JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ju­ma­la on ar­mol­li­nen

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
25.6.2019 13.37

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302444220190625133700

Pas­to­ri Jari Kol­mo­nen piti tu­lo­saar­nan Tai­val­kos­ken kir­kon ju­han­nus­päi­vän mes­sus­sa.

– Jo­han­nek­sen nimi mer­kit­see: Ju­ma­la on ar­mol­li­nen. Jo­han­nek­sen teh­tä­vä­nä oli ta­soit­taa tie­tä Jee­suk­sel­le, jos­sa maa­il­mal­le il­mes­tyi täy­del­li­nen ar­mo ja syn­tien so­vi­tus. Sii­hen Jo­han­nes val­mis­ti kan­saa suo­ra­pu­hei­sel­la pa­ran­nus­saar­nal­laan. Jos ih­mi­nen ei tun­ne it­se­ään syn­ti­sek­si, hän ei voi ko­kea Jee­sus­ta it­sel­leen tar­peel­li­sek­si.

Näin to­te­si Kol­mo­nen tu­lo­saar­nas­saan Tai­val­kos­ken kir­kos­sa ju­han­nus­päi­vän mes­sus­sa. Tuo­mi­o­ka­pi­tu­li mää­rä­si hä­net seu­ra­kun­ta­pas­to­rin vi­ran­si­jai­sek­si Tai­val­kos­ken seu­ra­kun­taan puo­len­tois­ta vuo­den ajak­si.

– Tai­val­kos­ke­lai­set ovat ot­ta­neet mu­ka­vas­ti vas­taan ja toi­vot­ta­neet mi­nut ja per­hee­ni ter­ve­tul­leek­si. Ih­mi­set ovat tääl­lä po­si­tii­vi­sia ja vä­lit­tö­miä. Tu­le­vat jut­te­le­maan, vaik­ka it­se olen­kin vä­hän ujon­puo­lei­nen ja hi­das aloit­ta­maan kes­kus­te­lua en­nes­tään vie­rai­den ih­mis­ten kans­sa.

Kol­mo­nen ker­toi saa­neen­sa var­si­nai­set opin­ton­sa pää­tök­seen jo pari vuot­ta sit­ten. Kun so­pi­vaa vir­kaa ei heti löy­ty­nyt, hän opis­ke­li ti­lin­tar­kas­tus­ta ja työs­ken­te­li jon­kin ai­kaa kir­jan­pi­tä­jä­nä. Vii­mei­sen vuo­den ajan hän asui per­heen­sä kans­sa Ete­lä-Ruot­sis­sa lä­hel­lä Nor­jan ra­jaa ja toi­mi siel­lä Ste­ne­byn pas­to­raa­tin seu­ra­kun­ta­te­o­lo­gi­na.

– Seu­ra­mat­kat siel­lä oli­vat pit­kät. Kun mi­nuun otet­tiin yh­teyt­tä täs­tä Tai­val­kos­ken teh­tä­väs­tä, se tun­tui har­kin­nan jäl­keen ihan mu­ka­val­ta. Tääl­lä asuu vai­mo­ni si­sa­ren per­he ei­kä ko­ti­paik­ka­kun­nal­le­ni Ou­luun­kaan ole ko­vin pit­kä mat­ka. Nyt pi­täi­si vie­lä löy­tää so­pi­va asun­to si­jai­suu­den ajak­si.

26-vuo­ti­aan Kol­mo­sen per­hee­seen kuu­luu Päi­vik­ki-vai­mo ja kol­me al­le kou­lui­käis­tä las­ta. Tai­val­kos­kel­la ele­tään lä­hel­lä luon­toa, ja se tun­tuu mu­ka­val­ta.

Kun ky­syn, mikä sai opis­ke­le­maan pa­pik­si, Kol­mo­nen me­nee miet­te­li­ääk­si.

– Us­kon ky­sy­myk­set ovat kyl­lä ai­na kiin­nos­ta­neet, ja kyl­lä se kut­su­mus sii­tä var­maan kum­pu­aa. Kirk­ko­his­to­ria on niin ikään hy­vin mie­len­kiin­tois­ta. Eri­tyi­ses­ti mi­nua on pu­hu­tel­lut Mart­ti Lut­he­rin elä­mä­nai­kai­nen opis­ke­lu ja val­ta­van tuot­te­li­as kir­jal­li­nen elä­män­työ. Toki myös isä­ni pap­pi­su­ra vai­kut­ti. Hen­ki­lö­koh­tai­nen us­ko on tie­ten­kin tär­keä asia. Pa­pin työs­sä saa ta­va­ta eri­lai­sia ih­mi­siä ja ker­toa heil­le täs­tä elä­män tär­keim­mäs­tä asi­as­ta.

Teks­ti ja kuva: Nii­lo Ke­rä­nen

4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys