JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kii­tos kai­kes­ta kuu­luu Ju­ma­lal­le

Uutiset
22.9.2020 13.00

Juttua muokattu:

22.9. 12:56
2020092212563020200922130000
Kempeleen rauhanyhdistyksen seuroissa oli runsaasti sanankuulijoita 20. syyskuuta, mutta turvavälit oli huomioitu.

Kempeleen rauhanyhdistyksen seuroissa oli runsaasti sanankuulijoita 20. syyskuuta, mutta turvavälit oli huomioitu.

Matias Haaraniemi

Kempeleen rauhanyhdistyksen seuroissa oli runsaasti sanankuulijoita 20. syyskuuta, mutta turvavälit oli huomioitu.

Kempeleen rauhanyhdistyksen seuroissa oli runsaasti sanankuulijoita 20. syyskuuta, mutta turvavälit oli huomioitu.

Matias Haaraniemi

Ma­ti­as Haa­ra­nie­mi

Kem­pe­le

Ih­mi­sen ei tar­vit­se huo­leh­tia huo­mi­ses­ta, mut­ta omas­ta elä­mäs­tään, per­hees­tään ja toi­nen toi­ses­taan on hyvä pi­tää huol­ta.

Kem­pe­leen rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le ko­koon­nut­tiin seu­roi­hin sun­nun­tai­na 20. syys­kuu­ta. Pai­kal­la oli run­saas­ti sa­nan­kuu­li­joi­ta, mut­ta tur­va­vä­lit oli huo­mi­oi­tu.

Pu­heen piti Rai­mo Ol­li­la Mu­hok­sel­ta. Ol­li­la pu­hui 2. Moo­sek­sen kir­jan poh­jal­ta. Teks­ti muis­tut­ti, et­tä Ju­ma­la pi­tää luo­duis­taan hy­vän huo­len.

Raimo Ollila kiitti alkurukouksessa Jumalaa: – Haluamme antaa Jumalle kiitoksen siitä, että olet johtanut elämäämme ja siunannut meitä.

Raimo Ollila kiitti alkurukouksessa Jumalaa: – Haluamme antaa Jumalle kiitoksen siitä, että olet johtanut elämäämme ja siunannut meitä.

Matias Haaraniemi

Elä­män vesi puh­dis­taa syn­neis­tä

Pu­hu­ja to­te­si, et­tä elä­män vesi on Raa­ma­tus­sa esil­lä use­as­sa koh­das­sa. Se on vet­tä, joka pyyh­kii kaik­ki syn­nit tun­nol­ta.

– Joka elä­vää vet­tä juo, tu­lee sen ve­den läh­teek­si, joka pulp­pu­aa elä­män läh­teel­tä. Us­ko­vai­sel­la on val­tuus saar­na­ta muil­le­kin evan­ke­liu­mi, joka puh­dis­taa syn­neis­tä.

Ajal­li­nen ruo­ka on ih­mi­sel­le vält­tä­mä­tön­tä: el­lei saa ruo­kaa, kuo­lee. Sa­mal­la lail­la käy, jos us­ko­vai­nen ei saa evan­ke­liu­min ruo­kaa, Ol­li­la ver­ta­si.

– Ku­kin saa ruo­kaa saa niin pal­jon kuin tar­vit­see, jo­kai­nen oman tar­peen­sa mu­kaan.

Kahviosta sai juotavan lisäksi pientä purtavaa.

Kahviosta sai juotavan lisäksi pientä purtavaa.

Matias Haaraniemi

Sa­nan kuu­loon ym­pä­ri maa­pal­lon

Pu­hees­sa nou­si esiin le­po­päi­vän py­hit­tä­mi­nen.

– Us­ko­vai­se­na ha­lu­am­me py­hit­tää py­hä­päi­vän. Le­po­päi­vä­nä on hyvä rau­hoit­tua per­heen kes­ken ja muun mu­as­sa tul­la kuun­te­le­maan Ju­ma­lan sa­naa. Ju­ma­la on vii­sau­des­saan kek­si­nyt sys­tee­mit, mil­lä saa­daan sana kuu­lu­maan in­ter­ne­tin ja ra­di­on vä­li­tyk­sel­lä, Ol­li­la pu­hui.

Hän ihas­te­li, mi­ten Ju­ma­lan sa­naa voi kuun­nel­la ym­pä­ri maa­pal­loa.

Kempeleen seuratilaisuudet järjestetään sunnuntaisin kaksina yhden puheen seuroina. Seurat lähetetään edelleen myös netin välityksellä: http://kempeleenrauhanyhdistys.fi/kuuntele.

Kempeleen seuratilaisuudet järjestetään sunnuntaisin kaksina yhden puheen seuroina. Seurat lähetetään edelleen myös netin välityksellä: http://kempeleenrauhanyhdistys.fi/kuuntele.

Matias Haaraniemi

Edel­leen on työn ai­ka

Pu­hu­ja to­te­si, mi­ten mo­net ih­mi­set luo­pu­vat Ju­ma­lan sa­nas­ta ja Ju­ma­las­ta ei­vät­kä us­ko Raa­mat­tuun ja sen sa­no­maan.

– Olen huo­man­nut, et­tä mo­net kuun­te­le­vat sil­ti seu­ro­ja ne­tin vä­li­tyk­sel­lä. Ei ole tur­haa se työ, jota Ju­ma­lan an­ta­min voi­min teem­me.

Hän ker­toi esi­merk­ke­jä, mi­ten jot­kut oli­vat vuo­si­kau­sia kuun­nel­leet seu­ro­ja ne­tin vä­li­tyk­sel­lä, ja se vai­kut­ti hei­hin niin, et­tä hei­dän sie­lun­sa al­koi kai­va­ta evan­ke­liu­mia.

– Vie­lä on ih­mi­siä, jot­ka et­si­vät elä­vää us­koa. Teem­me työ­tä niin pit­kään kuin on työn ai­ka.

Kaik­ki on Ju­ma­lan lah­jaa

Ol­li­la pu­hui myös Ju­ma­lan lah­joit­ta­mas­ta toi­meen­tu­los­ta.

– Riit­tää, et­tä meil­lä oli­si tar­peet täl­le päi­väl­le. Ju­ma­la tie­tää, min­kä ver­ran kes­täm­me ajal­lis­ta toi­meen­tu­loa. Vaik­ka Ju­ma­la on an­ta­nut toi­meen­tu­loa, on tär­ke­ää, et­tei se oli­si yl­pei­lyn ai­he.

Pu­hu­ja ke­hot­ti lu­ke­maan sil­loin täl­löin Jo­bin kir­jaa. Ju­ma­la an­toi Jo­bil­le ajal­lis­ta me­nes­tys­tä, mut­ta Job unoh­ti, ke­nel­tä kaik­ki hyvä tu­lee.

– Tänä il­ta­na on tär­ke­ää, et­tä muis­tam­me kiit­tää kai­kes­ta hy­väs­tä ja huo­mi­oim­me lä­him­mäi­sem­me. Et­tä an­tai­sim­me sii­tä hy­väs­tä, mitä Ju­ma­la on meil­le an­ta­nut. Au­tu­aam­pi on an­taa kuin ot­taa.

23.10.2020

Hän an­toi Is­ra­e­lil­le la­kin­sa ja käs­ki mei­dän isi­äm­me opet­ta­maan ne lap­sil­leen,

jot­ta tu­le­va­kin pol­vi ne tun­ti­si, jot­ta vas­te­des syn­ty­vät­kin ne op­pi­si­vat ja ker­toi­si­vat omil­le lap­sil­leen. Ps. 78:5–6

Viikon kysymys