JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ju­ma­la siu­na­si Jäm­sän opis­to­seu­rat Ison kir­jan alu­eel­la

Uutiset
24.7.2017 12.00

Jäm­sän opis­to­seu­ro­jen siir­tä­mi­nen opis­ton ym­pä­ris­tös­tä Keu­ruul­le, Ison kir­jan alu­eel­le, osoit­tau­tui hy­väk­si rat­kai­suk­si. Pai­kal­le saa­pui 17 100 seu­ra­vie­ras­ta.

Jäm­sän opis­to­seu­ro­ja vie­tet­tiin vaih­te­le­vas­sa sääs­sä; vii­kon­lo­pun ai­ka­na oli au­rin­gon­pais­tet­ta, puo­li­pil­vis­tä ja sa­det­ta. Ison kir­jan ma­joi­tu­sa­lu­eet kes­ti­vät sää­vaih­te­lui­ta, jo­ten seu­ro­ja saa­tiin viet­tää hy­vis­sä olo­suh­teis­sa.

Seu­rat al­koi­vat Jäm­sän kir­kois­sa pi­de­tyil­lä aat­to­seu­roil­la tors­tai­na 20. hei­nä­kuu­ta. Ava­jai­set pi­det­tiin per­jan­tai­na. Niis­sä pu­hui Jäm­sän opis­ton joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Jo­han­nes Lep­pä­nen. Hän ker­ta­si syi­tä, joi­den vuok­si opis­to­seu­rat jär­jes­tet­tiin Ison Kir­jan alu­eel­la. Tut­tu seu­ra-alue opis­ton lä­hei­syy­des­sä osoit­tau­tui vuo­si sit­ten lii­an pie­nek­si. Sel­vit­te­ly­jen jäl­keen so­pi­vak­si seu­ra­pai­kak­si to­det­tiin Ison Kir­jan alue. Lep­pä­nen kiit­ti Ison Kir­jan vä­keä hy­väs­tä yh­teis­työs­tä ja avus­ta.

Lep­pä­sen teks­ti­koh­ta oli Paa­va­lin kir­jees­tä roo­ma­lai­sil­le, vii­den­nen lu­vun alus­ta. Roo­ma­lais­kir­jees­sä Paa­va­li kir­joit­taa sel­ke­äs­ti us­kon­van­hus­kau­des­ta ja la­ki­van­hurs­kau­des­ta ja sii­tä, et­tä us­kon­van­hurs­kaus on Ju­ma­lan työ.

– Ih­mi­nen pää­see Ju­ma­lan lap­sek­si yk­sin ar­mos­ta, yk­sin us­kos­ta, yk­sin Kris­tuk­sen täh­den, Lep­pä­nen muis­tut­ti.

Seu­rat jat­kui­vat vir­sien ja pu­hei­den vuo­rot­te­lul­la. Lau­an­tai­na oh­jel­mas­sa oli viik­ko­mes­su, jos­sa li­tur­gi­na toi­mi Jaak­ko Sääs­ki­lah­ti ja saar­nan piti Erk­ki Lam­pi­nen. Lam­pi­nen pu­hui Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­min kuu­den­nes­ta lu­vus­ta. Osa ope­tus­lap­sis­ta oli louk­kaan­tu­nut Jee­suk­sen ope­tuk­seen ja läh­te­nyt pois. Sik­si Jee­sus ky­syi lä­him­mil­tä ope­tus­lap­sil­taan, ei­vät­kö he­kin tah­do läh­teä. Tä­hän Si­mon Pie­ta­ri vas­ta­si: ”Her­ra, ke­nen luo me me­ni­sim­me? Si­nul­la on ikui­sen elä­män sa­nat.”

Saar­nas­sa muis­tu­tet­tiin, et­tä Ju­ma­la on tar­koit­ta­nut ih­mi­sen elä­mään yh­tey­des­sään ja il­moit­ta­nut tah­ton­sa Raa­ma­tus­sa. Ajal­li­set asi­at ja aar­teet ovat kui­ten­kin mo­nel­le ih­mi­sel­le Ju­ma­laa ja hä­nen val­mis­ta­maan­sa pe­las­tus­ta tär­ke­äm­piä. Lam­pi­nen to­te­si, et­tä us­kos­ta luo­pu­mi­nen on ai­na ih­mi­sen hen­ki­lö­koh­tai­nen pää­tös. Ku­kaan ei voi pe­las­taa tois­ta omil­la töil­lään.

Seu­ro­jen ai­ka­na pi­det­tiin usei­ta lau­lu­tuo­ki­oi­ta, jois­ta yk­si oli eri­tyi­ses­ti suun­nat­tu lap­sil­le. Sun­nun­tai­aa­mu­na pi­det­tiin myös sa­na­ju­ma­lan­pal­ve­lus ja py­hä­kou­lu­tuo­kio, jo­hon osal­lis­tui run­saas­ti lap­sia.

Seu­ro­jen tun­nus ”Jee­sus Kris­tus on lu­nas­ta­nut mei­dät va­paik­si” (Room. 3:24) oli kes­kei­ses­ti esil­lä Keu­ruul­la. Jee­suk­sen so­vi­tus­työ ja sii­hen poh­jau­tu­va syn­tien an­teek­si­an­ta­mus oli jo­kai­sen seu­ra­saar­nan yti­mes­sä.

Seu­ra­tun­nuk­sen ai­hees­ta kuul­tiin lau­an­tai-il­ta­na Pek­ka Ait­ta­kum­mun pi­tä­mä pu­heen­vuo­ro. Sii­nä Ait­ta­kum­pu tut­ki ai­het­ta niin Raa­ma­tun teks­tien kuin Lut­he­rin aja­tus­ten­kin poh­jal­ta. Pu­heen­vuo­ron kes­kei­nen sa­no­ma oli se, et­tä ih­mi­sen to­del­li­nen va­paus on va­paut­ta syn­nin kah­leis­ta. Tä­män va­pau­den ih­mi­nen saa us­ko­es­saan omat syn­tin­sä an­teek­si.

Jäm­sän opis­to­seu­rat Keu­ruul­la päät­tyi­vät sun­nun­tai­na opis­ton reh­to­rin Juk­ka Pa­lo­lan lau­su­miin pää­tös­sa­noi­hin. Pa­lo­la oli tyy­ty­väi­nen seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­seen uu­des­sa ym­pä­ris­tös­sä. Hä­nen ko­ke­muk­sen­sa oli, et­tä Ju­ma­la siu­na­si seu­rat. Sa­mal­la hän toi­voi seu­ra­vie­rail­ta ra­ken­ta­vaa pa­lau­tet­ta seu­ra­jär­jes­te­lyis­tä. Sitä on mah­dol­lis­ta an­taa säh­köi­ses­ti tä­män lin­kin kaut­ta.

Opis­to­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­ta ko­koon­tui heti pää­tös­sa­no­jen jäl­keen kes­kus­te­le­maan seu­raa­van ke­sän seu­ra­pai­kas­ta. Saa­tu­jen ko­ke­mus­ten poh­jal­ta se päät­ti yk­si­mie­li­ses­ti jat­kaa Jäm­sän opis­to­seu­ro­jen jär­jes­tä­mis­tä Ison kir­jan alu­eel­la. Nyt pää­tet­ty so­pi­mus­jat­ko on 14 vuo­den pi­tui­nen. So­pi­muk­sen jat­koa voi­daan tar­kas­tel­la vuo­sit­tain.

Teks­ti: Opis­to­seu­ra­tie­do­tus ja Päi­vä­mie­hen verk­ko­toi­mi­tus

Ku­vat: Opis­to­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

28.2.2020

Sy­vyy­des­tä minä huu­dan si­nua, Her­ra. Her­ra, kuu­le mi­nun ää­ne­ni. Ps. 130:1-2

Viikon kysymys