JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Käy­tös­kin voi pu­hu­tel­la

Päivämies
Uutiset
18.4.2019 6.58

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302443220190418065800

Kuo­pi­os­sa 6–7. huh­ti­kuu­ta jär­jes­te­tyt Itä-Suo­men nuor­ten­päi­vät ke­rä­si­vät seu­ra­vie­rai­ta lä­hi­paik­ka­kun­nil­ta.

Oh­jel­ma al­koi lau­an­tai­na pi­de­tyl­lä viik­ko­mes­sul­la Män­nis­tön Py­hän Jo­han­nek­sen kir­kos­sa. Mes­sun li­tur­gi­na toi­mi Pau­li So­ran­ta, ja saar­nan piti Ta­pa­ni Kir­si­lä. Kir­kos­sa lau­loi kuo­pi­o­lai­sis­ta nuo­ris­ta koot­tu se­ka­kuo­ro.

Il­lan pu­heen­vuo­ron piti Kau­ko Yli­kärp­pä ai­hees­ta Meil­le an­net­tu teh­tä­vä. Kuo­pi­on rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä pi­det­ty pu­heen­vuo­ro oli kuun­nel­ta­vis­sa myös ne­tin vä­li­tyk­sel­lä.

Pu­heen­vuo­ros­saan Yli­kärp­pä kä­sit­te­li Raa­ma­tun osoit­ta­mia teh­tä­viä. Hän ot­ti esil­le esi­merk­ke­jä, mi­ten us­ko­vai­nen nä­kyy maa­il­mas­sa va­lo­na ja suo­la­na.

Sa­ma­nar­voi­si­na ih­mi­si­nä

En­sim­mäi­sen esi­mer­kin Yli­kärp­pä ot­ti seu­rus­te­lu­kult­tuu­ris­ta. Yli­kärp­pä to­te­si, et­tä us­ko­vai­sen on luon­te­vaa ha­kea avi­o­puo­li­soa tois­ten us­ko­vais­ten kes­kuu­des­ta: yh­tei­nen aja­tus­maa­il­ma ja ar­vot luo­vat poh­jaa lu­jal­le lii­tol­le. Erot voi­vat ol­la suu­ria Ju­ma­lan las­ten ja maa­il­man ih­mis­ten vä­lil­lä.

– Avi­o­puo­li­son et­sin­näs­sä Tin­der ei ole us­ko­vai­sen työ­ka­lu, Yli­kärp­pä to­te­si.

Alus­ta­ja kiin­nit­ti huo­mi­o­ta myös sii­hen, et­tä kai­kil­le ei puo­li­soa suo­da.

– Ju­ma­la, joka on kaik­ki­val­ti­as, tie­tää ja nä­kee kai­ken: sen, ke­nen teh­tä­vä on ol­la avi­o­lii­tos­sa – ja sen­kin, jol­le on an­ta­nut toi­sen­lai­sen teh­tä­vän. Teh­tä­väs­tä riip­pu­mat­ta olem­me kaik­ki sa­ma­nar­voi­sia Ju­ma­lan sil­mis­sä.

Lä­hem­mäk­si Ju­ma­laa

In­ter­net he­rät­tää jat­ku­vas­ti kes­kus­te­lua.

– Esi­mer­kik­si pe­laa­mi­sen suh­teen ko­deis­sa voi syn­tyä rii­ta­ti­lan­tei­ta, kun van­hem­mat ei­vät ole var­mo­ja, mi­ten suh­tau­tua nuo­ren va­paa-ajan­viet­toon, Yli­kärp­pä sa­noi.

Pu­hu­es­saan in­ter­ne­tin si­säl­lös­tä Yli­kärp­pä to­te­si, et­tä vaik­ka on ole­mas­sa sel­ke­äs­ti va­hin­gol­lis­ta ja sel­ke­äs­ti hy­vää si­säl­töä, on ole­mas­sa sel­lais­ta, mikä he­rät­tää mie­li­pi­tei­tä suun­taan ja toi­seen.

– Vie­kö tä­män­lai­nen si­säl­tö mei­tä pois Ju­ma­las­ta ja us­ko­vais­ten jou­kos­ta, Yli­kärp­pä oh­jeis­ti ky­sy­mään.

Hil­jais­ta lä­he­tys­työ­tä

Alus­tuk­ses­sa kä­si­tel­tiin myös Jee­suk­sen an­ta­maa lä­he­tys­käs­kyä, jota us­ko­vai­set te­ke­vät var­si­nai­sen lä­he­tys­työn li­säk­si hil­jai­sem­mal­la ta­val­la.

– Us­ko­vai­nen nuo­ri voi jo pel­käl­lä käy­tök­sel­lään pu­hu­tel­la maa­il­man ih­mi­siä.

Yli­kärp­pä ha­lu­si muis­tut­taa, et­tä kai­kil­le on an­net­tu eri­lai­sia lah­jo­ja.

– Kos­ka olem­me kaik­ki osa­na Kris­tus-ruu­mis­ta, pal­ve­lem­me seu­ra­kun­taa omil­la lah­joil­lam­me, ja ku­ten eri ruu­miin­jä­se­net, ei yk­si voi kor­va­ta toi­sen teh­tä­vää.

– Sik­si mei­dän tu­li­si käyt­tää nii­tä roh­ke­as­ti ja to­tuu­des­sa py­sy­en.

Ra­kas­ta­kaa toi­si­an­ne

Yk­si teh­tä­vä liit­tyi Yli­kär­pän mu­kaan Jee­suk­sen ope­tuk­seen: ”Kaik­ki min­kä te tah­dot­te ih­mis­ten te­ke­vän teil­le, teh­kää se heil­le” (Matt. 7:12). Jää­hy­väis­pu­hees­saan Jee­sus an­toi myös uu­den käs­kyn: ”ra­kas­ta­kaa toi­si­an­ne” (Joh. 13:34).

Yli­kärp­pä sel­ven­si sitä, mi­ten rak­kau­den hen­ki on läs­nä myös niin sa­no­tus­sa Kris­tuk­sen kirk­ko­lais­sa:

– Lan­gen­neen vel­jen tai si­sa­ren asi­oi­ta ei läh­de­tä le­vit­tä­mään, vaan tar­koi­tus on tar­jo­ta evan­ke­liu­mia en­sik­si kah­den kes­ken.

Ar­mo ja ar­mol­li­suus tu­li­si nä­kyä myös us­kon­sa kiel­tä­neen koh­dal­la.

– Vaik­ka joku lä­hei­nen oli­si läh­te­nyt Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta, hä­nel­le­kin tu­li­si osoit­taa ar­moa.

Teks­ti ja kuva: Ta­pio Moi­la­nen

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 17.4.2019

7.6.2020

Jee­sus sa­noo: "Niin kuin Isä on ra­kas­ta­nut mi­nua, niin olen minä ra­kas­ta­nut tei­tä. Py­sy­kää mi­nun rak­kau­des­sa­ni." Joh. 15:9

Viikon kysymys