JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on taa­juus hil­je­ni

Päivämies
Uutiset
1.8.2019 6.14

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302444720190801061400

En­si vuon­na ke­sä­seu­ra­ra­dio kuu­luu vii­kon pi­tem­pään.

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on rei­lun kuu­kau­den mit­tai­nen lä­he­tys on taas päät­ty­nyt. Lä­he­tys al­koi su­vi­seu­ra­vii­kol­la kes­ki­viik­ko­na 26. ke­sä­kuu­ta ja lop­pui tä­män vii­kon maa­nan­tain pää­tös­lä­he­tyk­seen ja il­ta­har­tau­teen.

Ke­sä­seu­ra­ra­di­o­ta on ol­lut te­ke­mäs­sä noin 140 va­paa­eh­tois­ta ra­di­o­toi­mit­ta­jaa. Pää­toi­mit­ta­ja­na vas­tuu­ta on tänä ke­sä­nä kan­ta­nut Ju­ha­ni Oja­leh­to.

– Mai­nio lä­he­tys­kau­si, ko­ko­nai­suu­teen voi ol­la tyy­ty­väi­nen. Iso­ja muu­tok­sia edel­lis­vuo­teen ei tul­lut, niin oli suh­teel­li­sen su­ju­vaa teh­dä var­sin tu­tul­la sab­luu­nal­la. Olin on­ne­kas saa­des­sa­ni tuot­ta­ja­tii­min, jo­hon saat­toi luot­taa ja jot­ka oli­vat kii­tet­tä­vän oma­toi­mi­sia ja ah­ke­ria, Oja­leh­to kiit­te­lee.

En­si ke­sä­nä vii­kon pi­tem­pään

Seu­raa­vaa ke­sä­seu­ra­lä­he­tys­tä ale­taan ra­ken­taa syk­syl­lä. Seu­raa­van ke­sän pää­toi­mit­ta­jak­si on lu­pau­tu­nut Vil­ja Paa­vo­la.

– En­si vuon­na ra­dio kuu­luu vii­kon pi­tem­pään, kun Su­vi­seu­rat Reis­jär­vel­lä siir­tää paik­ka­kun­nan opis­to­seu­rat elo­kuun puo­lel­le. Tämä teet­tää luon­nol­li­ses­ti li­sä­työ­tä, se voi vaa­tia myös li­sää hen­ki­lö­kun­taa, ker­too Oja­leh­to.

– Uu­dis­tus­suun­ni­tel­mis­sa kes­kus­te­lut­taa to­den­nä­köi­ses­ti sel­lai­set isol­le ylei­söl­le nä­ky­vät ja kuu­lu­vat asi­at kuin vä­li­päi­vien ar­kis­to-oh­jel­mat ja Su­vi­seu­ro­jen vi­de­o­pal­ve­lu. Mil­lai­sia vi­de­oi­ta ja kuin­ka pal­jon nii­tä ny­kyis­tä enem­män jul­kais­tai­siin, jää seu­raa­van pää­toi­mit­ta­jan ja tä­män tuo­tan­to­tii­min mie­tit­tä­väk­si.

Sik­si lä­he­tys ei kuu­lu­nut

Ra­di­o­kuun­te­li­joi­den useim­min ky­syt­ty ky­sy­mys liit­tyy kuu­lu­vuu­teen, käy il­mi Ke­sä­seu­ra­ra­di­on pa­laut­tees­ta laa­di­tus­ta yh­teen­ve­dos­ta.

– Lä­he­tyk­sen kat­ke­a­mi­nen on ra­di­on­kuun­te­lun kan­nal­ta kes­kei­sin ky­sy­mys. Sa­mal­la se on vai­kein. Syi­tä pi­me­ne­mi­sel­le on lu­kui­sia: vi­al­li­nen an­ten­ni, riit­tä­mä­tön kais­ta, on­gel­mat ope­raat­to­ril­la, rik­kou­tu­nut lä­he­tin, Oja­leh­to ker­too.

– Myös ke­sä­seu­ra­ra­di­on maas­to-olo­suh­teis­sa ope­roi­val­la stu­di­ol­la voi nap­sah­taa piu­ha ir­ti. Sik­si­kin pa­lau­te lä­he­tyk­sen pät­ki­mi­ses­tä on ai­na pai­kal­laan, Oja­leh­to täh­den­tää.

Ra­di­on osaa­vat tek­ni­kot pis­tä­vät no­pe­as­ti toi­mek­si ai­na, kun asi­al­le on ra­di­on pääs­sä jo­ta­kin teh­tä­vis­sä.

Kuva: Opis­to­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

Lue li­sää 31.7.2019 jul­kais­tus­ta Päi­vä­mie­hes­tä.

4.7.2020

"Minä ope­tan si­nua", sa­noo Her­ra, "minä osoi­tan si­nul­le oi­ke­an tien. Minä neu­von si­nua, kat­see­ni seu­raa as­ke­lei­ta­si." Ps. 32:8

Viikon kysymys