JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirkkohallitus myönsi avustuksia seurakuntien rakennusten korjaushankkeisiin

Uutiset
20.4.2023 12.00

Juttua muokattu:

19.4. 10:48
2023041910484320230420120000

Erja Hatula

Erja Hatula

Kir­kon vies­tin­tä / Päi­vä­mies

Kirk­ko­hal­li­tuk­sen täy­sis­tun­to myön­si 18. huh­ti­kuu­ta val­ti­on ra­hoi­tuk­ses­ta kir­kol­li­sen kult­tuu­ri­pe­rin­nön hoi­toon seu­ra­kun­nil­le yh­teen­sä noin 7,38 mil­joo­naa eu­roa. Kir­kon kes­kus­ra­has­tos­ta myön­net­tiin kor­jau­sa­vus­tuk­sia yh­teen­sä mil­joo­na eu­roa. Avus­tus­ha­ke­muk­sia saa­pui yh­teen­sä 133 kaik­ki­aan 79 eri seu­ra­kun­nas­ta. Ha­ke­mus­ten mu­kai­set kus­tan­nu­sar­vi­ot ovat yh­teen­sä noin 42,8 mil­joo­naa eu­roa.

Avus­tuk­sen mää­rä pe­rus­tuu las­ken­ta­kaa­vaan, jon­ka pe­rus­teel­la saa­ta­vaan avus­tusp­ro­sent­tiin vai­kut­ta­vat seu­ra­kun­nan ve­rop­ro­sent­ti, ve­ro­tu­lot, val­ti­on­ra­hoi­tus, kirk­ko­jen ja siu­naus­kap­pe­lien lu­ku­mää­rä sekä hank­keen kus­tan­nus­ten suh­de ve­ro­tu­loi­hin.

Suu­rim­mat avus­tuk­set myön­net­tiin jul­ki­si­vu­jen ja ve­si­kat­to­jen kor­jaus­hank­kei­siin Vilp­pu­lan kir­kol­le 850 400 eu­roa ja Eu­ra­jo­en kir­kol­le 508 100 eu­roa sekä poik­keuk­sel­li­ses­ti ohi las­ken­ta­kaa­van erit­täin huo­nos­sa ta­lou­del­li­ses­sa ti­lan­tees­sa ole­val­le Kin­nu­lan seu­ra­kun­nal­le Kin­nu­lan kir­kon vält­tä­mät­tö­miin ja kii­reel­li­sim­piin kor­jaus­töi­hin 690 500 eu­roa.

Val­ti­on ra­hoi­tuk­ses­ta ja­et­ta­vaa avus­tus­ta on mah­dol­lis­ta käyt­tää myös kaik­kia seu­ra­kun­tia hyö­dyt­tä­vil­le yh­teis­hank­keil­le. Vuo­den 2023 val­ti­on ra­hoi­tus­ta käy­te­tään kaik­kien seu­ra­kun­tien käy­tös­sä ole­vaan kiin­teis­tö­jen ja kult­tuu­ri­pe­rin­nön hal­lin­ta­jär­jes­tel­mään Ba­sik­seen, paa­nu­kat­to­jen hoi­to- ja kor­jau­soh­jee­seen sekä UNES­COn maa­il­man­pe­rin­tö­koh­de Pe­tä­jä­ve­den kir­kon pe­rus­kun­nos­sa­pi­toon ja tur­val­li­suu­teen.

29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys