JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Koululainen kesällä yksin kotona – miten auttaa rajaamaan ruutuaikaa?

Uutiset
5.7.2024 9.30

Juttua muokattu:

5.7. 09:24
2024070509242320240705093000

Heli Säk­ki­nen

Suo­men Sy­dän­lii­ton "Neu­vo­kas per­he" on koon­nut lap­si­per­hei­den van­hem­mil­le vink­ke­jä sii­hen, mi­ten aut­taa las­ta ra­jaa­maan ruu­tu­ai­kaa myös ke­säl­lä van­hem­pien ol­les­sa töis­sä. Mu­hos­lai­ses­sa Räi­sä­sen per­hees­sä las­ten ruu­tu­ai­kaa py­ri­tään ra­jaa­maan muu­ta­min eri kons­tein.

Lap­set ovat ke­sä­lo­mal­la, ja hei­dän päi­vän­sä täyt­ty­vät ki­vas­ta lo­ma­te­ke­mi­ses­tä – vai täyt­ty­vät­kö sit­ten­kään? Suo­mes­sa lap­set saa­vat nuo­rem­pa­na äly­pu­he­li­men kuin mis­sään muu­al­la maa­il­mas­sa, ja pien­ten­kin ala­kou­lu­lais­ten päi­vät saat­ta­vat il­man ai­kui­sen val­von­taa hu­jah­taa ruu­dun ää­rel­lä.

Ha­lua oli­si, ky­kyä ei

Di­gi­taa­li­nen maa­il­ma tar­jo­aa päät­ty­mät­tö­mä­nä vir­ta­na hou­kut­ta­vaa ja kou­kut­ta­vaa si­säl­töä. Las­ten it­se­sää­te­ly­ky­ky – kyky vii­vyt­tää vä­li­tön­tä mie­li­hy­vää – on vie­lä ke­hit­ty­mä­tön, ja hei­dän on liki mah­do­ton­ta sään­nös­tel­lä omaa ruu­tu­jen käyt­tö­ään, he tar­vit­se­vat sii­hen ai­kui­sen apua.

– Tä­män het­ken ja tu­le­vai­suu­den tär­kein di­gi­tai­to lap­sil­le ja ai­kui­sil­le on tai­to osa­ta ol­la il­man ruu­tu­ja­kin, Suo­men Sy­dän­lii­ton Neu­vo­kas per­heen kas­va­tuk­sen ja ope­tuk­sen asi­an­tun­ti­ja Tai­na Sai­nio to­te­aa.

Sai­nio hok­saut­taa, et­tä eri­lais­ten he­rä­te­vies­tien eli no­ti­fi­kaa­ti­oi­den muo­dos­sa tu­le­vat jat­ku­vat kes­key­tyk­set ovat ai­voil­le erit­täin haas­ta­via. Esi­mer­kik­si jo 11-vuo­ti­aal­la voi ol­la yli 2000 no­ti­fi­kaa­ti­o­ta vii­kos­sa pel­käs­tään Snapc­ha­tis­ta.

Myös lap­set it­se tun­nis­ta­vat ruu­tu­jen ai­heut­ta­man haas­teen. Kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn (2023) mu­kaan lä­hes 40 pro­sent­tia 10–11-vuo­ti­ais­ta lap­sis­ta ker­toi yrit­tä­neen­sä viet­tää ne­tis­sä vä­hem­män ai­kaa sii­nä on­nis­tu­mat­ta. Las­ten ko­ke­mus sii­tä, et­tä pi­täi­si viet­tää ai­kaa muu­toin kuin ne­tis­sä, on li­sään­ty­nyt. Eri­tyi­ses­ti ty­töil­lä ne­tis­tä ir­rot­tau­tu­mi­sen vai­keu­den ko­ke­mus on kas­va­nut 42,9 pro­sent­tiin kuu­den vuo­den ta­kai­ses­ta 31,8 pro­sen­tis­ta (Kou­lu­ter­veys­ky­se­ly, 2017).

Mi­ten van­hem­pi voi aut­taa las­ta?

Kun lap­si on päi­vät yk­sin ko­to­na, van­hem­pien on hyvä so­pia päi­vä­oh­jel­mas­ta hä­nen kans­saan: pal­jon­ko saa ol­la ruu­duil­la ja mitä muu­ta teh­dään. Kou­lu­lai­nen voi tar­vi­ta äi­din ja isän apua ruu­dut­to­mien het­kien suun­nit­te­lus­sa, vaik­ka hän sa­noi­si­kin kek­si­vän­sä it­se jo­tain te­ke­mis­tä.

Van­hem­man teh­tä­vä­nä on ra­ja­ta lap­sen­sa ruu­tu­ai­kaa ja si­säl­tö­jä. Pu­he­li­meen voi aset­taa päi­vä­koh­tai­sen ai­ka­ra­jan ja yö­lu­ki­tuk­sen ja li­säk­si tur­val­li­suut­ta voi pa­ran­taa esi­mer­kik­si es­tä­mäl­lä si­vus­to­ja. Pu­he­li­mel­la vie­tet­tyä ruu­tu­ai­kaa voi ra­ja­ta ruu­tu­ai­ka­so­vel­luk­sil­la, ku­ten Fa­mi­ly Lin­kil­lä ja Screen Ti­mel­la.

Se, mitä van­hem­pien so­si­aa­li­sen me­di­an syöt­tees­sä nä­kyy, ei ole sa­maa kuin se, mitä lap­sen tai nuo­ren ruu­dul­ta nä­kyy. Kes­kus­te­le lap­sen kans­sa si­säl­löis­tä. Oh­jaa lap­sel­le ta­po­ja sää­del­lä omaa syö­tet­tä käyt­tä­mäl­lä "en ha­lua näh­dä tätä" -toi­min­toa tai lo­pet­ta­mal­la si­säl­lön seu­raa­mi­sen.

Ke­sä­lo­ma­te­ke­mis­tä il­man ruu­tu­ja

Asi­an­tun­ti­ja Sai­nio roh­kai­see van­hem­pia ra­joit­ta­maan las­ten­sa ruu­tu­ai­kaa, jot­ta nämä saa­vat riit­tä­väs­ti lii­kun­taa, leik­kiä, un­ta ja kas­vok­kai­sia koh­taa­mi­sia.

– Vaik­ka las­ten ja nuor­ten so­si­aa­li­suu­des­ta osa ta­pah­tuu di­gi­maa­il­mas­sa, ovat ruu­dut sil­ti ai­ka­syöp­pö­jä ja kuor­mit­ta­vat las­ta­kin, hän to­te­aa.

Kun las­ten pu­he­li­mel­la ole­mis­ta tai pe­laa­mis­ta ra­ja­taan, mitä kaik­kea he sen si­jaan voi­vat teh­dä? Jos­kus lap­set tar­vit­se­vat ai­kui­sen ide­oi­ta ja pien­tä in­nos­tus­ta sii­hen, mitä voi­si leik­kiä tai teh­dä. Ai­kui­nen voi eh­dot­taa ja an­taa muu­ta­man ide­an, ja usein se jo riit­tää­kin; pie­ni in­nos­ta­mi­nen aut­taa al­kuun.

Vii­si vink­kiä kou­lu­lai­sen ke­sä­päi­vän viet­toon:

1. Ka­ve­rit­ref­fit. Ke­nen ka­ve­rin, ser­kun tai su­ku­lai­sen kans­sa voi­si so­pia ul­koi­lus­ta tai lei­keis­tä?

2. Aku An­kat ja muut kir­jat esiin. Van­ho­ja kir­jo­ja voi lu­kea uu­des­taan tai ha­kea kir­jas­tos­ta uu­sia. Jos lu­ke­mi­nen on vai­ke­aa tai epä­mie­lui­saa, pie­ni pal­kin­to kir­jan lu­ke­mi­ses­ta voi in­nos­taa.

3. Lau­ta­pe­lit ja pe­li­kor­tit esil­le. An­na pe­lien ol­la nä­kö­säl­lä, niin ne hou­kut­te­le­vat pe­laa­maan. Myös ul­ko­na vil­til­lä pe­laa­mi­nen on mu­ka­vaa.

4. Eväs­ret­ki ka­ve­rin tai kir­jan kans­sa puis­toon tai omaan pi­haan.

5. Muo­vai­lu­va­hat ja ra­ken­nus­pa­li­kat käyt­töön. Jos ai­kui­nen aut­taa al­kuun il­lal­la, saat­taa nii­den te­ke­mi­nen edis­tyä kum­mas­ti päi­väl­lä.

Kons­te­ja ruu­tui­lun tek­ni­seen ra­joit­ta­mi­seen löy­tyy

Mu­hok­sen Päi­vä­rin­teel­lä per­heen­sä kans­sa asu­va Jaak­ko Räi­sä­nen on vai­mon­sa Kat­jan kans­sa ha­lun­nut ra­joit­taa las­ten­sa ruu­tu­ai­kaa sen hai­tal­lis­ten vai­ku­tus­ten vuok­si. He ovat ot­ta­neet al­le 13-vuo­ti­ail­le lap­sil­leen käyt­töön Fa­mi­ly Link -so­vel­luk­sen, jon­ka avul­la he voi­vat seu­ra­ta näi­den äly­lait­tei­den käyt­töä.

– Ikää muut­ta­en sen saa van­hem­mil­le­kin lap­sil­le, mut­ta em­me ole vie­lä sitä teh­neet. Oh­jel­mal­la voi myös ra­ja­ta huo­no­ja so­vel­luk­sia ja si­säl­tö­jä pois, Jaak­ko Räi­sä­nen muis­tut­taa.

Räi­sä­set ovat asen­ta­neet ko­tin­sa säh­kö­kaap­piin lu­kon. Näin myös pe­li­ko­neis­ta saa tar­vit­ta­es­sa sam­mu­tet­tua vir­rat, kun pis­to­ra­si­oi­hin ei tule vir­taa.

– Li­säk­si vaih­doim­me las­ten liit­ty­mät niin sa­not­tui­hin lai­te­liit­ty­miin MOI-ope­raat­to­ril­le. Hin­ta on nel­jä eu­roa per kuu­kau­si, ja net­ti toi­mii vain What­sapp-vies­tei­hin.

Räi­sä­nen ko­kee, et­tä ruu­tu­a­jas­ta ja sen ra­joit­ta­mi­ses­ta pu­hu­mi­nen on erit­täin tär­ke­ää, kos­ka ruu­dun hait­ta­vai­ku­tuk­set ovat "jopa koh­ta­lok­kai­ta kan­sa­kun­nal­lem­me".

– Tut­ki­mus­ten mu­kaan las­ten ja nuor­ten mie­len­ter­veys on järk­ky­nyt lii­al­li­ses­ta ruu­tu­a­jas­ta. Mie­les­tä­ni tämä lait­tei­den ra­joit­ta­mi­nen jopa lain­sää­dän­nöl­lä tu­li­si teh­dä "hei­koim­pien" eh­doil­la. On erit­täin suu­ri yh­teis­kun­nal­li­nen on­gel­ma, jos esi­mer­kik­si 10–30 pro­sent­tia nuo­ris­ta syr­jäy­tyy tai jää so­si­aa­li­ses­ti ra­joit­tu­neik­si ai­kui­sik­si kas­vet­tu­aan, hän to­te­aa.

Ju­tun poh­ja­na on käy­tet­ty Suo­men Sy­dän­lii­ton tie­do­tet­ta. Sy­dän­lii­ton "Neu­vo­kas per­he" tar­jo­aa lap­si­per­heil­le vink­ke­jä ja ide­oi­ta per­he­ar­jen hy­vin­voin­tiin. Neu­vo­kas per­he tu­kee van­hem­muut­ta ruu­tu­tai­to­jen, syö­mi­sen, liik­ku­mi­sen, le­von ja lap­sen ter­veen ke­ho­suh­teen tee­mois­sa. Neu­vok­kaan per­heen vin­kit ar­jen va­lin­toi­hin poh­jau­tu­vat tut­kit­tuun tie­toon.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys