JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kir­kon per­he­neu­von­nas­ta saa va­pai­ta ai­ko­ja hy­vin

Uutiset
21.9.2021 8.00

Juttua muokattu:

20.9. 14:32
2021092014323820210921080000

Pixabay

Pixabay

Päi­vä­mies

Kir­kon per­he­neu­von­nan asi­ak­kaak­si pää­see täl­lä het­kel­lä hy­vin eri puo­lil­la Suo­mea. Vii­me vuon­na asi­a­kas­koh­taa­mis­ta oli yli 85 000.

Ko­ro­na­pan­de­mi­an vai­ku­tuk­sia per­he­neu­von­taan on kar­toi­tet­tu elo­kuus­sa 2020 sekä 2021 per­he­a­si­ain neu­vot­te­lu­kes­kuk­siin lä­he­te­tyil­lä ky­se­lyil­lä. Vii­me vuon­na ky­se­lyyn vas­ta­si 34 kes­kus­ta ja tänä vuon­na 36 kes­kus­ta nel­jäs­tä­kym­me­nes­tä.

Vas­tan­neis­ta 64 % ker­too, et­tä asi­ak­kaik­si pää­se­vät kaik­ki ha­luk­kaat, ja 22 % ker­too, et­tä lä­hes kaik­ki ha­luk­kaat voi­daan ot­taa asi­ak­kaik­si. Lu­vuis­sa on ta­pah­tu­nut kas­vua ver­rat­tu­na edel­li­seen vuo­teen.

– Usein asi­ak­kaat ajat­te­le­vat, et­tä per­he­neu­von­taan on pit­kät jo­not ja vai­kea pääs­tä, ei­vät­kä täs­tä syys­tä ota yh­teyt­tä. Kan­nus­tai­sin ih­mi­siä roh­ke­as­ti ot­ta­maan yh­teyt­tä kir­kon per­he­neu­von­taan, per­he­a­si­oi­den ja per­he­neu­von­nan joh­ta­va asi­an­tun­ti­ja Sari-An­ni­ka Pet­ti­nen to­te­aa.

Van­hem­muu­teen liit­ty­viä ky­sy­myk­siä

Eri­tyi­ses­ti van­hem­muu­teen liit­ty­vät ky­sy­myk­set ovat li­sään­ty­neet ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­ka­na. Myös ta­lou­del­li­nen huo­li sekä lä­hi­suh­de­vä­ki­val­ta nä­ky­vät ai­em­paa enem­män asi­ak­kai­den esiin tuo­mis­sa asi­ois­sa. Val­ta­o­sa per­he­neu­von­nan asi­ak­kais­ta on­kin työ­i­käi­siä lap­si­per­hei­den van­hem­pia.

Li­säk­si ky­se­lys­sä nou­si­vat esiin vuo­ro­vai­ku­tu­son­gel­mat, mo­nien asi­oi­den ka­saan­tu­mi­nen, yk­si­näi­syy­den tee­mat, mie­len­ter­vey­den on­gel­mat sekä ylei­nen ah­dis­tus ja tur­hau­tu­mi­nen.

Luot­ta­muk­sel­li­nen ja mak­su­ton pal­ve­lu

Kir­kon per­he­a­si­ain neu­vot­te­lu­kes­kuk­sia on 40 eri puo­lel­la Suo­mea, ja niis­sä työs­ken­te­lee yli 160 am­mat­ti­lais­ta.

Asi­ak­kuus ei vaa­di kir­kon jä­se­nyyt­tä, ja per­he­neu­von­ta on asi­ak­kaal­le mak­su­ton­ta. Noin puo­lel­la kes­kuk­sis­ta on os­to­pal­ve­lu­so­pi­mus kun­nan tai kun­ta­yh­ty­män kans­sa per­he­a­si­oi­den so­vit­te­lus­ta ja/tai per­he­neu­von­nas­ta.

25.10.2021

Ku­nin­kait­ten­kin edes­sä ker­ron ar­kai­le­mat­ta si­nun lii­tos­ta­si. Ps. 119:46

Viikon kysymys