JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirkkolaulutilaisuudessa virittäydyttiin kesän Suviseuroihin

Uutiset
1.6.2023 16.00

Juttua muokattu:

15.6. 10:01
2023061510010620230601160000

Teks­ti ja ku­vat: Su­vi­seu­ra­tie­do­tus

Su­vi­seu­ro­jen kol­man­nen kirk­ko­lau­lu­ti­lai­suu­den vir­ret ja Sii­o­nin lau­lut tal­len­net­tiin tu­le­vaa ää­ni­tet­tä var­ten. Ti­lai­suu­des­sa kuul­tiin kuo­ro­mu­siik­kia ja hil­jen­nyt­tiin har­tau­teen.

Su­vi­seu­ro­jen kol­man­nes­sa kirk­ko­lau­lu­ti­lai­suu­des­sa yh­teis­lau­lut ää­ni­tet­tiin tu­le­vaa ää­ni­tet­tä var­ten. Kant­to­rei­na toi­mi­vat La­pu­an tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nan kant­to­ri Ju­li­aa­na Kel­lo­kos­ki ja Su­vi­seu­ro­jen vas­tuu­kant­to­ri Maa­rit Ho­si­o­na­ho Ala­jär­vel­tä. La­pu­an tuo­mi­o­kirk­koon ko­koon­tui tou­ko­kuun vii­mei­se­nä per­jan­tai­na lau­la­maan noin 900 hen­ki­löä.

Lau­luil­lan juon­si Jou­ni Jo­ki­ta­lo. Hän ker­toi van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen he­rä­tys­liik­keen lau­lu­pe­rin­tees­tä ja ava­si lau­lu­jen sa­no­maa.

– Sii­o­nin lau­lu­jen ja vir­sien lau­la­mi­sel­la on ai­na ol­lut suu­ri mer­ki­tys yh­tei­sis­sä ko­koon­tu­mi­sis­sa. Jo Van­han tes­ta­men­tin us­ko­vai­sil­le mu­siik­ki ja lau­lu oli­vat luon­te­va osa elä­mää. Mu­siik­ki kuu­luu ar­keen, py­hään, työ­hön ja va­paa-ai­kaan.

Tuo­mi­o­ro­vas­ti Jus­si Pe­rä­a­ho toi La­pu­an tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nan ter­veh­dyk­sen ti­lai­suu­teen.

– On hie­noa, et­tä La­pu­an tuo­mi­o­kirk­ko on täyt­ty­nyt ih­mi­sis­tä, yh­tei­ses­tä lau­lus­ta ja vei­suus­ta. Ju­ma­lan Pyhä Hen­ki saa ol­la tääl­lä mei­dän kes­kel­läm­me. Hän roh­kai­see mei­tä luot­ta­maan Ju­ma­lan huo­len­pi­toon, an­teek­si­an­ta­muk­seen ja ar­moon.

Pe­rä­a­ho toi­vot­ti siu­naus­ta Su­vi­seu­roi­hin:

– Ju­ma­la ra­kas­taa mei­tä, ja mi­kään ei voi erot­taa mei­tä Ju­ma­lan rak­kau­des­ta. Ol­koon siu­naus kans­san­ne myös ke­sän Su­vi­seu­rois­sa.

Su­vi­seu­rois­sa teh­dään lä­he­tys­työ­tä

Il­ta­har­tau­den joh­dan­nok­si Tuo­mo Kel­lo­kos­ki luki Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­mis­ta koh­dan, jos­sa Jee­sus il­mes­tyy ope­tus­lap­sil­leen ja an­taa heil­le val­ta­kir­jan syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta (Joh. 20:19–23). Hän pu­hui, kuin­ka ai­ka ja ta­pah­tu­mat lu­e­tun Ju­ma­lan sa­nan koh­dal­la oli­vat hy­vin eri­koi­set. Ope­tus­lap­set oli­vat pe­lois­saan ja häm­men­ty­nei­tä, kun Jee­sus oli ris­tiin­nau­lit­tu, kuol­lut ja hau­dat­tu.

– Täl­lai­seen ti­lan­tee­seen ja ai­kaan hei­dän kes­kel­leen il­mes­tyy Her­ra Jee­sus Kris­tus ja sa­noo: ”Rau­ha ol­koon teil­le.”

Kel­lo­kos­ki toi esil­le, kuin­ka edel­leen tä­nä­kin päi­vä­nä Jee­sus tuo sa­mo­ja ter­vei­siä. Hän myös ker­toi, et­tä val­ta­kir­ja on edel­leen voi­mas­sa.

– Su­vi­seu­ra­työ on suur­ta lä­he­tys­työ­tä. Ha­lu­am­me ol­la kuu­li­ai­sia Py­hän Hen­gen neu­voil­le ja kuu­lut­taa kaik­ki­al­le maa­il­maan Hy­vän Pai­me­nen kut­su­vaa ja ar­mol­lis­ta sa­no­maa.

Su­vi­seu­roi­hin voi tul­la kuka vain

– Tääl­lä tuli ihan su­vi­seu­ra­fii­lis, sa­man­lai­nen kuin seu­ra­tel­tas­sa yh­teis­lau­lun ai­kaan, ker­toi­vat Jo­han­nes ja An­na Luokka­nen Kem­pe­lees­tä.

Luok­ka­sen per­heel­le Su­vi­seu­rat on ke­sän ko­ho­koh­ta. Tä­nä­kin vuon­na kuu­si­hen­ki­nen per­he on sin­ne läh­dös­sä.

– Su­vi­seu­rois­sa lau­lu­het­ket, pu­heet ja eri puo­lil­ta Suo­mea tul­lei­den ys­tä­vien ta­paa­mi­nen ovat asi­oi­ta, joi­den ta­kia sin­ne ha­lu­am­me pääs­tä.

He roh­kai­se­vat kaik­kia tu­le­maan pai­kan pääl­le Su­vi­seu­roi­hin.

– Jou­kos­sa ei ero­tu. Voit tul­la juu­ri sel­lai­se­na kuin olet.

Lau­la­en koh­ti Su­vi­seu­ro­ja

– Kau­ha­van Su­vi­seu­ro­jen kirk­ko­lau­lu­ti­lai­suuk­sien tar­koi­tuk­se­na oli ai­em­pien vuo­sien ta­voin nos­tat­taa su­vi­seu­ra­tun­nel­maa ja sa­mal­la teh­dä Su­vi­seu­ro­ja tu­tuk­si lä­hi­a­lu­ei­den ih­mi­sil­le, ker­too Su­vi­seu­ro­jen vas­tuu­kant­to­ri Maa­rit Ho­si­o­na­ho. Ti­lai­suu­det ke­rä­si­vät pai­kan pääl­le yh­teen­sä noin 3 000 hen­ki­löä; li­ve­lä­he­tyk­siä seu­rat­tiin lä­hes 8 000 eri lait­teel­ta ja tal­len­tei­ta on kat­sot­tu kym­me­niä tu­han­sia ker­to­ja.

– Ti­lai­suuk­sis­sa tun­tui sil­tä, et­tä olim­me kuin yk­si suu­ri lin­tu­par­vi len­tä­mäs­sä koh­ti Su­vi­seu­ro­ja. Vaik­ka tou­ko­kuus­sa ol­lei­den ti­lai­suuk­sien kans­sa sa­ma­nai­kai­ses­ti pi­det­tiin su­vi­seu­ra­tal­koi­ta, moni eh­ti ja ha­lu­si tul­la am­men­ta­maan voi­maa myös käy­tän­nön työ­hön. Us­kon näi­den ti­lai­suuk­sien lu­jit­ta­neen Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­vas­tuus­sa ole­vien yh­teis­hen­keä. Lau­lut ja pu­heet ovat kos­ket­ta­neet sy­väs­ti.

23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys