JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kuvakirja Jämsän opistoseuroista juhlavuoden kunniaksi

Uutiset
12.5.2022 8.00

Juttua muokattu:

11.5. 11:13
2022051111135820220512080000

SRK:n kuvapankki

SRK:n kuvapankki

Päi­vä­mies

Jäm­sän Kr. Kan­sa­no­pis­ton opis­to­yh­dis­tyk­sen joh­to­kun­ta on päät­tä­nyt jul­kais­ta opis­to­seu­rois­ta ker­to­van va­lo­ku­va­te­ok­sen. Sitä var­ten toi­vo­taan ku­via seu­rois­ta eri vuo­sil­ta.

Opis­ton siir­ty­mi­ses­tä van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten kan­sa­no­pis­tok­si tu­lee en­si vuon­na ku­lu­neek­si 60 vuot­ta. Elo­kuus­sa 1963 pi­de­tyt ava­jais­seu­rat oli­vat en­sim­mäi­set opis­to­seu­rat, ja niis­sä oli vä­keä noin 1200 hen­keä.

Ku­va­kir­ja­hank­keen esi­ku­va­na on su­vi­seu­rois­ta ker­to­va Suvi on läs­nä -ku­va­kir­ja. Han­ket­ta to­teut­taa työ­ryh­mä, jo­hon kuu­lu­vat Han­nu Ar­vo­la, An­na-Lee­na Kank­ko­nen, Ari Pel­ko­nen, An­ne­li Ro­va­sa­lo, Pent­ti Sau­lio ja Erk­ki Tik­ka­nen.

Työ­ryh­mä toi­voo saa­van­sa Jäm­sän opis­to­seu­ro­ja kos­ke­via va­lo­ku­via vuo­sil­ta 1963–2022. Ku­vat voi­vat ol­la väri- tai mus­ta­val­ko­pa­pe­ri­ku­via tai di­gi­taa­li­sia ku­va­tie­dos­to­ja tif- tai jpg-muo­dos­sa. Ku­vien yh­tey­teen tu­li­si liit­tää tie­to ku­vaa­jas­ta, opis­to­seu­ro­jen vuo­si­lu­ku, ku­vas­sa esiin­ty­vien hen­ki­löi­den ni­met sekä ku­van omis­ta­jan nimi ja yh­teys­tie­dot.

Ku­via ke­rä­tään lo­ka­kuun lop­puun saak­ka, ja ne voi lä­het­tää Ari Pel­ko­sel­le opis­ton osoit­tee­seen Ruot­su­lan­tie 42, 42100 Jäm­sä tai säh­kö­pos­tin liit­tee­nä osoit­tee­seen ari.pel­ko­nen@jam­sa­no­pis­to.fi. Ku­via voi toi­mit­taa myös työ­ryh­män muil­le jä­se­nil­le. Pa­pe­ri­ku­via ei laa­dun heik­ke­ne­mi­sen vuok­si saa ku­va­ta di­gi­taa­li­seen muo­toon, vaan ne skan­na­taan opis­tol­la ja pa­lau­te­taan lä­het­tä­jäl­le. Ku­via ei voi lä­het­tää myös­kään teks­ti­vies­til­lä.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys