JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kokeile kohtuutta – Ekopaasto käynnistyy tänään

Uutiset
22.2.2023 10.00

Juttua muokattu:

22.2. 11:46
2023022211463920230222100000

Aarne Ormio

Aarne Ormio

Päi­vä­mies

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon vuo­sit­tai­nen Eko­paas­to käyn­nis­tyy jäl­leen tä­nään tuh­ka­kes­ki­viik­ko­na ja päät­tyy pää­si­äis­lau­an­tai­na 8.4.

Eko­paas­to kul­kee ”pik­ku­serk­ku­na” kris­til­li­sen paas­to­pe­rin­teen rin­nal­la, ei­kä siis mi­ten­kään kor­vaa paas­to­pe­rin­net­tä. Sen si­jaan se tuo paas­toon oman, ajan­koh­tai­sen li­sän­sä. Eko­paas­to roh­kai­see koh­tuu­teen ja kut­suu vah­vis­ta­maan luon­to­suh­det­ta. Seit­se­män viik­koa kes­tä­vän Eko­paas­ton ai­ka­na voi ko­keil­la elä­män­ta­van muu­tok­sia, oman ar­jen hil­jen­tä­mis­tä ja koh­tuul­lis­ta­mis­ta.

Vuo­den 2023 kam­pan­jan tee­ma­na on Ar­jen te­ko­ja, toi­von sa­no­ja. Tänä vuon­na kam­pan­jas­sa ko­ros­te­taan toi­von mer­ki­tys­tä ja yh­tei­söl­li­syyt­tä. Kam­pan­jan ai­ka­na vin­ka­taan, min­kä­lai­sia va­lin­to­ja voi teh­dä maa­pal­lon kan­nal­ta kes­tä­väm­män elä­män puo­les­ta.

Mie­len­rau­haa te­ko­jen kaut­ta

Eko­paas­tos­sa roh­kais­taan toi­voon tie­teen ja yh­tei­sen te­ke­mi­sen kaut­ta: il­mas­ton­muu­tos, luon­non­va­ro­jen yli­ku­lu­tus, luon­to­ka­to ja muut kes­tä­vyy­den on­gel­mat aset­ta­vat niin yk­si­lön kuin ih­mis­kun­nan ko­vil­le, mut­ta ne voi­daan voit­taa yh­des­sä.

Yk­sit­täis­ten ih­mis­ten omas­sa elä­mäs­sään te­ke­mät va­lin­nat ja teot ovat tär­kei­tä. Tun­ne oman elä­män hal­lin­nas­ta voi myös kas­vat­taa yk­si­löi­den ja sitä kaut­ta yh­teis­kun­nan hen­kis­tä kes­tä­vyyt­tä vai­kei­den tai mah­dot­to­mien­kin haas­tei­den edes­sä. Yk­sit­täi­sen ih­mi­sen ei kui­ten­kaan pi­täi­si syyl­lis­tyä maa­pal­lon ko­kois­ten on­gel­mien edes­sä, ja sen ta­kia Eko­paas­tos­sa roh­kais­taan kaik­kia te­ke­mään it­sel­leen mah­dol­li­sia te­ko­ja.

Koh­tuu­den kä­si­te on kes­keis­tä kris­til­li­syy­des­sä

Eko­paas­to to­teu­te­taan vuon­na 2023 yh­teis­työs­sä kir­kon mo­ni­vuo­tis­ten yh­teis­työ­kump­pa­nien, Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen ja Mart­to­jen kans­sa. Kam­pan­ja­kas­voi­na nä­ky­vät ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­ma, Mart­ta­lii­ton pää­sih­tee­ri Ma­ri­an­ne Heik­ki­lä ja Sy­ken pää­joh­ta­ja Leif Schul­man.

Ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­ma muis­tut­taa, et­tä koh­tuu­den kä­si­te on kes­keis­tä kris­til­li­syy­des­sä. Py­hän voi koh­da­ta myös ar­jes­sa, ja koh­tuul­li­suus ja lii­as­ta paas­to­a­mi­nen voi­vat myös tuot­taa mie­li­hy­vää:

– Ve­täy­ty­mi­nen ja hil­jen­ty­mi­nen voi­vat hoi­taa ja rau­hoit­taa miel­tä, ja sitä kaut­ta he­rät­tää toi­von. Sil­ti paas­to ei ole vain si­sään­päin kään­ty­mis­tä, vaan oman toi­min­nan poh­ti­mi­nen ja luo­pu­mi­sen opet­te­le­mi­nen voi­vat hyö­dyt­tää myös lä­him­mäis­tä ja luo­ma­kun­taa. Lo­pul­ta to­del­la mer­kit­se­vät asi­at elä­mäs­sä syn­ty­vät Ju­ma­lan ar­mos­ta, meil­le rak­kais­ta ih­mi­sis­tä ja mei­tä ym­pä­röi­vän luo­ma­kun­nan rik­kau­des­ta.

Lue li­sää kam­pan­jan ko­ti­si­vuil­ta: Eko­paas­to

27.3.2023

Hanki minulle oikeutta, Jumala, aja asiaani jumalatonta kansaa vastaan. Ps. 43:1

Viikon kysymys