JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirkolliskokous päätti
lahjoituksesta ukrainalaisille

Uutiset
6.5.2022 18.45

Juttua muokattu:

6.5. 18:43
2022050618435620220506184500

Sirk­ka Leh­to

Val­ti­o­val­lan edus­ta­jat kiit­ti­vät kir­kon toi­min­taa eri­lai­sis­sa krii­si­ti­lan­teis­sa ja roh­kai­si­vat sitä edel­leen tuo­maan toi­voa.

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon kir­kol­lis­ko­kouk­sen ke­vä­tis­tun­to­kau­si pi­det­tiin 3.–6. tou­ko­kuu­ta Tu­rus­sa. Kir­kol­lis­ko­kous päät­ti muun mu­as­sa kirk­ko­hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen mu­kai­ses­ti an­taa 500 000 eu­ron suu­rui­sen avus­tuk­sen so­das­ta kär­si­vil­le uk­rai­na­lai­sil­le Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun kaut­ta. Avus­tus teh­dään Kir­kon kes­kus­ra­has­ton ta­lou­sar­vi­on 2022 muu­tok­se­na.

Ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­ma kä­sit­te­li kir­kol­lis­ko­kouk­sen ava­jais­pu­hees­saan Uk­rai­nan so­taa. Hä­nen mu­kaan­sa kris­til­li­sen kir­kon teh­tä­vä­nä on tuo­da toi­voa so­dan vai­vaa­maan maa­il­maan.

– Sa­no­ma Ju­ma­las­ta, joka on luo­nut jo­kai­sen ih­mi­sen ar­vok­kaak­si ja ai­nut­laa­tui­sek­si, omak­si ku­vak­seen, on it­ses­sään toi­voa vah­vis­ta­va.

Mi­nis­te­ri kiit­ti kir­kon toi­min­taa

Tie­de- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri Pet­ri Hon­ko­nen toi val­ti­o­val­lan ter­veh­dyk­sen kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le. Hon­ko­nen to­te­si ha­lu­a­van­sa kir­kol­li­sa­si­ois­ta vas­taa­van mi­nis­te­rin roo­lis­saan tu­kea ja edis­tää po­si­tii­vi­sen us­kon­non­va­pau­den to­teu­tu­mis­ta sekä kir­kon ja mui­den­kin us­kon­nol­lis­ten yh­dys­kun­tien toi­min­taa.

Mi­nis­te­ri roh­kai­si kirk­koa ak­tii­vi­suu­teen hen­ki­sen krii­sin­sie­to­ky­vyn kas­vat­ta­mi­ses­sa. Hän kiit­ti kir­kon toi­min­taa ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­ka­na ja to­te­si, et­tä kirk­ko on to­teut­ta­nut esi­mer­kil­li­sel­lä ta­val­la mi­nis­te­ri­ön liik­keel­le lait­ta­maa di­a­ko­ni­a­työn avus­tus­ta ja ke­sä­työ­se­te­li­a­vus­tus­ta nuor­ten työ­mark­ki­na-ase­man pa­ran­ta­mi­sek­si.

Hon­ko­nen kan­toi huol­ta yh­teis­kun­nal­li­sen kes­kus­te­lun sä­vys­tä.

– Mei­dän tu­lee tie­toi­ses­ti tor­jua syr­jin­tää eri vä­hem­mis­tö­jä koh­taan. Li­säk­si muun mu­as­sa us­kon­to­lu­ku­tai­don mer­ki­tys ko­ros­tuu.

Uu­den kirk­ko­lain val­mis­te­lu ete­ni

La­ki­va­li­o­kun­ta työs­ti ko­kous­vii­kon ajan kirk­ko­la­kieh­do­tuk­sen täy­den­ny­se­si­tys­tä, ja mie­tin­tö hy­väk­syt­tiin per­jan­tain täy­sis­tun­nos­sa. Edus­kun­nan hal­lin­to­va­li­o­kun­ta vie­rai­li pu­heen­joh­ta­jan­sa Riik­ka Pur­ran joh­dol­la kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa ja kes­kus­te­li täs­tä­kin ai­hees­ta kir­kol­lis­ko­kouk­sen la­ki­va­li­o­kun­nan ja hal­lin­to­va­li­o­kun­nan jär­jes­tä­mäs­sä ti­lai­suu­des­sa.

– Mei­dän la­ki­va­li­o­kun­nan ja hal­lin­to­va­li­o­kun­nan jär­jes­tä­mäs­sä ti­lai­suu­des­sa ko­e­tim­me lo­ba­ta ja eväs­tää hal­lin­to­va­li­o­kun­taa kirk­ko­lain suo­tui­saan kä­sit­te­lyyn, ker­too la­ki­va­li­o­kun­nas­sa työs­ken­te­le­vä kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­ja Jo­han­na Lu­mi­jär­vi.

Aloit­tei­ta läh­ti eteen­päin

Ko­kouk­ses­sa kä­si­tel­tiin ja lai­tet­tiin eteen­päin va­li­o­kun­tiin aloit­tei­ta. Kir­kol­lis­ko­kous pyy­si mie­tin­nös­sään kirk­ko­hal­li­tus­ta laa­ti­maan toi­min­nal­li­sen tasa-ar­vo- ja yh­den­ver­tai­suus­suun­ni­tel­man seu­ra­kun­tien käyt­töön. Myös kir­kon stra­te­gi­ap­ro­ses­sia ha­lut­tiin ke­hit­tää muun mu­as­sa niin, et­tä kir­kol­lis­ko­kous sai­si jat­kos­sa ny­kyis­tä suu­rem­man roo­lin ko­ko­nais­kir­kon stra­te­gi­ap­ro­ses­sis­sa ja stra­te­gi­an val­mis­te­lus­sa.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys