JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kuu­sa­mo ve­tää vuo­den­vaih­tees­sa

Ojalehto Juhani
Uutiset
12.12.2017 6.50

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420171212065000

ää­ne­kos­ke­lai­nen Ai­no-Ma­ria Hut­tu odot­taa in­nol­la jou­lu­lo­maa, las­ket­te­lu­reis­sua Ru­kal­le ja Sii­o­nin lau­lu­jen il­taa Py­hän Ris­tin kir­kos­sa Kuu­sa­mos­sa. Tuos­sa il­las­sa on tar­koi­tus ää­nit­tää uu­si levy, joka si­säl­tää Kuu­sa­mos­ta läh­töi­sin ole­via Sii­o­nin lau­lu­ja.

Koil­lis­maa isän­nöi hy­vin kuu­sa­mo­lais­ta lau­luil­taa vuo­den­vaih­teen aa­to­naat­to­na.

Ta­pah­tu­ma­paik­ka on Py­hän Ris­tin kirk­ko Kuu­sa­mos­sa ja kaik­kien lau­let­ta­vien lau­lu­jen sa­noi­tuk­set tai sä­vel­lyk­set poh­jau­tu­vat sa­mal­le paik­ka­kun­nal­le.

Myös pää­o­sa il­lan sä­es­tä­jis­tä on läh­töi­sin koil­lis­maan tun­ne­tus­ta mat­kai­lu­pi­tä­jäs­tä.

Sii­o­nin lau­lu­ja Kuu­sa­mos­ta -ni­mi­ses­tä ti­lai­suu­des­ta syn­tyy ke­vääl­lä jul­kais­ta­va SRK:n ää­ni­te.

Oi­kein kun­nol­la lau­la­maan

Lau­luil­ta kiin­nos­taa Kes­ki-Suo­mes­sa as­ti. Jy­väs­ky­läs­sä äi­din­kie­len opet­ta­jak­si opis­ke­le­va ää­ne­kos­ke­lai­nen Ai­no-Ma­ria Hut­tu ai­koo ka­ve­rei­neen yh­dis­tää lau­luil­lan jou­lu­lo­ma­mat­kaan­sa las­ket­te­lu­kes­kus Ru­kal­le.

– Eh­dot­to­mas­ti sil­le teh­dään ka­len­te­ris­ta ti­laa. Sil­loin lau­an­tai­na ote­taan va­paa­ta liik­ku­mi­ses­ta ja läh­de­tään lau­la­maan oi­kein kun­nol­la, Hut­tu fii­lis­te­lee.

Hä­nen mie­les­tään yh­des­sä lau­la­mi­nen on voi­maan­nut­ta­vaa.

– Li­säk­si on mu­ka­vaa, jos nä­kee pal­jon sa­man­hen­ki­siä ih­mi­siä, hän viit­taa Kuu­sa­mon lau­luil­taan.

Luon­to ja rau­ha kieh­to­vat

Hut­tu on sitä miel­tä, et­tä vuo­den­vaih­tees­sa kuu­luu teh­dä jo­ta­kin eri­kois­ta.

– Sik­si läh­dem­me vii­kok­si Ru­kal­le las­ket­te­le­maan ja hiih­tä­mään. Olen käy­nyt Kuu­sa­mos­sa kah­des­ti ai­em­min. Luon­to, rau­ha ja kii­reet­tö­myys, ovat ne, mit­kä sin­ne ve­tä­vät. Vaa­rat ja muu luon­to ovat mah­ta­via. Meil­lä kävi hyvä tuu­ri, et­tä saa­tiin siel­tä nyt mök­ki edul­li­ses­ti.

Lue li­sää lau­luil­lan taus­tois­ta ja tee­mois­ta 7.12. il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

Sii­o­nin lau­lu­ja Kuu­sa­mos­ta -yh­teis­lau­luil­ta jär­jes­te­tään 30.12.2017 klo 19 Kuu­sa­mon Py­hän Ris­tin kir­kos­sa.

Teks­ti: Ju­ha­ni Oja­leh­to

Kuva: Hel­mii­na Hut­tu

JuhaniOjalehto
4.7.2020

"Minä ope­tan si­nua", sa­noo Her­ra, "minä osoi­tan si­nul­le oi­ke­an tien. Minä neu­von si­nua, kat­see­ni seu­raa as­ke­lei­ta­si." Ps. 32:8

Viikon kysymys