JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirkolliskokous pureutui kansan ääniin

Uutiset
11.11.2022 12.00

Juttua muokattu:

11.11. 11:45
2022111111451120221111120000

Päi­vä­mies

Tur­ku

Kir­kol­lis­ko­kous kes­kus­te­li vilk­kaas­ti kir­kon Siu­nauk­sen sig­naa­lit -tu­le­vai­suus­se­lon­te­os­ta, jos­sa vah­va­na sig­naa­li­na nou­si esiin kuul­luk­si ja näh­dyk­si tu­le­mi­nen kir­kos­sa.

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon kir­kol­lis­ko­kous ko­koon­tui Tu­run kris­til­li­sel­lä opis­tol­la 7.–11.11.2022. Maa­nan­tai­na avaus­mes­sus­sa saar­nan­nut Ou­lun piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo kä­sit­te­li re­for­maa­ti­o­ta, us­koa ja pe­las­tus­ta sekä ih­mi­se­nä ole­mi­sen pe­rus­ky­sy­mys­tä.

– Re­for­maat­to­ri Mart­ti Lut­her ko­ros­ti Ju­ma­lan toi­min­taa ja yk­sin­vai­kut­ta­vuut­ta ih­mi­sen pe­las­tu­mi­ses­sa. Ih­mi­nen ei voi pe­las­tua vai­kut­ta­mal­la Ju­ma­laan omil­la te­oil­laan, vaan tur­vau­tu­mal­la us­kos­sa Kris­tuk­seen ja tä­män so­vi­tus­te­koon, to­te­si piis­pa.

Kes­ki­ös­sä hen­ki­nen krii­sin­kes­tä­vyys

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön yli­joh­ta­ja Riit­ta Kai­vo­so­ja toi kir­kol­lis­ko­kouk­seen val­ti­o­neu­vos­ton ja mi­nis­te­ri­ön ter­veh­dyk­sen. Kai­vo­so­ja ker­toi, et­tä ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on omas­sa tu­le­vai­suus­kat­sauk­ses­saan nos­ta­nut esiin si­vis­tyk­sen mer­ki­tyk­sen hen­ki­sen krii­sin­kes­tä­vyy­den yl­lä­pi­tä­mi­ses­sä.

Kai­vo­so­jan mu­kaan ope­tus­mi­nis­te­ri­ön ha­vain­not yh­teis­kun­nan ti­las­ta ja sen tar­peis­ta hen­ki­sen krii­sin­kes­tä­vyy­den suh­teen ovat yh­te­ne­väi­set kir­kon hal­li­tu­soh­jel­ma­ta­voit­tei­den lin­jaus­ten kans­sa.

– Tämä ei yl­lä­tä, sil­lä kirk­ko on ai­na pyr­ki­nyt ole­maan siel­lä, mis­sä avun tar­ve on suu­rin, ja tar­jo­a­maan apu­aan niil­le, jot­ka sitä ei­vät jak­sa it­se edes pyy­tää, Kai­vo­so­ja to­te­si.

Tu­le­vai­suus­se­lon­te­ko pu­hu­tut­ti

Mat­ti Tas­ki­lan en­sim­mäi­se­nä va­ra­jä­se­ne­nä toi­mi­va Jen­ni Hint­sa­la osal­lis­tui kir­kol­lis­ko­kouk­seen en­sim­mäis­tä ker­taa. Hän to­te­si vii­kon ol­leen ko­ke­neem­pien edus­ta­jien mu­kaan ke­vyt, mut­ta en­si­ker­ta­lai­sel­le ai­ka­moi­nen pa­ket­ti omak­sut­ta­vak­si ja is­tut­ta­vak­si.

– Viik­ko on ol­lut ko­ke­muk­sen ar­voi­nen ja erit­täin mie­len­kiin­toi­nen mo­nel­la ta­paa, hän ku­vai­li.

Kir­kol­lis­ko­kous kes­kus­te­li vilk­kaas­ti kir­kon Siu­nauk­sen sig­naa­lit -tu­le­vai­suus­se­lon­te­os­ta. Se­lon­te­os­sa kä­si­tel­tiin kirk­ko­hal­li­tuk­sen laa­ti­maa me­to­dia, jos­sa seu­ra­kun­ta­lai­sia, myös hei­tä, joil­le kirk­ko ei ole ar­jes­sa läs­nä, on py­rit­ty kuun­te­le­maan ja ha­vait­se­maan siel­tä nou­se­via sig­naa­le­ja. Siu­naus­ten sig­naa­lit ovat siis hil­jai­sia sig­naa­le­ja ja ajan merk­ke­jä, joi­ta kuun­te­le­mal­la kirk­ko voi­si yl­lä­pi­tää mer­ki­tyk­sel­li­sen yh­tey­den suo­ma­lai­siin. Vah­va­na sig­naa­li­na nou­si esiin tar­ve tul­la kuul­luk­si ja näh­dyk­si kir­kos­sa.

Hint­sa­la piti ko­kouk­ses­sa pu­heen­vuo­ron ai­hee­seen liit­ty­en.

– Ha­lu­sin pu­heen­vuo­ros­sa­ni tuo­da esil­le sen, mi­ten kuul­luk­si voi tul­la esi­mer­kik­si kir­kon mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den kaut­ta. Kir­kon per­he­a­si­ain­neu­vot­te­lu­kes­kus­ten to­teut­ta­mat mak­sut­to­mat pa­ri­te­ra­pi­at, nuo­ril­le suun­na­tut walk-in-te­ra­pi­at sekä muut pal­ve­lut ovat kaik­kia mei­tä var­ten. Pal­ve­lui­den ei kui­ten­kaan pi­täi­si ol­la nii­tä, joil­la kut­su­taan ih­mi­siä kir­kon jä­se­nik­si.

Raa­ma­tun sana kir­kon toi­min­nan pe­rus­ta­na

Se­lon­te­on tu­lok­sis­sa tuli esiin myös hen­ki­syy­den ja ko­ke­muk­sel­li­suu­den tar­ve ih­mis­ten ar­jes­sa. Hint­sa­la ko­ros­ti pu­heen­vuo­ros­saan, et­tä kris­til­li­seen us­koon ei kuu­lu hen­ki­syys tai eri­tyi­nen ko­ke­muk­sel­li­suu­den ko­ros­ta­mi­nen.

– Kun us­ko Ju­ma­laan ka­to­aa, läh­de­tään usein et­si­mään rau­haa hen­ki­syy­des­tä: omis­ta aja­tuk­sis­ta, uni­ver­su­mis­ta ja yli­luon­nol­li­suu­des­ta. Sel­lai­nen on vaa­ral­lis­ta elä­väl­le us­kol­le, joka syn­tyy ja saa voi­maa Ju­ma­lan sa­nas­ta, sen kuu­le­mi­ses­ta ja evan­ke­liu­mis­ta. Kir­kon tu­li­si tut­kia sen teh­tä­vää ja sa­no­maa Raa­ma­tus­ta, ei ky­se­le­mäl­lä, mitä ih­mi­set kir­kol­ta toi­vo­vat.

Hint­sa­la to­te­si sen to­si­a­si­an nä­ky­neen, et­tä kir­kon si­säl­lä on hy­vin eri­lai­sia ää­niä. Kon­ser­va­tii­vi­suus ja li­be­raa­li­suus ja kaik­ki sil­tä vä­lil­tä on tot­ta ny­ky­päi­vän kir­kos­sa. Ylei­sis­sä kes­kus­te­luis­sa ei täl­lä ker­ral­la ol­lut kui­ten­kaan eri­tyi­sen ja­ka­via ai­hei­ta.

– On tär­ke­ää, et­tä kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa saa ja voi pi­tää esil­lä oman us­kon poh­jal­ta nou­se­via ar­vo­ja ja aja­tuk­sia. On ol­lut an­toi­saa kes­kus­tel­la hy­vin­kin eri­lais­ten ih­mis­ten kans­sa ja ja­kaa aja­tuk­sia myös us­kon ky­sy­myk­sis­tä. Vaik­ka eri­lai­suut­ta on kir­kon si­säl­lä pal­jon, on myös yh­dis­tä­viä te­ki­jöi­tä.

Kir­kon ja saa­me­lais­ten uu­si vai­he

Kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa hy­väk­syt­tiin myös Kir­kon kes­kus­ra­has­ton ta­lou­sar­vio, jos­sa kir­kon ja saa­me­lais­ten vä­li­seen to­tuus- ja so­vin­top­ro­ses­siin liit­ty­vään hank­kee­seen va­ra­taan yh­teen­sä 180 000 eu­roa vuo­sil­le 2023–24. Han­ke to­teu­te­taan piis­pain­ko­kouk­sen kans­li­an ja Ou­lun hiip­pa­kun­nan yh­teis­työ­nä.

Mää­rä­ra­ha mah­dol­lis­taa hank­keen, joka on it­se­näi­nen ja eril­li­nen vuon­na 2021 ase­te­tus­ta val­ti­on ja saa­me­lais­ten vä­li­ses­tä to­tuus- ja so­vin­to­ko­mis­si­os­ta. Hank­kees­sa ha­lu­taan koh­da­ta saa­me­lai­sia yk­si­löi­nä ja yh­tei­sö­nä sekä tar­jo­ta tur­val­lis­ta alus­taa kä­si­tel­lä kirk­koon, us­koon ja us­kon­toon liit­ty­viä ki­pei­tä­kin ai­hei­ta.

Piis­pain­ko­kouk­sen pää­sih­tee­ri Kari Kop­pe­rin mu­kaan han­ke aloit­taa uu­den vai­heen saa­me­lais­ten ja kir­kon suh­tees­sa. Ta­voit­tee­na on avoin ja osal­lis­ta­va pro­ses­si, jota käyn­nis­tet­tä­es­sä ei vie­lä tie­de­tä, mi­hin tu­lok­siin tul­laan pää­ty­mään.

9.12.2023

Hän hankkii sorretuille oikeuden, hän opettaa köyhille tiensä. Ps. 25:9

Viikon kysymys