JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin voi osal­lis­tua tois­tai­sek­si vain ver­kon vä­li­tyk­sel­lä

Uutiset
17.3.2020 8.50

Juttua muokattu:

17.3. 09:08
2020031709081220200317085000

Päivi Rehu

Päivi Rehu

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pat päät­ti­vät ei­len, et­tä ju­ma­lan­pal­ve­luk­set toi­mi­te­taan tois­tai­sek­si kir­kois­sa sa­na­ju­ma­lan­pal­ve­luk­si­na ja niin, et­tä seu­ra­kun­ta­lai­set voi­vat osal­lis­tua nii­hin vain ver­kon vä­li­tyk­sel­lä.

Ku­kin seu­ra­kun­ta hoi­taa vi­de­ost­rii­mauk­set käy­tet­tä­vis­sään ole­vil­la kei­noil­la..

– Ih­mis­ten huo­li ko­ro­na­vi­ruk­sen le­vi­ä­mi­ses­tä kas­vaa päi­vä päi­väl­tä. Kir­kon teh­tä­vä täs­sä ti­lan­tees­sa on ol­la ih­mis­ten rin­nal­la ja vä­lit­tää us­kon ja toi­von sa­no­maa. Vai­kei­na­kin ai­koi­na, ja en­nen kaik­kea sil­loin, kirk­ko jat­kaa ru­kous­ta kan­san ja koko maa­il­man puo­les­ta, piis­pat sa­no­vat.

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ja kir­kol­li­set toi­mi­tuk­set ovat kir­kon hen­gel­li­sen elä­män sy­dän, ja kirk­ko­lain mu­kaan ne kuu­lu­vat seu­ra­kun­nan la­ki­sää­tei­siin teh­tä­viin.

– Täs­sä tar­tun­ta­tau­ti­ti­lan­tees­sa ja val­ti­o­neu­vos­ton 16.3. päät­tä­mien uu­sien ra­joi­tus­ten poh­jal­ta on sel­vää, et­tä sään­nök­siä on nyt so­vel­let­ta­va aja­tel­len eri­ty­ses­ti kan­sa­lais­ten hy­vin­voin­tia ja ter­veyt­tä, piis­pat to­te­a­vat kir­jees­sään.

Kir­kot au­ki yk­si­tyis­tä hil­jen­ty­mis­tä var­ten

Piis­pat suo­sit­te­le­vat, et­tä jo­kai­sen seu­ra­kun­nan pää­kirk­ko on au­ki hil­jen­ty­mis­tä ja yk­si­tyis­tä ru­kous­ta var­ten vi­de­oi­dun ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen jäl­keen vä­hin­tään kak­si tun­tia. Pai­kal­la on pap­pi tai muu seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jä kes­kus­te­lua ja sie­lun­hoi­toa var­ten.

Hil­jen­ty­mi­sen ja ru­kouk­sen mah­dol­lis­ta­mi­nen kirk­ko­ti­las­sa on piis­po­jen mu­kaan kan­sa­kun­nan krii­sin­kes­tä­vyy­den kan­nal­ta tär­keä asia. Piis­pat ko­ros­ta­vat, et­tä ky­sees­sä ei ole ylei­sö­ti­lai­suus.

Kir­kol­li­set toi­mi­tuk­set hoi­de­taan poik­keus­jär­jes­te­lyin

Piis­po­jen oh­jees­sa to­de­taan myös, et­tä kir­kol­li­set toi­mi­tuk­set hoi­de­taan tois­tai­sek­si poik­keus­jär­jes­te­lyin. Seu­ra­kun­tien työn­te­ki­jät so­pi­vat yh­des­sä per­hei­den ja omais­ten kans­sa kir­kol­lis­ten toi­mi­tus­ten, ku­ten kas­teen, vih­ki­mis­ten tai hau­ta­jais­ten jär­jes­tä­mi­ses­tä.

Oh­jeen mu­kai­ses­ti kir­kol­li­sis­sa toi­mi­tuk­sis­sa voi ol­la pai­kal­la enin­tään 10 ih­mis­tä. Hau­ta­jais­ti­lai­suuk­sis­sa suo­si­taan hau­dal­la ta­pah­tu­vaa siu­naa­mis­ta.

Seu­ra­kun­tien muu nor­maa­li viik­ko­toi­min­ta kes­key­te­tään tois­tai­sek­si. Ai­na kuin mah­dol­lis­ta, seu­ra­kun­nat siir­tä­vät toi­min­taan­sa ver­kos­sa ta­pah­tu­vak­si.

Kir­kos­sa muis­te­taan kan­saa esi­ru­kouk­sin

Piis­pat ke­hot­ta­vat nyt kaik­kia kris­tit­ty­jä ru­koi­le­maan eri­tyi­ses­ti sai­rai­den ja sai­ras­tu­mis­ta pel­kää­vien puo­les­ta.

– Kir­kos­sa muis­te­taan esi­ru­kouk­ses­sa eri­tyi­ses­ti ter­vey­den­hoi­to­hen­ki­lö­kun­taa ja mui­ta krii­sin kes­kel­lä vas­tuu­ta kan­ta­via. Kir­kon py­sy­vä­nä ru­kou­sai­hee­na on myös ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti, edus­kun­ta ja maan hal­li­tus sekä muut päät­tä­jät. Kir­kon esi­ru­kous sul­kee si­sään­sä kaik­ki maat ja kan­sat tä­män ajan­koh­tai­sen glo­baa­lin ko­ro­na­ti­lan­teen kes­kel­lä, piis­pat ker­to­vat.

Ver­kon li­säk­si tv ja ra­dio lä­het­tä­vät har­tau­soh­jel­mia

Kirk­ko pal­ve­lee seu­ra­kun­ta­lai­si­aan yh­teis­työs­sä Yleis­ra­di­on kans­sa säh­köi­ses­ti ra­di­o­har­tauk­sien, ra­dio- ja tv-ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten sekä Pi­sa­ra-har­tau­soh­jel­man vä­li­tyk­sel­lä.

– Täl­lai­si­na ai­koi­na, jol­loin ih­mi­sil­lä on huo­li lä­hei­sis­tään sekä omas­ta ter­vey­des­tään ja toi­meen­tu­los­taan, har­tau­soh­jel­mien mer­ki­tys kas­vaa en­ti­ses­tään, Yle Ra­dio1:n vas­taa­va tuot­ta­ja An­na Si­mo­jo­ki sa­noo.

Hä­nen mu­kaan­sa Yle Ra­dio1 nä­kee ra­di­o­ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ja ra­di­o­har­tau­det tär­ke­äk­si osak­si jul­kis­ta pal­ve­lua ai­na ja eri­tyi­ses­ti krii­si­ai­koi­na.

Muu­tok­set sekä tv- et­tä ra­di­o­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa ja myös ra­di­o­har­tauk­sis­sa ovat mah­dol­li­sia. Har­tau­soh­jel­mia voi seu­ra­ta myös mo­nil­ta eri verk­ko­si­vuil­ta.

Tääl­tä löy­dät koos­teen ver­kon har­tau­soh­jel­mis­ta.

18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys