JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kesän tiekirkkokausi avataan – Kirkot kutsuvat hiljentymään ja ihmettelemään suomalaista kulttuuriperintöä

Uutiset
21.5.2024 7.00

Juttua muokattu:

20.5. 10:46
2024052010463520240521070000
Himangan kirkko on yksi Suomen tiekirkoista. Vuonna 1794 valmistunut kirkko sijaitsee länsirannikolla, aivan E8-tien vieressä.

Himangan kirkko on yksi Suomen tiekirkoista. Vuonna 1794 valmistunut kirkko sijaitsee länsirannikolla, aivan E8-tien vieressä.

Kuva: Tero Pitkälä

Himangan kirkko on yksi Suomen tiekirkoista. Vuonna 1794 valmistunut kirkko sijaitsee länsirannikolla, aivan E8-tien vieressä.

Himangan kirkko on yksi Suomen tiekirkoista. Vuonna 1794 valmistunut kirkko sijaitsee länsirannikolla, aivan E8-tien vieressä.

Kuva: Tero Pitkälä

Päi­vä­mies

Yli 260 kirk­koa avaa jäl­leen oven­sa ke­sän mat­kai­li­joil­le, kun tie­kirk­ko­kau­si käyn­nis­tyy ke­sä­kuun alus­sa. Kir­kot ym­pä­ri Suo­men tar­jo­a­vat ai­nut­laa­tui­sen ti­lai­suu­den tu­tus­tua his­to­ri­aan, ark­ki­teh­tuu­riin ja kult­tuu­riin. Tie­kir­kot ovat rau­hal­li­sia, toi­sen­lai­sia tau­ko­paik­ko­ja, jois­sa voi py­säh­tyä mat­kaa teh­des­sä.

Tie­kirk­koi­na toi­mi­vat sekä lu­te­ri­lai­set et­tä or­to­dok­si­set kir­kot. Nii­den ovet ovat avoin­na mat­kai­li­joil­le ke­sä­kuun alus­ta elo­kuun puo­li­vä­liin as­ti. Mo­nis­sa kir­kois­sa on ke­sä­o­pas ker­to­mas­sa koh­teen his­to­ri­as­ta ja mer­ki­tyk­ses­tä. Kir­kot kut­su­vat pait­si ihai­le­maan ark­ki­teh­tuu­ria ja kult­tuu­ri­his­to­ri­al­li­ses­ti ar­vok­kai­ta näh­tä­vyyk­siä, myös hil­jen­ty­mään.

– Suo­ma­lai­set kir­kot ovat ai­ka usein kät­ket­ty­jä hel­miä. Siel­lä on hui­kei­ta ta­ri­noi­ta, kult­tuu­ri­pe­ri­mää, tai­det­ta ja mo­nen­lais­ta näh­tä­vää, Kirk­ko­pal­ve­lui­den vies­tin­tä­pääl­lik­kö Lii­sa Toi­vo­nen sa­noo.

Tuo­reen ky­se­ly­tut­ki­muk­sen mu­kaan joka kol­mas suo­ma­lai­nen suun­nit­te­lee lo­mai­le­van­sa ko­ti­maas­sa, ja jopa yli puo­let suo­ma­lai­sis­ta ai­koo lo­mail­la pää­a­si­as­sa vain Suo­mes­sa. Omal­le rei­til­le osu­vat kir­kot löy­ty­vät hel­pos­ti tie­kir­kot.fi-si­vul­ta. Si­vus­ton kart­taan voi syöt­tää mat­kan läh­tö- ja pää­te­pis­teen ja tar­kas­tel­la mat­kan var­rel­le osu­via kirk­ko­ja. Sa­mal­ta si­vul­ta voi tar­kis­taa myös tie­kirk­ko­jen tar­kat au­ki­o­lo­a­jat.


Mitä Tie­kir­kot ovat?

– Tie­kir­kot ovat pää­tei­den var­sil­la ole­via kirk­ko­ja, jot­ka pi­tä­vät oven­sa au­ki ke­säl­lä ja tar­jo­a­vat le­väh­dys­pai­kan mat­kai­li­joil­le ai­na ke­sä­kuun alus­ta elo­kuun puo­li­vä­liin as­ti.

– Tie­kirk­ko­ja on avoin­na eri puo­lil­la Suo­mea. Eri­lai­set kir­kot tar­jo­a­vat mat­kai­li­joil­le mah­dol­li­suu­den tu­tus­tua maan mo­ni­puo­li­seen kirk­ko­pe­rin­tee­seen. Poh­joi­sin tie­kirk­ko löy­tyy Ina­ris­ta ja ete­läi­sin Tam­mi­saa­res­ta. Itäi­sin Tie­kirk­ko on Hat­tu­vaa­ran tsa­sou­na Ilo­mant­sis­sa, kun taas län­ti­sin si­jait­see Vaa­sas­sa, mis­sä sekä Vaa­san kirk­ko et­tä Py­hän Ni­ko­la­ok­sen kirk­ko toi­vot­ta­vat vie­rai­li­jat ter­ve­tul­leik­si.

– En­sim­mäi­set Tie­kir­kot avau­tui­vat Suo­meen 1990-lu­vun alus­sa, jol­loin avoin­na oli muu­ta­ma kirk­ko Poh­jois-Suo­mes­sa. Sak­sas­ta läh­te­nyt idea avoin­ten ovien kir­kois­ta on vuo­sien mit­taan laa­jen­tu­nut koko Suo­meen.

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys