JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kurssit seurakuntien luottamushenkilöille

Uutiset
10.1.2023 10.30

Juttua muokattu:

10.1. 10:19
2023011010195120230110103000

Päi­vä­mies

Jäm­sän ja Ra­nu­an opis­toil­la jär­jes­te­tään tam­mi-hel­mi­kuus­sa kurs­sit seu­ra­kun­tien luot­ta­mus­hen­ki­löil­le.

Jäm­säs­sä kurs­si pi­de­tään 20.–22. tam­mi­kuu­ta ja Ra­nu­al­la 24.–26. hel­mi­kuu­ta. Mo­lem­mil­le kurs­seil­le voi il­moit­tau­tua osoit­tees­sa ly­hyt­kurs­sil­le.fi.

– Kurs­seil­la on oi­va mah­dol­li­suus ver­kos­toi­tua, vaih­taa aja­tuk­sia ja ko­ke­muk­sia sekä ky­syä kol­le­goil­ta, vink­kaa Jäm­säs­sä kurs­sia ve­tä­vä Jo­han­na Lu­mi­jär­vi.

Luot­ta­mus­hen­ki­löil­lä on tär­keä roo­li seu­ra­kun­nis­sa

Kurs­seil­la on ta­voit­tee­na kä­si­tel­lä muun mu­as­sa luot­ta­mus­hen­ki­lön toi­men­ku­vaa seu­ra­kun­nan pää­tök­sen­te­os­sa: Luot­ta­mus­hen­ki­löil­lä on tär­keä roo­li seu­ra­kun­tien mää­rä­ra­ho­ja, hen­ki­lös­töä ja kiin­teis­tö­jä kos­ke­vis­sa pää­tök­sis­sä sekä ta­voit­tei­den ja suun­nan mää­rit­tä­mi­ses­sä.

Seu­ra­kun­nan vir­ka­mies­joh­to vas­taa ope­ra­tii­vi­ses­ta joh­ta­mi­ses­ta. Joh­to huo­leh­tii ja vas­taa toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­tä niin, et­tä stra­te­gi­set ta­voit­teet saa­vu­te­taan.

Kurs­sit ovat ko­ke­neil­le ja ko­ke­mat­to­mil­le

Kurs­sien pai­no­tuk­set voi­vat vaih­del­la opet­ta­jien ja osal­lis­tu­jien mu­kaan. Siel­lä voi­daan kes­kus­tel­la esi­mer­kik­si luot­ta­mus­hen­ki­lön mer­ki­tyk­ses­tä toi­min­nan ja ta­lou­den suun­nit­te­lus­sa sekä kiin­teis­tö­jen yl­lä­pi­dos­sa, ra­ken­ta­mi­ses­sa ja kor­jaa­mi­ses­sa. Esil­lä voi ol­la myös luot­ta­mus­hen­ki­lön roo­li suh­tees­sa hen­ki­lös­tö­re­surs­sei­hin ja työ­hy­vin­voin­tiin, ra­ho­jen käyt­töön sekä seu­ra­kun­ta­työn ke­hit­tä­mi­seen ja pai­no­pis­tei­den va­lin­taan.

Myös ko­ko­nais­kir­kon asi­oi­ta saa­te­taan si­vu­ta, sil­lä luot­ta­mus­hen­ki­löt ai­ka­naan va­lit­se­vat hiip­pa­kun­ta­val­tuus­to­jen ja kir­kol­lis­ko­kouk­sen jä­se­net. Mi­kä­li oman hiip­pa­kun­nan piis­pan­vaa­li on ajan­koh­tai­nen, luot­ta­mus­hen­ki­löt pää­se­vät päät­tä­mään ää­ni­oi­keu-
te­tuis­ta.

Kurs­si so­pii hy­vin sekä uu­sil­le et­tä van­hoil­le luot­ta­mus­hen­ki­löil­le: siel­tä saa­vat val­miuk­sia uu­del­le kau­del­le niin aloit­te­le­vat kuin ko­ke­neet­kin luot­ta­mus­hen­ki­löt.

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys