JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Itsestäänselvyyksiltä tuntuvia asioitakin on hyvä sanoittaa

Uutiset
9.1.2024 13.30

Juttua muokattu:

9.1. 13:40
2024010913402020240109133000
Vaasalainen Mikko Uljas kokee alustuksen laatimisen olleen jännittävä ja vähän pelottavakin tehtävä johtuen omasta rajallisuudesta. – Samalla se on ollut hyvä mahdollisuus perehtyä annettuun aiheeseen syvällisemmin. On ollut mukava käydä keskusteluja aiheesta ja saada arvokkaita neuvoja työtä tehdessä, hän toteaa.

Vaasalainen Mikko Uljas kokee alustuksen laatimisen olleen jännittävä ja vähän pelottavakin tehtävä johtuen omasta rajallisuudesta. – Samalla se on ollut hyvä mahdollisuus perehtyä annettuun aiheeseen syvällisemmin. On ollut mukava käydä keskusteluja aiheesta ja saada arvokkaita neuvoja työtä tehdessä, hän toteaa.

Kuva haastateltavalta

Vaasalainen Mikko Uljas kokee alustuksen laatimisen olleen jännittävä ja vähän pelottavakin tehtävä johtuen omasta rajallisuudesta. – Samalla se on ollut hyvä mahdollisuus perehtyä annettuun aiheeseen syvällisemmin. On ollut mukava käydä keskusteluja aiheesta ja saada arvokkaita neuvoja työtä tehdessä, hän toteaa.

Vaasalainen Mikko Uljas kokee alustuksen laatimisen olleen jännittävä ja vähän pelottavakin tehtävä johtuen omasta rajallisuudesta. – Samalla se on ollut hyvä mahdollisuus perehtyä annettuun aiheeseen syvällisemmin. On ollut mukava käydä keskusteluja aiheesta ja saada arvokkaita neuvoja työtä tehdessä, hän toteaa.

Kuva haastateltavalta

Päi­vä­mies

Pu­hu­jien­ko­kouk­sen alus­tuk­ses­sa pai­not­tu­vat tänä vuon­na Raa­ma­tun pe­ru­sa­si­at.

Pu­hu­jien­ko­kous jär­jes­te­tään tänä vuon­na Jy­väs­ky­län rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä lau­an­tai­na 13. tam­mi­kuu­ta. Alus­tuk­sen pi­tää ti­lai­suu­des­sa vaa­sa­lai­nen Mik­ko Ul­jas.

Alus­ta­ja saa tie­tää tu­le­vas­ta teh­tä­väs­tään noin kol­me kuu­kaut­ta en­nen ko­kous­ta. Kun Ul­jas sai SRK:lta pyyn­nön laa­tia alus­tuk­sen, tun­tui se aluk­si lii­an vaa­ti­val­ta ja vas­tuul­li­sel­ta teh­tä­väl­tä.

– Pyy­sin vä­hän miet­ti­mi­sai­kaa kah­des­ta syys­tä. En­sin­nä­kin piti var­mis­taa, löy­tyy­kö mo­nien mui­den jo so­vit­tu­jen teh­tä­vien ohel­la riit­tä­väs­ti ai­kaa alus­tuk­sen val­mis­te­luun. Toi­sek­si ha­lu­sin poh­tia, on­ko mi­nul­la mah­dol­li­suuk­sia suo­riu­tua tar­jo­tus­ta teh­tä­väs­tä, hän ker­taa.

Ai­kaa jär­jes­tyi ja Ul­jaal­le tar­jot­tiin kes­kus­te­lu­a­pua val­mis­te­lu­vai­hee­seen sekä tu­kea alus­tus­luon­nok­sen lä­pi­käyn­tiin ja kom­men­toin­tiin.

– Tä­män taus­ta­tu­en myö­tä roh­ke­nin ot­taa teh­tä­vän vas­taan.

Pai­no­tus pe­ru­sa­si­ois­sa

Alus­tuk­sen ai­hee­na on Ju­ma­lan las­ten yh­tei­nen ja kes­ki­näi­nen rak­kaus. Ai­hee­seen Ul­jas ker­too saa­neen­sa nä­kö­kul­mia Pek­ka Vuo­no­ka­rin alus­tuk­ses­ta, jon­ka tämä piti Ete­lä-Poh­jan­maal­la jär­jes­te­tys­sä pu­hu­jien vir­kis­tys­päi­väs­sä. Kos­ka koh­de­ryh­mä­nä ovat pu­hu­jat, ha­lu­si Ul­jas koh­dis­taa ai­het­ta pu­hu­jan teh­tä­vään.

– Ajat­te­lin myös nuo­ria sa­na­pal­ve­li­joi­ta ja ha­lu­sin nos­taa alus­tuk­sen ai­hees­ta us­kon ja opin nä­kö­kul­mas­ta kes­kei­siä pe­ru­sa­si­oi­ta esil­le. Olen yh­tei­sis­sä kes­kus­te­luis­sa pan­nut mer­kil­le, et­tä jos­kus on hyvä sa­noit­taa myös lä­hes it­ses­tään sel­vil­tä tun­tu­via asi­oi­ta.

Alus­tuk­ses­saan hän ha­lu­aa­kin pai­not­taa ai­van pe­ru­sa­si­oi­ta Raa­ma­tun ja tun­nus­tus­kir­jo­jen poh­jal­ta.

– Ju­ma­la on kaik­ki­val­ti­as ja kai­ken ylä­puo­lel­la. Hän on mei­dän ra­kas Tai­vaal­li­nen Isäm­me. Hän ra­kas­taa mei­tä, ja me saam­me vas­taa­not­taa hä­nen rak­kau­ten­sa sy­dä­meem­me ja sie­luum­me. Sen myö­tä me­kin ha­lu­am­me vä­lit­tää tuo­ta rak­kaut­ta ym­pä­ril­lä ole­viin ih­mi­siin ja eri­tyi­ses­ti lä­hei­siim­me.

Us­ko te­kee työ­tä rak­kau­den kaut­ta. Alus­tuk­ses­saan Ul­jas poh­tii sitä, mi­ten tämä pu­hu­jan koh­dal­la nä­kyy.

– Tär­kein­tä lie­nee, et­tä pu­hu­ja it­se elää us­kos­ta ja jak­saa kil­voi­tel­la puh­taal­la omal­la­tun­nol­la. Ha­lu­ai­sin myös muis­taa lap­sia ja nuo­ria, et­tä he sai­si­vat ko­deis­saan ko­kea ole­van­sa rak­kai­ta ja ra­kas­tet­tu­ja. Se on val­ta­va voi­ma­va­ra elä­mäs­sä.

Ul­jas toi­voo alus­tuk­sen ai­heen nos­ta­van kuu­li­jois­sa toi­von nä­kö­a­lo­ja ja muis­tut­ta­van Ju­ma­lan hy­vyy­des­tä ja rak­kau­des­ta so­tien ja Eu­roo­pan ki­ris­ty­neen tur­val­li­suus­ti­lan­teen ai­ka­na.

– Me­dia uu­ti­soi pal­jon vä­ki­val­lan li­sään­ty­mi­ses­tä, kiu­saa­mi­ses­ta ja mo­nen­lai­ses­ta vas­tak­kai­na­set­te­lus­ta yh­teis­kun­nas­sa ja kir­kon­kin pii­ris­sä. Rak­kau­des­ta ja rau­has­ta pu­hu­taan vä­hem­män.

Kes­kus­te­lu jat­kaa alus­tus­ta

Lä­hes 40 ker­taa pu­hu­jien­ko­kouk­seen osal­lis­tu­nut Ul­jas ker­too ti­lai­suu­den ole­van myös omal­le us­ko­ne­lä­mäl­le mer­kit­tä­vä ja voi­maa an­ta­va ko­ke­mus.

– Ti­lai­suus on sel­lai­nen, et­tä pi­tää ol­la tosi hyvä syy, et­tä jät­täi­sin sen vä­liin. Ko­kouk­sen jäl­keen tun­tuu, et­tä täs­sä jou­kos­sa ha­lu­an kul­kea ja näis­tä asi­ois­ta ha­lu­an vie­dä vies­tiä ko­tiin per­heel­le­ni, ko­ti­sii­o­niin ja laa­jem­min­kin saar­nois­sa­ni.

Pu­hu­jien­ko­kouk­ses­sa kes­kus­tel­laan yleen­sä vilk­kaas­ti. Alus­ta­ja to­te­aa, et­tä hä­nel­lä ei ole en­nak­ko-odo­tuk­sia kes­kus­te­lul­ta. Alus­tus­ta teh­des­sään hän jou­tui kui­ten­kin ra­jaa­maan ai­hei­ta, mikä saat­taa nä­kyä kes­kus­te­luis­sa.

– Ajat­te­len, et­tä jos alus­tuk­ses­ta­ni puut­tuu jo­tain olen­nais­ta, niin Pyhä Hen­ki nii­tä sit­ten kes­kus­te­lus­sa tuo esil­le.

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys