JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lämpimät sanat avasivat viileät opistoseurat

Uutiset
29.7.2022 13.15

Juttua muokattu:

29.7. 13:09
2022072913091320220729131500

Ju­ha­ni Oja­leh­to

Ra­nua

Opis­to­seu­rat Ra­nu­al­la ovat al­ka­neet. Opis­ton joh­to­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja muis­ti pu­hees­saan ha­ki­joi­ta, jot­ka ei­vät pääs­seet vuo­si­kurs­sil­le mu­kaan.

Mo­net kii­tok­set täyt­ti­vät Ra­nu­an opis­to­seu­ro­jen avaus­sa­no­ja, jot­ka lau­sui opis­ton joh­to­kun­nan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja, tyr­nä­vä­läi­nen Pert­ti Kuha.

Tä­nään per­jan­tai­na kel­lo kym­me­nen pi­de­tyis­sä ava­jai­sis­sa pu­hu­nut Kuha koh­dis­ti kat­seen­sa eri­tyi­ses­ti opis­toon en­si vuo­del­le opis­ke­le­maan ha­ke­nei­siin. Ha­ki­joi­ta on ol­lut run­saas­ti, ei­kä opis­ton ka­pa­si­teet­ti rii­tä kaik­kien vas­taa­not­ta­mi­seen, Kuha mu­reh­ti.

– Sy­dä­mee­ni sat­tuu. Pal­jon on pet­ty­myk­siä, to­del­la pal­jon. Pal­jon on ha­ki­joi­ta ja kaik­ki ei­vät pää­se. Täl­lai­sen vies­tin vas­taa­not­ta­mi­nen, et­tä nuo­ri ei pääs­syt, vaa­tii us­koa.

Ko­ro­na mo­ni­puo­lis­ti kurs­si­tar­jon­taa

Va­ra­pu­heen­joh­ta­ja pi­tää men­nyt­tä vuot­ta opis­ton nä­kö­kul­mas­ta siu­nauk­sel­li­se­na. Op­pi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­tu­mi­sel­la on ol­lut Pert­ti Ku­han mu­kaan ta­lou­del­li­nen vai­ku­tus opis­tol­le ja niil­le per­heil­le, jot­ka lä­het­tä­vät lap­si­aan opis­toon.

Opis­to elää ta­lou­del­li­ses­ti elin­voi­mai­sin­ta ai­kaa kym­me­neen vuo­teen. Jopa ko­ro­na­pan­de­mia koi­tui osal­taan opis­ton siu­nauk­sek­si, Kuha to­te­si.

– Ly­hyt­kurs­si­toi­min­ta sai ai­van uu­sia muo­to­ja. Täl­lä het­kel­lä ly­hyt­kurs­si­toi­min­ta, jos­sa eri-ikäi­set ih­mi­set saa­vat vah­vis­taa tai­to­jaan ja vir­kis­tyä us­kos­sa, on vil­kas­ta ja mo­ni­puo­lis­ta. Verk­ko­kurs­sit ovat jää­neet elä­mään.

Tal­koo­lai­sia lin­ja-au­to­las­teit­tain

Pert­ti Kuha esit­ti kii­tok­set seu­ro­jen jär­jes­tä­jil­le, jot­ka ovat tänä vuon­na Ou­lun, Ou­lu­jo­en ja Pa­te­nie­men Rau­ha­nyh­dis­tyk­set edus­ta­ji­neen ja tal­koo­lai­si­neen.

– Oli ilo kuul­la iha­nia ter­vei­siä, et­tä tääl­lä on vii­kon ai­ka­na ol­lut sa­to­ja tal­koo­lai­sia lin­ja-au­to­las­teit­tain. Us­ko rak­kau­den kaut­ta työ­tä te­kee.

– Tah­don kiit­tää vi­ra­no­mai­sia Ra­nu­al­la ja Ro­va­nie­mel­lä sii­tä hy­väs­tä yh­teis­työs­tä, jota täs­sä val­mis­te­lus­sa on ha­vait­tu.

Ko­le­aa ja tuu­lis­ta – va­rus­tus sen mu­kaan

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on mu­kaan ”ker­ros­pu­keu­tu­mi­nen on näi­den opis­to­seu­ro­jen jut­tu”. Ke­sän suu­ris­ta seu­rois­ta poh­joi­sin on tois­tai­sek­si myös vii­lein. Ra­nu­al­la vie­tet­tiin ava­jai­sia 12 as­teen läm­pö­ti­las­sa. Sii­tä huo­li­mat­ta vie­rai­ta saa­puu alu­eel­le ta­sai­se­na vir­ta­na, ja vä­ki­mää­rä Ra­nu­an­jär­ven poh­jois­ran­nal­la oli jo tors­tai-il­ta­na liki 10’000. Tämä nä­kyi Pert­ti Ku­han mu­kaan seu­ra­tel­tas­sa.

– Ei­len aat­to­seu­rois­sa iso­telt­ta oli lä­hes täyn­nä seu­ra­vie­rai­ta. Oli sa­nan näl­kää. Kun Ju­ma­la sää­tää kan­so­jen koh­ta­loi­ta, ajat­te­len, et­tä hen­ki­lö­koh­tai­nen us­kos­sa val­vo­mi­nen nou­see en­tis­tä tär­ke­äm­mäk­si.

16.8.2022

Joka heikkoa sortaa, herjaa hänen Luojaansa, joka Luojaa kunnioittaa, armahtaa köyhää. Sananl. 14:31

Viikon kysymys