JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lah­joi­tuk­set ul­ko­mail­le ki­lah­ta­vat nyt yh­del­le ti­lil­le

Uutiset
3.2.2020 6.45

Juttua muokattu:

30.1. 15:24
2020013015241320200203064500
Humanitaarisen toimikunnan puheenjohtaja Pekka Sipilä välittää terveisiä Afrikasta. – He ovat pyytäneet viestimään, että heillä ei ole sanoja kertoa siitä kiitollisuudesta, jota he tuntevat saatuaan apua elämäänsä. Apu on auttanut heitä vaikeissa elämäntilanteissa. He ovat kokeneet sen Jumalan siunauksena ja toivovat, että toiminta saisi jatkua.

Humanitaarisen toimikunnan puheenjohtaja Pekka Sipilä välittää terveisiä Afrikasta. – He ovat pyytäneet viestimään, että heillä ei ole sanoja kertoa siitä kiitollisuudesta, jota he tuntevat saatuaan apua elämäänsä. Apu on auttanut heitä vaikeissa elämäntilanteissa. He ovat kokeneet sen Jumalan siunauksena ja toivovat, että toiminta saisi jatkua.

Marika Sääskilahti

Humanitaarisen toimikunnan puheenjohtaja Pekka Sipilä välittää terveisiä Afrikasta. – He ovat pyytäneet viestimään, että heillä ei ole sanoja kertoa siitä kiitollisuudesta, jota he tuntevat saatuaan apua elämäänsä. Apu on auttanut heitä vaikeissa elämäntilanteissa. He ovat kokeneet sen Jumalan siunauksena ja toivovat, että toiminta saisi jatkua.

Humanitaarisen toimikunnan puheenjohtaja Pekka Sipilä välittää terveisiä Afrikasta. – He ovat pyytäneet viestimään, että heillä ei ole sanoja kertoa siitä kiitollisuudesta, jota he tuntevat saatuaan apua elämäänsä. Apu on auttanut heitä vaikeissa elämäntilanteissa. He ovat kokeneet sen Jumalan siunauksena ja toivovat, että toiminta saisi jatkua.

Marika Sääskilahti

Päi­vä­mies

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) on saa­nut run­saas­ti lah­joi­tuk­sia hu­ma­ni­taa­ri­seen avus­tus­työ­hön­sä. Nyt lah­joi­tus­ti­lin vii­te­nu­me­ro on yh­dis­ty­nyt ul­ko­lä­he­tys­työn vii­te­nu­me­ron kans­sa.

SRK:lla on hu­ma­ni­taa­ri­seen työ­hön­sä Po­lii­si­hal­li­tuk­sen myön­tä­mä, ker­ral­laan kak­si vuot­ta voi­mas­sa ole­va ra­han­ke­räys­lu­pa. Va­ro­jen käy­tös­tä on ra­por­toi­ta­va lu­van an­ta­jal­le niin kau­an, kun­nes ne ovat käy­tet­ty. Tä­män­het­ki­nen lupa on voi­mas­sa ku­lu­van vuo­den ajan, mut­ta kos­ka SRK on ja­ka­nut avus­tuk­sia mal­til­li­ses­ti ja tu­le­vai­suu­den avus­tus­ten kas­vun tar­pei­ta huo­mi­oi­den, edel­li­sen kak­si­vuo­ti­sen va­ro­ja­kin on vie­lä käyt­tä­mät­tä vuo­sil­ta 2017–2018.

Jot­ta lupa ra­han­ke­räyk­seen hel­ti­äi­si myös vas­tai­suu­des­sa, SRK päät­ti yh­dis­tää lä­he­tys­työn ja hu­ma­ni­taa­ri­sen avun lah­joi­tus­ti­lin vii­te­nu­me­rot. Se tar­koit­taa sitä, et­tä lah­joi­te­tut va­rat me­ne­vät sa­mal­le ti­lil­le, mut­ta avus­tus­toi­min­ta ei si­näl­lään muu­tu. Etu­na muu­tok­ses­sa on se, et­tä lah­joi­tet­tu va­ral­li­suus saa­daan käy­tet­tyä jär­ke­vän ajan puit­teis­sa.

Var­mas­ti oi­ke­aan koh­tee­seen

Va­ro­ja on siis sääs­tös­sä run­saas­ti, sa­ta­vii­ti­sen­kym­men­tä tu­hat­ta eu­roa, ku­lu­val­ta ja sitä edel­tä­neel­tä ke­räys­kau­del­ta.

– Hu­ma­ni­taa­ri­sen avun käyt­tämi­ses­sä olem­me lähte­neet liik­keel­le va­ro­vas­ti var­mis­ta­en, et­tä toi­min­tap­ro­ses­si on kun­nos­sa ja lah­joi­tuk­set me­ne­vät ai­ot­tuun koh­tee­seen, ker­too SRK:n toi­min­nal­li­sen osas­ton joh­ta­ja Juha Alan­ko.

Hän kom­men­toi va­roil­la en­si­si­jai­ses­ti var­mis­tet­ta­van hu­ma­ni­taa­ri­sen toi­min­nan jat­ku­mi­sen ja kas­vun. Käy­tet­tä­vis­tä va­rois­ta mah­dol­li­nen yli­jää­vä osuus ku­luu lä­he­tys­työn tar­pei­siin, ku­ten py­hä­kou­lu­ma­te­ri­aa­lei­hin sekä pai­kal­li­sel­le kie­lel­le kään­net­tyi­hin Raa­mat­tui­hin.

Avus­tus­työ laa­je­nee

SRK:n ul­ko­lä­he­tys­työ on kas­vus­sa. Vii­me ai­koi­na toi­min­ta on käyn­nis­ty­nyt uu­sis­sa Af­ri­kan koh­de­mais­sa: Gui­ne­as­sa, Ru­an­das­sa ja Sier­ra Le­o­nes­sa.

– Lä­he­tys­työn kes­kei­sin toi­min­ta­muo­to on evan­ke­liu­min ju­lis­ta­mi­nen. Se tar­koit­taa seu­ro­jen, py­hä­kou­lu­jen, raa­mat­tu­luok­kien ja se­mi­naa­rien pi­tä­mis­tä koh­de­mais­sa. Hu­ma­ni­taa­ri­nen avus­tus­toi­min­ta eli kan­sain­vä­li­nen di­a­ko­ni­a­työ on osa lä­he­tys­työ­tä, ja se tar­koit­taa ajal­lis­ta avus­ta­mis­ta mo­nen­lai­sis­sa puut­teis­sa elä­vil­le ih­mi­sil­le, sel­ven­tää hu­ma­ni­taa­ri­sen toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Pek­ka Si­pi­lä.

Avus­tus­sum­mat kas­va­vat vuo­si vuo­del­ta. Si­pi­län mu­kaan se joh­tuu sii­tä, et­tä us­ko­vais­ten mää­rä koh­de­mais­sa kas­vaa ja toi­min­ta laa­je­nee sitä mu­kaa, kun uu­siin mai­hin syn­tyy us­ko­vais­ten yh­tei­sö­jä.

– Kol­men vuo­den ai­ka­na avus­tus­sum­ma on ol­lut noin 60 000 eu­roa. Se on ja­kau­tu­nut si­ten, et­tä noin 42 % on men­nyt las­ten ja ai­kuis­kou­lu­mak­sui­hin, 21 % ruo­ka- ja ka­tast­ro­fi­a­puun, 20 % sai­rauk­sien ja ta­pa­tur­mien hoi­to­ku­lui­hin ja 17 % mui­hin avus­tuk­siin, ku­ten mui­hin per­heen äkil­li­siin ta­lou­del­li­siin on­gel­miin, jou­lu- ja hau­ta­jai­sa­vus­tuk­siin.

Si­pi­lä on las­ke­nut, et­tä kun toi­min­ta saa­daan aloi­tet­tua myös uu­sis­sa koh­de­mais­sa, vuo­sit­tai­sen avus­tuk­sen tar­ve ko­ho­aa lä­hes 100 000 eu­roon.

Käy­tän­nön apua köy­hiin mai­hin

SRK on tu­ke­nut niin las­ten kuin ai­kuis­ten kou­lun­käyn­tiä.

– Las­ten kou­lun­käyn­nin tu­ke­mi­nen on näh­ty erit­täin tär­ke­äk­si. Kou­lut pe­ri­vät lu­ku­kau­si­mak­su­ja. Jos niis­tä on osa­kaan mak­sa­mat­ta, lap­si ei saa men­nä kou­luun. Var­sin­kin or­po­las­ten koh­dal­la kou­lu­mak­su­jen suo­rit­ta­mi­nen on on­gel­ma. Koko kou­lu­tus­ket­jun tu­ke­mi­nen on tär­ke­ää, kos­ka si­ten voi Pek­ka Si­pi­län mu­kaan par­hai­ten vai­kut­taa pit­käl­lä täh­täi­mel­lä myös ylei­sen elin­ta­son pa­ra­ne­mi­seen. Myös sai­rau­den tai ta­pa­tur­man sat­tu­es­sa köy­hät per­heet voi­vat jou­tua ta­lou­del­li­seen ah­din­koon, jol­loin apu on tar­peen.

– Olem­me voi­neet aut­taa sel­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa, jois­sa sai­raus on voi­nut ol­la jopa elä­mää uh­kaa­va. Myös luon­non­voi­mat saat­ta­vat ajaa koh­de­mai­den per­heet vai­keuk­siin. Si­pi­lä ker­too esi­merk­ke­jä kui­vuu­des­ta, jol­loin ruo­as­ta on ol­lut puu­tet­ta. Vas­taa­vas­ti on ol­lut myös rank­ka­sa­tei­ta, joi­den seu­rauk­se­na jot­kut per­heet ovat me­net­tä­neet ko­tin­sa.

– Näis­sä ti­lan­teis­sa ruo­ka-apu tai apu uu­den ko­din saa­mi­sek­si on ol­lut ter­ve­tul­lut­ta.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys