JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ke­sä­seu­ra­ra­dio lä­het­tää kah­det seu­rat Taa­lain­maal­ta

Uutiset
12.7.2021 12.00

Juttua muokattu:

12.7. 12:38
2021071212380420210712120000

Päivämiehen toimitus

Päivämiehen toimitus

Vil­ja Paa­vo­la

Ruot­sin su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään tänä ke­sä­nä 13.–15.8. elo­kuu­ta. Seu­ro­jen tun­nus­lau­se on Men de som hop­pas på Her­ren får ny kraft (Mut­ta jot­ka Her­raa odot­ta­vat, ne saa­vat uu­den voi­man) (Jes. 40:31). Ta­va­no­mai­ses­ti län­si­naa­pu­rin su­vi­seu­rat on pi­det­ty he­la­tors­tain tie­noil­la, ja ne on kuul­tu Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ka­na­val­la tal­len­tee­na.

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ka­na­val­la ruot­si kuu­luu kui­ten­kin myös tänä ke­sä­nä: lau­an­tai­na ja sun­nun­tai­na 17.–18. hei­nä­kuu­ta lä­he­te­tään suo­ra­na lä­he­tyk­se­nä kah­den pu­heen seu­rat Taa­lain­maan rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­tä. Seu­rat tul­ka­taan suo­mes­ta ruot­sik­si ja ruot­sis­ta suo­mek­si.

– Iloit­sem­me ja olem­me kii­tol­li­sia tääl­lä Ruot­sis­sa, et­tä saam­me ol­la mu­ka­na Ke­sä­seu­ra­ra­di­os­sa näin­kin vah­vas­ti. Mai­den ra­jois­ta ja kult­tuu­ri- ja kie­lie­rois­ta huo­li­mat­ta eläm­me sa­maa Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja ko­em­me täl­lä­kin sa­ral­la, et­tä työm­me on to­del­la yh­teis­tä. Tie­däm­me myös, et­tä Suo­mes­sa­kin moni mie­lel­lään kuun­te­lee lä­he­tys­tä myös ruot­sik­si ja nyt sii­hen on oi­val­li­nen mah­dol­li­suus, kom­men­toi SFC:n pu­heen­joh­ta­ja Timo Löp­pö­nen Taa­lain­maal­ta.

Vii­kon­lo­pun ai­ka­na ka­na­val­la kuul­laan ruot­sik­si myös vir­siä ja Sii­o­nin lau­lu­ja sekä esi­mer­kik­si lu­en­taa nuor­ten­kir­jois­ta Ful­lt­räff, Ras­mus ja Vår vän Je­sus.

– Ha­lu­sim­me to­teut­taa vii­kon­lo­pun vii­me ke­vään ke­vät­lä­he­tyk­sen ta­paan. Seu­rat ovat kes­ki­ös­sä, ja muu oh­jel­ma lä­he­te­tään tal­len­tee­na, vii­kon­lo­pun vas­tuu­hen­ki­lö­nä Ke­sä­seu­ra­ra­di­os­sa toi­mi­nut Rai­sa Nis­ka­la ku­vaa.

26.7.2021

Sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den – il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.