JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

”Kirjoituksia vaivasta ja valtakunnasta” – Siionin Lähetyslehti viettää 110-juhlavuottaan

Uutiset
28.12.2021 17.33

Juttua muokattu:

28.12. 17:36
2021122817360120211228173300

Päi­vi Mar­ti­kai­nen

Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­den ul­ko­a­su on muut­tu­nut use­aan ker­taan. Myös leh­den si­säl­töä on päi­vi­tet­ty Päi­vä­mie­hen pe­rus­ta­mi­sen myö­tä.

Lä­he­tys­leh­den pe­rus­ta­mis­ta eh­dot­ti jo vuon­na 1907 Lä­he­tys­toi­men joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Juho Jaak­ko Mat­ti­la. Mo­nen mut­kan kaut­ta ”uu­den kris­tit­ty­jen kuu­kau­si­leh­den” pe­rus­ta­mi­seen pääs­tiin vuon­na 1912: pää­tös syn­tyi lo­pul­ta al­ku­seu­ra­kun­nan ta­paan ar­val­la.

Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­den tar­koi­tuk­se­na oli toi­mia ”Ju­ma­lan las­ten vä­li­se­nä kir­jeen­vaih­to­leh­te­nä”. Vuo­si­ti­laus mak­soi Suo­meen 2 mark­kaa it­se pos­ti­toi­mis­tos­ta ha­et­tu­na, Ruot­siin ja Nor­jaan 1:65 kruu­nua, Ame­rik­kaan 50 sent­tiä ja Ve­nä­jäl­le 85 ko­peek­kaa.

En­sim­mäi­nen toi­mit­ta­ja oli fak­to­ri Juho Hei­la­la Ke­mis­tä. Hän lin­ja­si leh­den teh­tä­väk­si loh­dut­taa Ju­ma­lan lap­sia, esit­tää pa­ran­nus­kut­sua epä­us­koi­sil­le ja va­roit­taa vää­räs­tä van­hurs­kau­des­ta.

Kris­til­li­syy­den ää­nen­kan­nat­ta­ja

Leh­del­lä oli mer­kit­tä­vä vai­ku­tus lä­he­tys­työn kus­tan­nuk­siin. Ke­säl­lä 1913 pää­tet­tiin Ruot­sin van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten toi­vo­muk­ses­ta ryh­tyä jul­kai­se­maan leh­teä myös ruot­sik­si ni­mel­lä Si­ons Mis­si­ons­tid­ning.

Ruot­sin­kie­li­sen leh­den jul­kai­se­mi­nen lak­ka­si vuon­na 1950, kos­ka leh­den jul­kai­se­mi­nen tuot­ti jat­ku­vas­ti tap­pi­o­ta.

Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­ti oli pe­rus­ta­mi­ses­taan läh­tien Lä­he­tys­toi­men jul­kai­su. Kun Lä­he­tys­toi­mi muut­tui Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sek­si, Lä­he­tys­leh­ti siir­tyi SRK:n jul­kai­suk­si. Sään­töi­hin li­sät­tiin vuon­na 1921: SRK ”jul­kai­see ker­ran kuu­kau­des­sa oma­na ää­nen­kan­nat­ta­ja­naan leh­den ni­mel­tä Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­ti”.

”Ju­ma­lan sa­nan tut­kis­tel­mia”

Vuon­na 1919 uu­si toi­mit­ta­ja, Ra­nu­an kirk­ko­her­ra Os­ka­ri Heik­ki Jus­si­la pyy­si lä­het­tä­mään leh­teen ”Ju­ma­lan sa­nan tut­kis­tel­mia”, lä­he­tys­mies­ten mat­ka­ker­to­muk­sia sekä ker­to­muk­sia ”seu­ra­toi­mis­ta ja Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työs­tä” eri paik­ka­kun­nil­la.

1920- ja 30-lu­ku­jen tait­tees­sa Lä­he­tys­leh­ti sai eril­li­sen kan­si­leh­den. 1930-lu­vun ta­lous­la­ma vai­kut­ti tun­tu­vas­ti le­vik­kiin. La­ma­vuo­si­na ja­et­tiin jopa 290 leh­den vuo­si­ker­taa lah­ja­na ”köy­hil­le Ju­ma­lan lap­sil­le”.

Kir­jai­mis­to vaih­tui kes­ken leh­den

Lop­pu­vuo­des­ta 1938 toi­mit­ta­ja Jus­si­la ja SRK:n joh­to­kun­ta oli­vat jyr­käs­ti eri miel­tä leh­den ul­ko­a­sus­ta: Jus­si­la ha­lu­si luo­pua frak­tuu­ra­kir­jai­mis­ta, joh­to­kun­ta ei. Jus­si­la il­moit­ti luo­pu­van­sa leh­den toi­mit­ta­mi­ses­ta, el­lei sai­si kan­taan­sa läpi. Joh­to­kun­ta tai­pui.

Jus­si­la pe­rus­te­li: kris­tit­ty­jen ko­tien lap­set ja nuo­ret ei­vät ”juu­ri ol­len­kaan” ym­mär­rä van­ho­ja frak­tuu­ra­kir­jai­mia, ne ovat heil­le hep­re­aa. Ke­min vuo­si­ko­kous ei hy­väk­sy­nyt asi­aa, jo­ten Jus­si­la kiel­täy­tyi jat­ka­mas­ta työ­tä. Hä­nen ti­lal­leen pyy­det­tiin Väi­nö Ha­vas.

Ha­vak­sen kaa­dut­tua so­das­sa ke­säl­lä 1941 joh­to­kun­ta pyy­si Jus­si­laa uu­del­leen toi­mit­ta­jak­si. Tämä suos­tui sil­lä eh­dol­la, et­tä sai­si lo­pet­taa frak­tuu­ra­kir­jain­ten käy­tön. Joh­to­kun­ta myön­tyi, ja kir­jai­mis­to vaih­det­tiin an­tiik­vak­si kes­ken seu­raa­van nu­me­ron la­don­nan.

Ek­se­geet­ti­siä ky­sy­myk­siä

Vuon­na 1942 leh­teen tuli pää­kir­joi­tus-pals­ta, ja vuon­na 1943 leh­del­le ni­met­tiin avus­ta­ja­kun­ta. Päi­vä­mie­hen pe­rus­ta­mi­nen vuon­na 1954 pa­kot­ti miet­ti­mään leh­tien työn­ja­koa. Muis­to­kir­joi­tuk­set ja il­moi­tuk­set py­rit­tiin siir­tä­mään Päi­vä­mie­heen.

Työ­va­li­o­kun­ta lin­ja­si vuon­na 1955, et­tä Lä­he­tys­leh­ti pyr­ki­si edel­leen ”sa­nan­se­li­tyk­sen ohes­sa ka­jo­a­maan kris­til­li­syy­den si­säi­siin asi­oi­hin” ja toi­mi­si tie­do­tus­leh­te­nä, jos­sa jul­kais­tai­siin ”kir­joi­tuk­sia vai­vas­ta ja val­ta­kun­nas­ta”. Leh­tien tuli nou­dat­taa kiin­te­ää yh­teis­työ­tä.

Lä­he­tys­leh­den le­vik­ki las­ki Päi­väi­e­hen pe­rus­ta­mi­sen jäl­kee­en. Pää­toi­mit­ta­ja­na vuo­si­na 1945–1960 ol­lut Paa­vo Vil­ja­nen oli ti­lan­tees­ta huo­lis­saan: ”Leh­tem­me ti­laus­hin­ta­han on nau­ret­ta­van vä­häi­nen. Ei­hän sil­lä saa kuin nel­jä tu­pak­ka­laa­tik­koa!”

Hän pyr­ki ke­hit­tä­mään leh­teä pro­fii­lil­taan sel­vem­min erot­tu­vak­si: kä­sit­te­le­mään ”dog­maat­ti­sia, ek­se­geet­ti­siä, yh­teis­kun­nal­li­sia jne ky­sy­myk­siä”.

Joh­to­kun­ta päät­ti vuo­den 1956 alus­ta uu­dis­taa leh­den ul­ko­a­sua ”ajan vaa­ti­mus­ten ta­sol­le”. Nä­ky­viä muu­tok­sia oli­vat esi­mer­kik­si va­lo­ku­val­la va­rus­tet­tu kan­si­leh­ti sekä ku­vien mää­rän li­sään­ty­mi­nen.

Lue vii­me vii­kol­la il­mes­ty­nees­tä Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­tä, mitä leh­des­sä on ta­pah­tu­nut 1960-lu­vun jäl­keen.

5.7.2022

– Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys