­vi­seu­ro­jen ter­vey­den­huol­to­toi­mi­kun­ta

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys