JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirk­ko­ra­ken­nus nou­see ri­va­kas­ti Gam­bi­an Bu­sum­ba­las­sa

Uutiset
4.7.2020 6.00

Juttua muokattu:

6.7. 18:06
2020070618065320200704060000

Mii­ka Kop­pe­roi­nen

Ko­ro­na-ai­ka toi mo­nen­lai­sia ra­joit­tei­ta myös Gam­bi­aan, mut­ta kaik­kea ne ei­vät es­tä­neet. Gam­bi­an Bu­sum­ba­laan syn­tyy kirk­ko­ra­ken­nus tal­koo­työl­lä.

Gam­bi­an Bu­sum­ba­las­sa on jo pi­dem­män ai­kaa ol­lut hy­vin ak­tii­vi­nen ”pai­kal­lis­seu­ra­kun­ta”. Siel­lä ko­koon­tuu vii­koit­tain noin 40–60 hen­keä seu­roi­hin, ja siel­lä asuu myös Gam­bi­an en­sim­mäi­nen pu­hu­ja, Gui­ne­as­ta ko­toi­sin ole­va Alp­hon­se Haba.

Tal­koo­lai­sia on riit­tä­nyt

Oman toi­mi­ti­lan tar­ve on ol­lut jo pit­kään, kos­ka seu­ra­vie­raat ei­vät sovi ko­tei­hin. Free­lan­cer-laa­toit­ta­ja­na työs­ken­te­le­vä Haba on toi­mi­nut hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä alus­ta al­ka­en. Suun­ni­tel­mia on poh­dit­tu ja työs­tet­ty jo use­am­pia vuo­sia, ja lo­pul­ta kir­kon­ra­ken­nusp­ro­jek­ti käyn­nis­tet­tiin 23. tou­ko­kuu­ta. Ra­ken­nus­työ aloi­tet­tiin har­tau­del­la, ”Groundb­re­a­king ce­re­mo­ny”, ja työ on myös jat­ku­nut ru­kouk­sen mie­lel­lä.

Työs­sä on ol­lut mer­kil­le pan­ta­vaa pai­kal­lis­ten us­ko­vais­ten tal­koo­työ­läis­ten lu­ku­mää­rä ja työ­tah­ti. Ra­ken­nus­työ­maal­ta tu­lee sään­nöl­li­ses­ti ku­via ja vi­de­oi­ta työn ri­va­kas­ta ete­ne­mi­ses­tä, tois­tai­sek­si ol­laan jopa vä­hän edel­lä ai­ka­tau­lus­ta.

Seu­ro­ja on pi­det­ty ko­deis­sa

Gam­bi­aan on teh­ty lä­he­tys­työ­tä rei­lut kym­me­nen vuot­ta. Sil­le lei­mal­lis­ta on ol­lut, et­tä seu­rat on mah­dol­li­sim­man usein py­rit­ty pi­tä­mään ko­deis­sa, ja ai­na kun mah­dol­lis­ta, myös mui­den kuin us­ko­nys­tä­vien ko­deis­sa. Seu­ra­paik­ko­ja ky­sel­lään su­ku­lai­sil­ta, tu­tuil­ta ja naa­pu­reil­ta.

Alp­hon­se Haba pää­si töit­ten­sä ta­kia vas­ta nel­jän­siin hä­nen ko­dis­saan jär­jes­tet­tyi­hin seu­roi­hin. Muu­ta­mien seu­ro­jen ja lu­kuis­ten kes­kus­te­lu­jen jäl­keen hän sai pa­ran­nuk­sen ar­mon.

Lue koko uu­ti­nen 24.6. il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

4.8.2020

Kar­me­lin­vuo­rel­la Elia kään­tyi kan­san puo­leen ja sa­noi: "Kuin­ka kau­an te hor­jut­te puo­lel­ta toi­sel­le? Jos Her­ra on Ju­ma­la, seu­rat­kaa hän­tä, jos taas Baal, seu­rat­kaa sit­ten hän­tä!" 1 Kun. 18:21

Viikon kysymys