JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Jumalan huolenpitoon saa luottaa

Uutiset
24.4.2022 6.00

Juttua muokattu:

22.4. 09:24
2022042209244220220424060000

An­ne Si­mi­lä

Jäm­sä

Ju­ma­la oh­jaa elä­määm­me kai­kis­sa sen vai­heis­sa, roh­kai­si alus­ta­ja Juk­ka Haho seu­ra­kun­tail­las­sa Jäm­säs­sä.

Jäm­sän Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen väki ko­koon­tui 3. huh­ti­kuu­ta vuo­sien tau­on jäl­keen seu­ra­kun­tail­taan kan­sa­no­pis­tol­le. Alus­ta­jak­si oli kut­sut­tu Juk­ka Haho, joka piti alus­tuk­sen ai­hees­ta Ju­ma­lan huo­len­pi­to. 

Haho aloit­ti alus­tuk­sen lai­naa­mal­la psal­min­kir­joit­ta­jan sa­no­ja Bib­li­as­ta: ”Kat­so mi­nun päi­vä­ni ovat käm­me­nen le­veys ty­kö­nä­si ja mi­nun elä­mä­ni niin kuin ei mi­tään si­nun edes­säs” (Ps. 39:6).

– Vaik­ka Raa­mat­tu ku­vaa ih­mi­sen maan­pääl­lis­tä elä­mää näin ka­rus­ti, niin Ju­ma­lan luo­mis­työ ja koko Raa­mat­tu ker­too sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la ra­kas­taa luo­maan­sa ih­mis­tä, Haho sa­noi.

Kai­kil­la on tai­pu­mus syn­tiin

Alus­tuk­ses­saan Haho ker­toi, et­tä Jee­sus aset­ti lap­sen us­kon esi­ku­vak­si.

– Lap­sen­kal­tai­nen us­ko tar­koit­taa sitä, et­tä jä­täm­me jär­kei­lyn ja poh­dis­ke­lun vä­hem­mäl­le ja kiin­ni­täm­me sy­dä­mem­me tai­vaal­li­siin lu­pauk­siin.

Alus­ta­ja muis­tut­ti, et­tä ih­mi­si­nä olem­me kui­ten­kin kaik­ki tai­pu­vai­sia syn­tiin. Hän roh­kai­si tais­te­le­maan syn­tiä vas­taan hen­gel­li­sin asein ja pi­tä­mään hei­kon­kin us­kon.

– Evan­ke­liu­mis­sa on voi­ma, joka mei­tä kan­taa.

Apua kan­nat­taa ot­taa vas­taan

Haho pu­hui elä­mäs­sä vas­taan tu­le­vis­ta vas­toin­käy­mi­sis­tä, jot­ka voi­vat liit­tyä esi­mer­kik­si ter­vey­teen, yk­si­näi­syy­teen tai ta­lou­teen. Hän to­te­si, et­tä vas­toin­käy­mi­set voi­vat vie­dä elä­mä­ni­loa, mut­ta yh­teis­kun­nan tu­keen kan­nat­taa tur­vau­tua.

– Yh­teis­kun­nan eri tu­ki­muo­dot ja am­mat­ti­lai­set sekä lä­heis­ten tuki kan­nat­te­le­vat vas­toin­käy­mis­ten al­la. Saam­me tu­keu­tua kaik­keen apuun, mitä on tar­jol­la, Haho roh­kai­si.

Hän huo­maut­ti, et­tä vas­toin­käy­mi­sil­le saat­taa jäl­keen­päin näh­dä tar­koi­tuk­sen.

– Us­ko tuo sel­lai­sen nä­kö­a­lan, et­tä elä­mäm­me on Ju­ma­lan joh­da­tuk­sen alais­ta ja sen vai­heet ovat Ju­ma­lan kä­sis­sä. Saam­me luot­taa Ju­ma­lan huo­len­pi­toon.

Ju­ma­la tie­tää mur­heem­me

Alus­tuk­ses­sa tuli esil­le ajas­sam­me esiin­ty­viä asi­oi­ta, jot­ka saat­ta­vat tuo­da pai­nei­ta elä­mään. Pai­nei­ta syn­tyy yk­si­löl­li­syy­den ko­ros­tu­mi­ses­ta ja eri­lai­suu­des­ta. Isot per­heet ja eri­lai­set elä­män­ta­vat ai­heut­ta­vat häm­men­nys­tä. Raa­ma­tun mu­kai­nen op­pi ai­heut­taa vas­ta­re­ak­ti­oi­ta niin kuin se ai­heut­ti Jee­suk­sen­kin ai­ka­na.

– Näin on ol­lut ai­na, ja sen me olem­me huo­man­neet tääl­lä rak­kaas­sa ko­ti­maas­sam­me­kin. Saam­me kui­ten­kin muis­taa, et­tä mo­nis­sa asi­ois­sa yh­teis­kun­ta on us­ko­vai­sen­kin tur­va­na.

Huo­lien kes­kel­lä ole­via alus­ta­ja vie­lä loh­dut­ti sil­lä, et­tä Ju­ma­lal­la on tie­dos­sa kaik­ki mur­heet.

– Hä­nen kä­sis­sään on kaik­ki. Meil­lä ei nyt­kään ole mi­tään syy­tä huo­leen. Meis­tä pi­de­tään hy­vää huol­ta tai­vaas­sa.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys