JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ke­sä­seu­ra­ra­dio val­voo pit­kä­mat­ka­lais­ten kans­sa

Uutiset
27.6.2017 6.36

Ke­sä­seu­ra­ra­dio avau­tuu jäl­leen huo­men­na kes­ki­viik­ko­na. Se toi­mii 54 taa­juu­del­la sekä in­ter­ne­tin vä­li­tyk­sel­lä. Oh­jel­ma-ai­kaa on pi­den­net­ty kes­ki­viik­ko­na 28.6. ja tors­tai­na 29.6. Kes­ki­viik­ko­na juon­net­tu lä­he­tys päät­tyy yh­den ai­kaan yöl­lä, tors­tain lä­he­tys jat­kuu pit­käl­le per­jan­tain puo­lel­le, kel­lo kol­meen as­ti.

Syi­tä pi­den­tä­mi­sel­le on oi­ke­as­taan kak­si: ha­lu­taan pi­tää au­ki ka­na­va, jon­ka kaut­ta voi­daan tar­vit­ta­es­sa tie­dot­taa tien pääl­lä ole­via ja toi­saal­ta ha­lu­taan tar­jo­ta yö­tä myö­ten mat­kaa­vil­le kuun­nel­ta­vaa. Sa­mas­ta syys­tä juon­net­tua lä­he­tys­tä on pi­den­net­ty Su­vi­seu­ro­jen pää­tös­päi­vä­nä.

Juon­ne­tun lä­he­tyk­sen ul­ko­puo­lel­la Ke­sä­seu­ra­ra­di­os­sa soi­te­taan Sii­o­nin lau­lu­ja ja vir­siä, myös öi­sin.

Kaik­ki Su­vi­seu­ro­jen saar­nat ja lau­lu­tuo­ki­ot lä­he­te­tään ra­di­os­sa suo­ra­na – se on tä­nä­kin ke­sä­nä Ke­sä­seu­ra­ra­di­on pe­rus­teh­tä­vä.

Myös lau­an­tain viik­ko­mes­su ja eh­tool­li­sen vie­ton ai­ka­na lau­let­ta­vat lau­lut lä­he­te­tään ra­di­os­sa ko­ko­nai­suu­des­saan. Ai­em­pi­na vuo­si­na mo­nen tun­nin eh­tool­li­sen vie­ton ai­ka­na on lä­he­tet­ty joi­ta­kin en­nak­koon teh­ty­jä oh­jel­mia, mut­ta tänä ke­sä­nä lä­he­tys py­syy ”Sana pu­hut­te­li” -oh­jel­maa lu­kuun ot­ta­mat­ta tel­tas­sa koko eh­tool­li­sen vie­ton ajan.

Su­vi­seu­ro­jen ava­jai­set per­jan­tai­na ja ju­ma­lan­pal­ve­lus sun­nun­tai­na vi­de­oi­daan. Suo­raa vi­de­o­lä­he­tys­tä voi seu­ra­ta Su­vi­seu­ro­jen net­ti­si­vuil­la sekä Su­vi­seu­ro­jen ja Ke­sä­seu­ra­ra­di­on Fa­ce­book-si­vuil­la.

Tie­toa Ke­sä­seu­ra­ra­di­on eri oh­jel­ma­sar­jois­ta:

• Aa­mu­kah­vil­la – Toi­mit­ta­jan kans­sa kah­vi­ku­pin ää­rel­lä on seu­ra­jär­jes­te­lyis­sä mu­ka­na ole­va haas­ta­tel­ta­va.

• Sana pu­hut­te­li – Kes­kus­te­luoh­jel­ma, jos­sa ai­heet nou­se­vat esi­mer­kik­si saar­nan poh­jal­ta.

• Ajan­koh­tais­kat­saus – Ke­sä­seu­ra­ra­di­on uu­ti­set. Niis­sä ra­por­toi­daan esi­mer­kik­si seu­ro­jen ai­ka­na pi­det­tä­vis­tä tie­do­tus­ti­lai­suuk­sis­ta ja ko­kouk­sis­ta.

• Las­ten­vart­ti – Aa­mu­päi­vään si­joit­tu­va las­ten oma oh­jel­ma.

• Suo­mi 100 -sar­ja – Sar­jas­sa käy­dään läpi Suo­men sa­ta­vuo­tis­ta it­se­näi­syyt­tä eri nä­kö­kul­mis­ta. Sar­ja jat­kuu Su­vi­seu­ro­jen jäl­keen Reis­jär­ven opis­to­seu­rois­sa.

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on taa­juu­det löy­ty­vät tääl­tä.

Voit kuun­nel­la Ke­sä­seu­ra­ra­di­o­ta in­ter­ne­tin vä­li­tyk­sel­lä tääl­lä.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 14.6.2017

17.2.2020

He­rää, Her­ra! Mik­si nu­kut? Nou­se, älä iäk­si hyl­kää! Nou­se aut­ta­maan mei­tä, lu­nas­ta mei­dät ar­mo­si täh­den! Ps. 44:24,27

Viikon kysymys