JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Jumalan sanan kartta ohjaa taivaaseen

Uutiset
25.7.2022 9.00

Juttua muokattu:

25.7. 09:07
2022072509070220220725090000
Jarno Hihnala piti puheenvuoron opistoseurojen seuratunnuksen ”Rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen toistanne” (1. Tess. 5:11) pohjalta.

Jarno Hihnala piti puheenvuoron opistoseurojen seuratunnuksen ”Rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen toistanne” (1. Tess. 5:11) pohjalta.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Jarno Hihnala piti puheenvuoron opistoseurojen seuratunnuksen ”Rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen toistanne” (1. Tess. 5:11) pohjalta.

Jarno Hihnala piti puheenvuoron opistoseurojen seuratunnuksen ”Rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen toistanne” (1. Tess. 5:11) pohjalta.

Opistoseurojen kuvapalvelu

Hel­mi Yr­jä­nä

Keu­ruu

Jäm­sän opis­to­seu­ro­jen lau­an­tai-il­lan pu­heen­vuo­ro kä­sit­te­li sitä, kuin­ka Ju­ma­lan sana ja mat­ka­ys­tä­vät roh­kai­se­vat us­ko­maan.

Pu­heen­vuo­ron piti Jar­no Hih­na­la, ja sen ai­hee­na oli seu­ra­tun­nus ”Roh­kais­kaa ja vah­vis­ta­kaa siis toi­nen tois­tan­ne” (1. Tess. 5:11). Hih­na­la ver­ta­si Ju­ma­lan sa­naa kart­taan, joka oh­jaa mat­kal­lam­me koh­ti tai­vas­ta.

– Vaik­kei ver­taus ole raa­ma­tul­li­nen, se ku­vaa hy­vin Ju­ma­lan sa­nan mer­ki­tys­tä. Ver­tauk­ses­sa ver­ra­taan kom­pas­siin hy­vää omaa­tun­toa, jon­ka us­ko­vai­si­na ha­lu­am­me säi­lyt­tää. Se oh­jaa mei­tä ar­jen va­lin­nois­sa ja ti­lan­teis­sa, jot­ta py­syi­sim­me oi­ke­al­la tiel­lä.

Hih­na­la ku­vai­li, kuin­ka seu­rois­sa saa ase­tel­la sy­dä­men kom­pas­sin kar­tan pääl­le ja var­mis­tua, et­tä suun­ta on oi­kea. Jos syn­ti on saa­nut sot­kea kom­pas­sin, evan­ke­liu­min us­ko­mi­nen pa­laut­taa us­ko­mi­sen ilon ja oh­jaa ta­kai­sin oi­ke­al­le tiel­le.

– Ym­pä­ril­läm­me on yhä enem­män aja­tus­ta, et­tä Raa­mat­tu on aut­ta­mat­to­mas­ti van­hen­tu­nut kart­ta ny­kyi­ses­sä ajas­sam­me. On tot­ta, et­tä mo­net ul­ko­nai­sen elä­män asi­at ovat Raa­ma­tun kir­joit­ta­mi­sen ajois­ta muut­tu­neet ja kaik­kiin ai­kam­me ky­sy­myk­siin ei suo­raan löy­dy vas­taus­ta Raa­ma­tus­ta. Sil­ti Ju­ma­lan sa­nan maa­mer­kit nä­ky­vät sel­vä­nä ja oh­jaa­vat mei­tä tai­vas­tiel­lä, to­te­si Hih­na­la.

Ko­et­te­le­muk­set­kin ovat Ju­ma­lan siu­naus­ta

– Kiu­saa­ja voi saa­da näyt­tä­mään, et­tä us­ko on es­te ajal­li­sen elä­män siu­nauk­sel­le. Saa­tat eh­kä ky­syä it­sel­tä­si, mitä hyö­dyn sii­tä, et­tä ha­lu­an pi­tää us­kon ja hy­vän oman tun­non en­kä läh­de oman tah­don tiel­le. Tätä ope­tus­lap­set­kin Jee­suk­sel­ta ky­se­li­vät, Hih­na­la muis­te­li Mat­teuk­sen evan­ke­liu­min koh­taa (Matt. 19:27).

Raa­ma­tun­koh­das­sa Jee­sus vas­ta­si: ”Jo­kai­nen, joka mi­nun ni­me­ni täh­den on luo­pu­nut ta­los­taan, vel­jis­tään tai si­sa­ris­taan, isäs­tään, äi­dis­tään tai lap­sis­taan tai pel­lois­taan, saa sa­ta­ker­tai­ses­ti ta­kai­sin ja pe­rii ian­kaik­ki­sen elä­män” (Matt. 19:29).

– Ei­kö mei­dän kan­na­ta tä­män lu­pauk­sen edes­sä tä­nään­kin pi­tää kiin­ni us­kon lah­jas­ta ja luo­pua oman jär­jen ja tur­mel­tu­neen mie­len tuo­mis­ta hou­ku­tuk­sis­ta. Ju­ma­lan sal­li­miin ko­et­te­le­muk­siin­kin kät­key­tyy poh­jim­mil­taan ai­na siu­naus. Us­kon lah­jan omis­ta­ji­na saam­me sa­ta­ker­tai­sen siu­nauk­sen ajal­li­seen elä­mään ja ker­ran ian­kaik­ki­sen elä­män tai­vaas­sa, muis­tut­ti Hih­na­la.

Us­ko­vais­ten yh­teys roh­kai­see us­ko­maan

Pu­heen­vuo­ron pi­tä­jä oli pyy­tä­nyt ys­tä­vi­ään ker­to­maan ly­hy­es­ti, mikä hei­tä vii­me ai­koi­na oli roh­kais­sut us­ko­maan. Moni vas­taa­jis­ta oli ko­ke­nut mer­kit­tä­vä­nä tu­ke­na, kun oli saa­nut ol­la elä­män ko­et­te­le­mus­ten koh­da­tes­sa tois­ten Ju­ma­lan las­ten esi­ru­kous­ten al­la.

– Vai­keis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa ja koh­ta­lois­sa ko­et­tiin tär­ke­äk­si myös us­ko­vais­ten ver­tais­tu­en mer­ki­tys. Se, et­tä saa ju­tel­la ja ja­kaa vai­kei­ta­kin asi­oi­ta sa­mo­ja asi­oi­ta ko­ke­nei­den us­ko­vais­ten kans­sa, Hih­na­la ava­si.

Hih­na­lan saa­mis­sa vas­tauk­sis­sa us­koa vah­vis­ta­va­na ko­et­tiin myös Ju­ma­lan luo­mis­työn ih­meel­li­syys ja suu­ruus.

– Eri­tyi­ses­ti vas­ta­syn­ty­nyt lap­si pu­hut­te­lee: ”Se mi­ten pie­ni ja kui­ten­kin niin täy­del­li­nen hän on! Sel­lai­sen ih­meen luo­mi­nen ei vaan yk­sin­ker­tai­ses­ti voi on­nis­tua kuin Tai­vaan Isäl­tä” eräs vas­taa­ja ku­vai­li. Vas­taa­vas­ti ko­et­tiin tär­ke­äk­si van­ho­jen us­ko­vais­ten esi­merk­ki ja tuki: ”Mi­nua on roh­kais­sut us­ko­maan van­ho­jen rak­kai­den su­ku­lais­ten le­vol­li­suus kuo­le­man edes­sä”, Hih­na­la ker­toi.

26.9.2023

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys