JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Jo­en­suus­sa tut­kit­tiin yh­des­sä eri raa­ma­tun­kään­nök­siä

Uutiset
1.5.2014 11.45

Jo­en­suun rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä on jär­jes­tet­ty kah­den vuo­den ajan ti­lai­suuk­sia, jois­sa tut­ki­taan Raa­mat­tua yh­des­sä. Raa­mat­tu tu­tuk­si -ti­lai­suuk­siin ko­koon­nut­tiin myös 29.–30. maa­lis­kuu­ta. Pek­ka Kin­nu­sen joh­dol­la ver­tai­lim­me kol­mea Trio Raa­ma­tus­sa ole­vaa suo­men­kie­lis­tä raa­ma­tun­kään­nös­tä. Saim­me­pa ti­lai­suu­des­ta muis­to­lau­seen­kin!

Raa­ma­tun tut­ki­mi­nen on Jo­en­suus­sa ko­et­tu mie­lek­kääk­si, ja si­tä­hän se on: pää­sem­me val­mis­mat­kal­le Raa­ma­tun elä­vään maa­il­maan. Täl­lä ker­taa pa­neu­duim­me Kin­nu­sen opas­ta­ma­na suo­men­nus­työn taus­toi­hin, Raa­ma­tun ydin­sa­no­maan sekä tut­kim­me noin nel­jää­kym­men­tä eri raa­ma­tun­koh­taa.

Joensuun Raamattu tutuksi -tilaisuudessa puhuttiin Raamatun ydinsanomasta, Jeesuksesta Kristuksesta. Alustaja Pekka Kinnunen kuvassa edessä keskellä.

Joensuun Raamattu tutuksi -tilaisuudessa puhuttiin Raamatun ydinsanomasta, Jeesuksesta Kristuksesta. Alustaja Pekka Kinnunen kuvassa edessä keskellä.

Trio Raa­mat­tu si­säl­tää Bib­li­an eli vuo­den 1776 kirk­ko­raa­ma­tun li­säk­si vuo­sien 1933/1938 ja 1992 kirk­ko­raa­ma­tut. Kin­nu­nen joh­dat­te­li mei­tä tä­män­ker­tai­seen ai­hee­seen ker­to­mal­la suo­men­nos­ten te­ke­mi­sen taus­tois­ta. Huo­mi­oon otet­ta­va tie­to oli muun mu­as­sa se, et­tä Lut­he­rin sak­san­kie­li­nen Raa­mat­tu on vai­kut­ta­nut mer­kit­tä­väs­ti Bib­li­an te­ke­mi­seen. Ovat­pa Bib­li­an esi­pu­heet­kin otet­tu lä­hes sel­lai­se­naan Lut­he­ril­ta.

Kin­nu­nen toi esil­le, et­tä Lut­he­rin kään­nös­työn taus­tal­la on ol­lut aja­tus Kris­tuk­ses­ta Raa­ma­tun Her­ra­na ja Ku­nin­kaa­na. Toi­sin sa­no­en Lut­he­rin nä­ke­myk­sen mu­kaan Raa­ma­tun on ajet­ta­va Kris­tus­ta, ku­ten hän Jaa­ko­bin kir­jeen al­ku­sa­nois­sa to­te­aa. Kin­nu­sen mu­kaan Lut­he­rin kään­nök­ses­sä tu­lee sel­ke­äm­min esil­le niin sa­not­tu us­kon­van­hurs­kau­den pe­ri­aa­te eli se, mil­lä ta­val­la ih­mi­nen van­hurs­kau­te­taan.

Us­kon­van­hurs­kau­den pe­ri­aa­te mie­les­sä tar­kas­te­lim­me noin nel­jää­kym­men­tä koh­taa niin Van­han kuin Uu­den tes­ta­men­tin puo­lel­ta. Tar­kas­te­lus­sam­me oli­vat tu­ke­na myös Raa­ma­tun al­ku­kie­li­set teks­tit hep­re­ak­si ja krei­kak­si.

Raa­ma­tun suo­men­nos­ten ver­tai­le­mis­ta voi hy­vin suo­si­tel­la. Trio Raa­mat­tu on sii­hen to­del­la oi­val­li­nen apu­vä­li­ne. Yli­pää­tään Raa­ma­tun tär­key­des­tä mei­tä muis­tut­taa Kin­nu­sen an­ta­ma muis­to­lau­se: ”Mitä on kar­jal­le lai­dun, lin­nuil­le pesä, ka­loil­le joki, sitä on Raa­mat­tu us­ko­vai­sel­le sie­lul­le.” Lut­he­rin psal­mi­lu­en­nois­saan esit­tä­mä aja­tus in­nos­ta­koon mei­tä jo­kais­ta tart­tu­maan Raa­mat­tuun!

Sun­nun­tai­na ky­syin Ma­ria ja Klaus Kal­li­o­ran­nal­ta (ku­vas­sa al­la), mitä aja­tuk­sia Pek­ka Kin­nu­sen pi­tä­mä esi­tys heis­sä he­rät­ti.

Klaus to­te­si poh­ti­neen­sa, et­tä Bib­li­an lu­ke­mi­nen oli­si hyö­dyl­lis­tä uu­dem­pien kään­nös­ten rin­nal­la. Hän viit­ta­si Kin­nu­sen esil­le nos­ta­maan us­kon­van­hurs­kau­den pe­ri­aat­tee­seen, joka tu­lee pai­koin Bib­li­as­sa sel­ke­äm­min nä­ky­viin.

Ma­ria oli puo­les­taan miet­ti­nyt, et­tä oli­si hyvä lu­kea Raa­mat­tua. Hän koki täl­lai­sen Raa­mat­tua tu­tuk­si te­ke­vän ti­lai­suu­den ym­mär­rys­tä avar­ta­va­na. Sa­mal­la hän toi esil­le sen, et­tä yh­des­sä tut­ki­mi­nen li­sää kiin­nos­tus­ta lu­kea Raa­mat­tua it­se­näi­ses­ti­kin.

Trio Raa­mat­tu on Klau­sin apu­na hä­nen val­mis­tau­tu­es­saan sa­nan­pal­ve­li­jan teh­tä­vään. Kol­men kään­nök­sen ver­tai­le­mi­nen aut­taa sel­vit­tä­mään teks­tin sa­no­maa, ja sitä on hä­nen mie­les­tään hyvä teh­dä var­sin­kin sil­loin, jos jo­kin raa­ma­tun­koh­ta he­rät­tää ky­sy­myk­siä.

Teks­tit: Alek­si Päk­ki­lä

Ku­vat: Tep­po Lin­ja­ma

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 30.4.2014.

20.2.2020

Sa­nat, jot­ka Her­ra on pu­hu­nut, ovat hen­ki ja elä­mä. Joh. 6:63

Viikon kysymys