JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kak­so­set ovat yk­si­löi­tä

Uutiset
1.2.2020 6.40

Juttua muokattu:

29.1. 14:21
2020012914214720200201064000
Kaksosista molempien on tärkeä saada tulla kohdatuksi yksilöinä.

Kaksosista molempien on tärkeä saada tulla kohdatuksi yksilöinä.

Sanna Nissinaho

Kaksosista molempien on tärkeä saada tulla kohdatuksi yksilöinä.

Kaksosista molempien on tärkeä saada tulla kohdatuksi yksilöinä.

Sanna Nissinaho

PÄI­VÄ­MIES

Suo­men Mo­nik­ko­per­heet ry:n lan­see­raa­maa Kak­sos­ten päi­vää vie­te­tään huo­men­na. Mo­nik­ko­per­hei­den asi­al­la ole­va jär­jes­tö täyt­tää tänä vuon­na 25 vuot­ta. Kak­sos­ten päi­vää juh­li­taan tee­mal­la Koh­taa kak­so­nen yk­si­lö­nä.

Täl­lä ha­lu­taan muis­tut­taa sii­tä, et­tä ku­kin kak­so­sis­ta tai kol­mo­sis­ta on ai­nut­laa­tui­nen yk­si­lö, vaik­ka muis­tut­tai­si ul­ko­nä­öl­tään kak­sos-, kol­mos- tai ne­los­si­sa­rus­taan.

Suo­men Mo­nik­ko­per­heet ry:n tie­dot­tees­sa ker­ro­taan, et­tä mo­nik­ko­lap­sil­le it­sel­leen yk­si­löl­li­syys ja sen huo­mi­oi­mi­nen on mer­ki­tyk­sel­lis­tä oman kas­vun ja iden­ti­tee­tin ke­hi­tyk­sen vuok­si. Yk­si­löl­li­syy­den tu­ke­mi­nen on asen­noi­tu­mis­ta sii­hen, et­tä jo­kai­nen lap­si on oma yk­si­lön­sä. Kun yk­si­löl­li­syyt­tä tu­e­taan pie­nin as­ke­lin koko lap­suu­den ajan, myös mur­ro­si­äs­sä ta­pah­tu­va eril­lis­ty­mi­nen mo­nik­ko­si­sa­ruk­ses­ta tai -si­sa­ruk­sis­ta su­juu to­den­nä­köi­ses­ti pie­nem­mäl­lä ry­ti­näl­lä.

Myös­kään ai­kui­se­na ku­kaan ei ha­lua tul­la koh­da­tuk­si ste­re­o­tyyp­pi­ses­ti ni­pu­tet­tu­na “siel­tä ne kak­so­set tu­le­vat”. Mo­nik­ko­si­sa­ruk­set ei­vät ha­lua edus­taa tai esit­tää mo­nik­kout­ta ih­mis­ten ih­met­te­lyn koh­tee­na.

Alu­eel­li­sia ver­tais­ta­pah­tu­mia

Alu­eel­li­set mo­nik­ko­per­heyh­dis­tyk­set jär­jes­tä­vät Kak­sos­ten päi­vä­nä 2.2.2020 tai päi­vän lä­his­töl­lä alu­een­sa mo­nik­ko­per­heil­le Kak­sos­ten päi­vän ta­pah­tu­mia. Yh­dis­tys­ten jär­jes­tä­mis­sä ta­pah­tu­mis­sa on oh­jel­mas­sa ai­na­kin ul­koi­lua, kei­lai­lua, tou­hui­lua si­sä­leik­ki­puis­tos­sa sekä pols­ki­mis­ta kyl­py­läs­sä.

Mo­nik­ko­per­heyh­dis­tys­ten toi­min­ta tar­jo­aa tär­ke­ää ver­tais­tu­kea pait­si mo­nik­ko­las­ten van­hem­mil­le, myös kak­sos- ja kol­mos­lap­sil­le it­sel­leen. Eri­tyi­ses­ti las­ten ol­les­sa pie­niä mui­den mo­nik­ko­per­hei­den koh­taa­mi­nen an­taa ar­vok­kai­ta ko­ke­muk­sia per­heil­le.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys