JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kouluterveydenhoitaja lapsen ja nuoren tukena

Uutiset
13.8.2022 6.00

Juttua muokattu:

11.8. 09:40
2022081109403420220813060000
Sanna Verronen pitää kouluterveydenhoitajan työssä erityisesti nuorten kanssa työskentelystä. Tällä hetkellä hän on äitiyslomalla ja palaa töihin mahdollisesti joulun jälkeen.

Sanna Verronen pitää kouluterveydenhoitajan työssä erityisesti nuorten kanssa työskentelystä. Tällä hetkellä hän on äitiyslomalla ja palaa töihin mahdollisesti joulun jälkeen.

Maria Nieminen

Sanna Verronen pitää kouluterveydenhoitajan työssä erityisesti nuorten kanssa työskentelystä. Tällä hetkellä hän on äitiyslomalla ja palaa töihin mahdollisesti joulun jälkeen.

Sanna Verronen pitää kouluterveydenhoitajan työssä erityisesti nuorten kanssa työskentelystä. Tällä hetkellä hän on äitiyslomalla ja palaa töihin mahdollisesti joulun jälkeen.

Maria Nieminen

Ma­ria Nie­mi­nen

Kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­ja­na San­na Ver­ro­nen kul­kee lap­sen ja nuo­ren mu­ka­na. Hän ko­kee mer­ki­tyk­sel­li­sek­si aut­taa lap­sia ja nuo­ria eteen­päin yh­des­sä kou­lun ja mo­ni­am­ma­til­li­sen tii­min kans­sa. Ver­ro­nen työs­ken­te­lee pe­rus­pal­ve­lu­kun­ta­yh­ty­mä Kal­li­os­sa, jo­hon kuu­lu­vat Ala­vies­ka, Ni­va­la, Sie­vi ja Yli­vies­ka. Hän on työs­ken­nel­lyt Sie­vis­sä ja Ni­va­las­sa eri kou­luil­la.

– Työn ih­mis­lä­hei­syys ja mer­ki­tyk­sel­li­syys sai­vat mi­nut opis­ke­le­maan ter­vey­den­hoi­ta­jak­si. Kou­lu­tus on mo­ni­puo­li­nen, se an­taa val­miu­det työs­ken­nel­lä mo­nen­lai­sis­sa työ­teh­tä­vis­sä hoi­to­a­lal­la, myös sai­raan­hoi­ta­ja­na, ker­too Ver­ro­nen.

Ver­ro­nen val­mis­tui ter­vey­den­hoi­ta­jak­si 2017 ja työs­ken­te­li aluk­si sai­raan­hoi­ta­ja­na syö­pä­o­sas­tol­la. Sen jäl­keen hän on työs­ken­nel­lyt las­ten­neu­vo­las­sa ja vii­mek­si kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­ja­na ala- ja ylä­kou­lus­sa sekä opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­los­sa.

Kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jan työ­hön kuu­luu opis­ke­li­joi­den ter­veys­tar­kas­tuk­set, avo­vas­taa­not­to kou­lu­päi­vän ai­ka­na, ro­ko­tuk­set, mo­ni­am­ma­til­li­nen yh­teis­työ ja yh­teis­työ per­hei­den kans­sa. Vii­me vuo­si­na ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ja nii­den suun­nit­te­le­mi­nen ovat myös vie­neet ai­kaa.

Ver­ro­nen ei ole eh­ti­nyt ol­la vie­lä mon­ta vuot­ta töis­sä, mut­ta muu­tok­sia on jo eh­ti­nyt ta­pah­tua.

– Sil­loin kun aloi­tin ter­vey­den­hoi­ta­jan työn kou­lu­ter­vey­den­huol­los­sa, mo­ni­am­ma­til­li­nen tii­mi sai li­sää re­surs­sia kou­luil­le. Sii­hen kuu­luu Sie­vis­sä ku­raat­to­ri, psy­ko­lo­gi, psyyk­ka­ri ja ter­vey­den­hoi­ta­ja. Li­säk­si teh­dään yh­teis­työ­tä myös mui­den ta­ho­jen kans­sa. Yh­teis­työ tii­min kans­sa on tii­vis­tä, en­kä ole niin yk­sin eri­lais­ten haas­ta­vien ti­lan­tei­den kans­sa, Ver­ro­nen iloit­see.

Vai­ti­o­lo­vel­vol­li­suus ulot­tuu myös tii­miin, jo­ten op­pi­lais­ta ja opis­ke­li­jois­ta ei pu­hu­ta ni­mel­lä, jos he ei­vät ole an­ta­neet sii­hen lu­paa. Yh­teis­työ­tä teh­dään li­säk­si per­hei­den kans­sa. Yh­tei­nen ta­voi­te lap­sen ja nuo­ren hy­vin­voin­nin li­sää­mi­sek­si on kai­kil­le tär­keä, mut­ta ai­na yh­teis­työ ei ole help­poa.

Kul­la­kin ikä­ryh­mäl­lä on omat kas­vu- ja ke­hi­tys­haas­teen­sa. Ver­ro­nen ker­too, et­tä pie­nem­pien las­ten pa­ris­sa yh­teis­työ van­hem­pien kans­sa on tii­viim­pää, kun taas nuo­ret voi­vat päät­tää ja vai­kut­taa mo­niin ter­vey­sa­si­oi­hin­sa myös it­se­näi­ses­ti.

– Tyk­kään työs­ken­nel­lä eri­tyi­ses­ti nuor­ten kans­sa, kos­ka usein yk­sin ta­vat­ta­es­sa nuo­ret ovat avoi­mia ja ker­to­vat asi­ois­ta luot­ta­muk­sel­la. Var­sin­kin ylä­kou­lu­lai­set ja lu­ki­o­lai­set osaa­vat ot­taa kes­kus­te­luis­ta hyö­dyn ir­ti. He poh­ti­vat esi­mer­kik­si ka­ve­ri­suh­tei­ta ja omaa ter­veyt­tään. Paha olo on li­sään­ty­nyt, mut­ta nuo­ret ot­ta­vat apua vas­taan. Ku­raat­to­ril­la tai psy­ko­lo­gil­la käy­mi­nen on nuo­ril­le yleen­sä luon­nol­li­nen asia.

Ver­ro­nen on kes­kus­tel­lut nuor­ten kans­sa myös opis­ke­lun tuo­mis­ta pai­neis­ta.

– Mo­nil­la nuo­ril­la on kor­kei­ta vaa­ti­muk­sia. Muis­tu­tan sii­tä, et­tä opis­ke­lun li­säk­si on tär­ke­ää ol­la muu­ta­kin vas­ta­pai­noa. Mo­nil­la on­kin ur­hei­lu- tai kä­si­työ­har­ras­tus, ker­ho­ja tai kurs­se­ja, jot­ka ovat hy­vää vas­ta­pai­noa kou­lu­työl­le.

Kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jan työs­sä nä­kyy hy­vin­voin­nin po­la­ri­soi­tu­mi­nen sa­mal­la ta­val­la kuin yh­teis­kun­nas­sa muu­al­la­kin. Äly­pu­he­li­met ovat uu­si haas­te ny­ky­las­ten kas­vu­ym­pä­ris­tös­sä. Ver­ro­nen on ker­to­nut ala­kou­lu­lai­sil­le ruu­tu­ai­ka­suo­si­tuk­ses­ta, joka on kou­lui­käi­sil­le al­le kak­si tun­tia vuo­ro­kau­des­sa (THL:n suo­si­tus).

– Vas­tuu on van­hem­mil­la, mut­ta voin kes­kus­tel­la ruu­tu­a­jas­ta ja sii­tä, mi­ten sitä käy­te­tään ja on­ko lap­si näh­nyt jo­tain ikä­vää pu­he­li­mel­la. Huo­les­tut­ta­vaa on, jos va­paa-ajal­la ei ole juu­ri muu­ta te­ke­mis­tä kuin ko­neel­la pe­laa­mi­nen. Mi­nua su­ret­taa se, et­tä ne­los­luok­ka­lai­set­kaan ei­vät enää pal­jon lei­ki. Olen kan­nus­ta­nut ala­kou­lu­lai­sia leik­ki­mään ja ker­to­nut jos­kus, et­tä sain it­se vie­lä ku­tos­luo­kal­la nu­ken lah­jak­si, Ver­ro­nen hy­myi­lee.

Hän suo­sit­te­lee myös har­ras­ta­maan hyö­ty­lii­kun­taa, esi­mer­kik­si tu­le­maan pyö­räl­lä kou­luun. Po­si­tii­vi­se­na asi­a­na Ver­ro­nen poh­tii, et­tä ny­ky­lap­set ovat kes­ki­mää­rin avoi­mem­pia kuin hä­nen omas­sa lap­suu­des­saan.

Kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­ja­na Ver­ro­nen koh­taa mo­nia haas­tei­ta. Hän ko­kee, et­tä us­ko tuo tur­vaa myös työ­e­lä­mään. Saa luot­taa sii­hen, et­tä asi­at jär­jes­ty­vät ai­na ta­val­la tai toi­sel­la. Työs­sä to­teu­tu­vat mo­net kris­til­li­set ar­vot, ku­ten se, et­tä kaik­ki koh­da­taan ja kaik­kia au­te­taan sa­ma­nar­voi­si­na.

Ver­ro­nen ha­lu­aa kan­nus­taa lap­sia ja nuo­ria ker­to­maan miel­tä pai­na­vis­ta asi­ois­ta kou­lun ai­kui­sil­le. Esi­mer­kik­si kiu­saa­mis­ti­lan­teis­ta on tär­keä pu­hua. Vai­kei­den asi­oi­den kans­sa ei tar­vit­se jää­dä yk­sin.

– Me olem­me kou­lus­sa tei­tä var­ten, San­na Ver­ro­nen muis­tut­taa.

4.10.2022

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys