JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kir­kol­lis­ten alo­jen työ­mark­ki­na-ase­ma pa­ra­nee kan­sain­vä­li­ses­ti

Uutiset
5.5.2020 8.35

Juttua muokattu:

5.5. 09:05
2020050509053520200505083500
Limingan seurakunnan kirkkoherra Pekka Tuomikoski on aloittanut tehtävässään tämän vuoden helmikuun alussa.

Limingan seurakunnan kirkkoherra Pekka Tuomikoski on aloittanut tehtävässään tämän vuoden helmikuun alussa.

Haastateltavalta

Limingan seurakunnan kirkkoherra Pekka Tuomikoski on aloittanut tehtävässään tämän vuoden helmikuun alussa.

Limingan seurakunnan kirkkoherra Pekka Tuomikoski on aloittanut tehtävässään tämän vuoden helmikuun alussa.

Haastateltavalta

Päi­vi Mar­ti­kai­nen

Päi­vä­mies

Kir­kon työn­te­ki­jät saa­vat uut­ta pot­kua ede­tä ural­laan – val­ti­o­neu­vos­ton pää­tös edis­tää työl­lis­ty­mis­tä ja kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­sia.

Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon kou­lu­tuk­set siir­ty­vät sa­maan jär­jes­tel­mään mui­den kou­lu­tus­ten kans­sa.

His­to­ri­al­li­nen pää­tök­sen ta­voit­tee­na on hel­pot­taa EU:n ta­sol­la eri mai­den tut­kin­to­jen ja nii­den ta­so­jen ver­tai­lua. Se myös pyr­kii edis­tä­mään kan­sa­lais­ten liik­ku­vuut­ta ja jat­ku­vaa op­pi­mis­ta.

Li­min­gan kirk­ko­her­ran Pek­ka Tuo­mi­kos­ken mie­les­tä tämä tuo ar­von­li­sän kir­kon työn­te­ki­jöil­le.

Työn­ha­ku hel­pot­tuu

Tuo­mi­kos­ki ar­vi­oi, et­tä pää­tök­sel­lä on sekä kan­sain­vä­lis­tä et­tä kan­sal­lis­ta vai­ku­tus­ta.

– Kir­kon työn­te­ki­jöi­den kou­lu­tuk­sel­li­nen ar­vo nou­see. Kou­lu­tuk­sia ver­tail­laan eri mais­sa. Tämä an­taa pa­rem­mat mah­dol­li­suu­det sekä ko­ti­maas­sa et­tä muu­al­la työl­lis­ty­mi­seen ja eri­lai­siin kou­lu­tuk­siin pää­syl­le.

Kan­sal­li­sel­la ta­sol­la uu­dis­tus vai­kut­taa kou­lu­tus­ten ke­hit­tä­mi­seen, eten­kin siir­ryt­tä­es­sä kou­lu­tu­sa­lal­ta toi­sel­le. Se myös hel­pot­taa ha­ki­joi­den osaa­mi­sen ver­tai­lua rek­ry­toin­tip­ro­ses­seis­sa.

Kor­ke­an ta­son kou­lu­tus­ta

Kir­kon pas­to­raa­li­tut­kin­not ja laa­jim­mat eri­tyis­kou­lu­tuk­set on si­joi­tet­tu yh­des­tä kah­dek­saan ulot­tu­vas­sa tut­kin­to­jär­jes­tel­mäs­sä kuu­den­nel­le ta­sol­le. Ylem­pi pas­to­raa­li­tut­kin­to, joka on edel­ly­tys jois­sa­kin tuo­mi­o­ka­pi­tu­lien toi­min­taan liit­ty­vis­sä vi­rois­sa, on ase­moi­tu seit­se­män­nel­le ta­sol­le.

– Kir­kon kou­lu­tuk­set on si­joi­tet­tu ja pis­tey­tet­ty suh­teel­li­sen kor­ke­al­le ta­sol­le. On­kin tot­ta, et­tä ne vas­taa­vat näi­tä ta­so­ja. To­sin työ­a­la- ja kou­lu­tus­koh­tai­ses­ti tar­kan ver­tai­lun te­ke­mi­nen on asi­an­tun­te­mus­ta vaa­ti­vaa puu­haa. Pu­hu­taan ai­na li­ki­ar­vois­ta.

Eri­tyi­sen kou­lu­tus­myön­tei­nen saa­re­ke

Tuo­mi­kos­ki ver­taa kir­kon kou­lu­tus­myön­tei­syyt­tä hel­meen.

– Mo­niin kir­kon vir­koi­hin vaa­di­taan pal­jon kor­ke­am­pi kou­lu­tus kuin mitä käy­tän­nön työ­e­lä­mä edel­lyt­tää. Toi­saal­ta kor­kea kou­lu­tus ni­me­no­maan an­taa li­sää val­miuk­sia.

Seu­ra­kun­nat kus­tan­ta­vat eri­lai­sia kou­lu­tuk­sia työn­te­ki­jöil­leen, ja niil­lä on työn­te­ki­jä­koh­tai­nen kou­lu­tus­suun­ni­tel­ma.

– Suo­mi tun­ne­taan kor­ke­as­ta kou­lu­tus­ta­sos­taan ja hy­väs­tä kou­lu­jär­jes­tel­mäs­tään maa­il­mal­la. Suo­men si­säl­lä kirk­ko on vie­lä oi­kein eri­tyi­sen kou­lu­tus­myön­tei­nen saa­re­ke. Kir­kos­sa on sik­si hyvä teh­dä töi­tä ja ke­hit­tää it­se­ään.

Työ­läi­tä, mut­ta mie­lek­käi­tä

Tuo­mi­kos­ki it­se on suo­rit­ta­nut te­o­lo­gi­an mais­te­rin tut­kin­non, pas­to­raa­li­kou­lu­tuk­sen sekä kir­kol­li­sen joh­ta­mi­sen kou­lu­tuk­sen (Kir­jo 1). Nii­tä kaik­kia edel­ly­te­tään kirk­ko­her­ran vir­kaan.

– Kaik­ki edel­lä mai­ni­tut oli­vat työ­läi­tä mut­ta mie­lek­käi­tä ko­ko­nai­suuk­sia.